Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen startet dialogen med landsstyret i november. Vi ga informasjon til tillitsvalgte og medlemmer via nettsider og nyhetsbrev. I løpet av arbeidet med innstillingen har valgkomiteen fått innspill på et stort antall kandidater til alle verv.

Det er med glede vi kan informere om at partiet har et stort tilfang av meget dyktige og engasjerte ressurspersoner som ønsker å ta på seg viktige oppgaver i partiet. Valgkomiteen har hatt en meget omfattende prosess med møter, intervjuer og sonderinger, og står ovenfor et luksusproblem. Partiet har flere kompetente kandidater enn det er verv som skal fylles. Det lover godt for årene som kommer.

Valgkomiteens arbeid har vært omfattende og krevende. Det har derfor vært av uvurderlig verdi at vi har hatt 11 aktive medlemmer og varaer. Det arbeidende teamet har bestått av: Leder Maiken Lønnerød McCormick, nestleder Kristin Eriksen, medlemmene Svein Skotheim, Trude Blomseth Thy, Eline Vigre, Magne Njaastad, Frode Lindal, varamedlemmene Dag Tore Seierstad, Tonje Følling Valenzuela, Endre Borgen Mæland og Anne Skottvåg. Varamedlem Hallvard Surlien trakk seg ved oppstart og varamedlem Monica Gjesdal Larsen ba om å få være passivt medlem.

I tidlig fase av arbeidet delte komiteen seg opp i tre ulike grupper som har hatt hvert sitt fokusområde. En gruppe har jobbet med arbeidsutvalget/sentralstyre, en gruppe har jobbet med Grønt kvinnenettverk og en gruppe har jobbet med internasjonal kontakt, internasjonalt utvalg og kontrollkomité.

Ønsker du å stille som kandidat? Bruk dette skjemaet.

Innstilling

Bakgrunn for innstillingen til nytt arbeidsutvalg (AU)

Siden oppstarten av arbeidet har valgkomiteen fått innspill på både mannlige og kvinnelige talspersonkandidater. I forbindelse med at vår nåværende talsperson Hilde Opkoku gikk ut med informasjon med at hun ikke stiller til gjenvalg ble fristen for innspill på talspersonkandidater utvidet.

Dette bidro til at det kom en rekke med nye innspill som valgkomiteen har fulgt opp. Vi har i løpet av hele perioden siden oppstarten fått spilt inn 14 navn til det mannlige talspersonvervet. I dialog med de foreslåtte har  tilbakemeldingene vært entydig. Dersom Rasmus J.M Hansson ønsker å stille til gjenvalg har de alternative kandidatene uttrykt at de støtter opp under Rasmus sitt kandidatur. Siden Rasmus har uttrykt stor motivasjon til å stille for en ny periode har valgkomiteen fokusert på å finne den mest  kvalifiserte kvinnelige talspersonkandidaten til å inngå i et best mulig AU med partisekretær Lars og Rasmus, med klare forventninger fra valgkomiteen til roller og oppgaver. Disse forventningene ble formulert i ett sett kriterier for hvor en kvinnelig kandidat bør være spesielt sterk for å bidra til å lede partiorganisasjonen innad og utad: Kriteriene er utviklet på basis av forundersøkelsene vi gjennomførte i dialog med dagens ledelse og tillitsvalgte.

Følgende kriterier ligger til grunn for innstillingen til ny kvinnelig talsperson:

 • Organisasjonsutvikler med evne til skape struktur, profesjonell saksbehandling, framdrift og lagfølelse i sentrale organer.
 • Motivator som:
  • evner å mobilisere partiet fra grasrota og oppover
  • ivaretar politisk mangfold og bredde
  • skaper intern takhøyde for diskusjon
  • Kan gi og ta i mot kritikk på en konstruktiv måte. Må være i stand til å ta og motta vanskelige samtaler på en god, tydelig og empatisk måte.
 • En kulturbygger som evner å se behov og adressere dem når det er nødvendig både hos kollegaer, i organer og i partiet som helhet.

For å kunne fronte partiets politiske standpunkter utad er følgende kriterier viktige:

 • Må være lojal og aktiv i profileringen av MDGs politiske og verdimessige bredde i tråd med program og Stortingspolitikk.
 • Må være innstilt på å reise mye i Norge for å profilere partiet, spesielt i forbindelse med valgkamp.
 • Må kunne bygge et politisk og mediamessig nettverk og en nasjonal profil som rikspolitiker over tid.

Med den nåværende sammensetning av AU og SST må hun være den som har hovedfokus på utvikling av partiets langsiktige politiske strategi og plassering i det politiske landskap. Hun må initiere saker og arbeidsmåter som skal være de viktigste for partiet i årene fremover, og sørge for at dette forankres i alle ledd i organisasjonen.

I forbindelse med kvinnelige talspersonkandidater har valgkomiteen vært i dialog med 15 innspilte kandidater. Av de 15 var det tre kandidater som gikk gjennom hele forløpet valgkomiteen gjennomførte i samarbeid med en profesjonell organisasjonsspesialist og lederutvikler. Kandiatene gikk gjennom et seleksjonsprogram basert på valgkomiteens kriterier. I tillegg til de nevnte kriterier ble nivå av selvrefleksjon, selvinnsikt og modenhet i forhold til den omfattende og krevende rollen undersøkt.

Etter prosessen har valgkomiteen landet på følgende innstilling av talspersonpar:

Une Aina Bastholm (f. 1986)

Une er en verditro breddepolitiker og en strategisk partibygger med erfaring fra debatter, foredrag og media.
Siden høsten 2013 har Une vært politisk rådgiver for De Grønne på Stortinget. Dersom hun blir valgt, vil hun slutte som rådgiver, og bli talsperson på fulltid med partikontoret som base, i tillegg til å reise mye rundt i landet.

Les hele begrunnelsen for innstillingen av Une Aina Bastholm her.

Rasmus Johan Michael Hansson (f. 1954)

Rasmus er en erfaren miljøverner med lang fartstid fra både aktivisme, organisasjon og innen-og
utenriksforvaltning. Rasmus kom inn på Stortinget i 2013 og ble valgt til nasjonal talsperson under
landsmøtet i 2014. Rasmus er motivert til å lede partiet en ny periode med hovedmål om å få en rekke
nye kolleger etter Stortingsvalget i 2017.

Les hele begrunnelsen for innstillingen av Rasmus Johan Michael Hansson her.

Bakgrunn for innstillingen til nytt sentralstyre

Sentralstyret (SST) leder det politiske, organisatoriske og økonomiske arbeidet mellom landsstyremøtene, og
består av: Arbeidsutvalget på tre personer – to talspersoner og en partisekretær, internasjonal kontakt
med personlig vara, sju ordinære medlemmer – hvorav en utpekes av Grønn Ungdom, og til slutt er det
fem nummererte varaer.

Ved oppstarten av arbeidet ba valgkomiteen sentralstyret om et mandat for arbeidet. Vi inviterte fylkeslagene til å komme med innspill på kriterier og prosessen. På landsstyremøtet i januar gikk vi i dialog med landsstyrerepresentantene (LS) i forhold til noen av innspillene vi hadde fått. Dette ledet blant annet til at vi gikk ut med en bekjentgjøring av listen med kandidater som var villige til å stille til et verv i sst. Basert på mandatet, forundersøkelser, dialog med LS og innspill fra fylkeslagene utarbeidet valgkomiteen en kriterieliste før vi begynte dialogen rundt hver enkelt kandidat og teamet i sin helhet. Valgkomiteen opplever at prosessen med årets innstilling har vært god og at dialogen med sst og LS gjør at vi aktivt kan drive forbedringsarbeidet fremover. Valgkomiteen kommer til å gjennomføre et evalueringsmøte som vil munne ut i en rapport som forhåpentligvis kan legge til rette for å videreutvikle beste praksis for arbeidet i årene fremover.

Dette er kriteriene som ligger til grunn for sammensetningen av innstillingen:

Kriterier for helhetlig sammensetning av sentralstyret:

a. Balanse i kjønn, alder og geografi
b. Bredde i politiske styrkeområder
c. Representativitet fra bredden i partiet politisk
d. Unngå dominans fra Oslo organer
e. Kontinuitet

Kriterier for individuelle medlemmer:
a. Politisk erfaring/kløkt/stategiske evner med vilje til å jobbe for å utvikle ny grønn politikk og sørge for at partiet fatter vedtak som bidrar til å vinne valget i 2017
b. Organisatorisk erfaring/kløkt/strategiske evner med vilje til å jobbe for å skape struktur, profesjonell saksbehandling, framdrift og lagfølelse i SST
c. God prosess og forankringsforståelse med vilje til å bygge tillit til, og samhandling mellom sentrale organer (AU, SST, LS, folkevalgte, Stortingsgruppa, partikontoret)
d. Gode lagevner med vilje til tydelig kommunikasjon og til å løse vanskelige saker og konflikter effektivt.
e. God forståelse for ansvaret som hviler på sst-medlemmer og vilje og evne til å ta dette ansvaret, samt er motivert for rollen.

Valgkomiteen er klar over at det er en omfattende kriterieliste og har benyttet den for å sette sammen sentralstyre i sin helhet. Det betyr at vi har sett etter hvordan kandidatene utfyller hverandre i forhold til styrker i henhold til kriterielista.

Valgkomiteens innstilling til sentralstyre (SST):

Arbeidsutvalget (AU):

 • Talsperson: (velges for to år av gangen, på valg i år): Une Aina Bastholm (ny)
 • Talsperson: (velges for to år av gangen, på valg i år): Rasmus Johan Michael Hansson (gjenvalg)
 • Partisekretær: (velges for to år av gangen, ikke på valg i år) Lars Gaupset

Internasjonal kontakt: (velges for ett år av gangen)

 • Andrew Kroglund (gjenvalg) Oslo
 • Vara til internasjonal kontakt:(velges for ett år av gangen) Birte Simonsen (gjenvalg, nytt verv) Vest-Agder

Sentralstyre, faste plasser: (velges for ett år av gangen)

 • Ola Lund Renolen (ny) Sør-Trøndelag
 • Barbara Vögele (gjenvalg) Troms
 • Marie Loe Halvorsen (gjenvalg) Oslo
 • Øyvind Strømmen (ny) Hordaland
 • Harald Nissen (ny) Oslo
 • Kristin Antun (ny) Akershus

Nummererte varaplasser:

1. Benedicte Lund (ny) Østfold
2. Torfinn Ingeborgrud (gjenvalg) Rogaland
3. Ingrid Liland (ny) Oslo
4. Bård Sødal Grasbekk (ny) Hedmark
5. Anders Skyrud Danielsen (gjenvalg) Oslo

 

Kandidatbeskrivelser og valgkomiteens begrunnelse:

Om internasjonal kontakt:

Ifølge vedtektene er internasjonal kontakt ansvarlig for deltagelse og votering i the European Green Party i henhold til partiprogrammet, for å følge opp partiets øvrige internasjonale kontaktnettverk, og for å lede partiets internasjonale utvalg. Utvalget skal bistå internasjonal kontakt i arbeidet, og består i tillegg til internasjonal kontakt med vara av en representant fra Grønn Ungdoms internasjonalt utvalg og to landsmøtevalgte medlemmer. Internasjonal kontakt skal samarbeide tett med resten av sentralstyret, arbeidsutvalget og landsstyret, og oppdaterer disse jevnlig om sitt arbeid.

Internasjonal kontakt står i løpet av året ansvarlig for å operasjonalisere internasjonalt utvalg i henhold til organets formål i vedtektene. Vara og IU-medlemmer skal involveres og orienteres løpende i arbeidet, og bli delegert oppgaver der deres kompetanse kommer til sin rett.
Valgkomiteen ser for seg at internasjonal kontakt og vara til internasjonal kontakt i fellesskap leder internasjonalt utvalg, hvor vara kan ha ansvar for å innkalle til IU-møter. Dette fordrer et tett samarbeid mellom internasjonal kontakt og vara. De to innstilte kandidatene er motiverte til å samarbeide om arbeidet og uttrykker engasjement for å lede arbeidet den neste perioden.

Internasjonal kontakt: Andrew Kroglund 57 år, født i Trondheim, bosatt i Oslo de siste 25 årene.

Andrew har vært aktivt medlem siden 2012, sittet i styret i Oslo MDG, var vara til sentralstyret fra 2013 og internasjonal kontakt fra 2015. Som internasjonal kontakt det siste året har Andrew fått meget gode skussmål. Han har videreutviklet og pleiet kontaktnettverket i EGP godt og viser stor motivasjon for å fortsette arbeidet. Han har engelsk, tysk og statsvitenskap fra Universitet i Trondheim og Oslo. Er i dag freelance forfatter, møteleder, konsulent og foredragsholder. Andrew er kjent som en god formidler, samt en dyktig skribent. Han blir omtalt som en meget behagelig og åpen person som lett bygger nettverk. Disse egenskapene har vært viktig i arbeidet som internasjonal kontakt. Andrew er språkmektig og har vist stort engasjement for å ta på seg rollen som internasjonal kontakt og ønsker å bidra til ytterligere kontakt og erfaringsoverføring fra de grønne partiene internasjonalt, samt bidra her hjemme til økt forståelse for de grønnes betydning og tankesett.

Andrew har 9 års erfaring som styreleder av Forum for Utvikling og Miljø. Han har vært Daglig leder av Blekkulfs Miljødetektiver/ Miljøagentene, daglig leder i Regnskogsfondet, Informasjons og politikksjef i Utviklingsfondet, samt innehaver av flere andre styreverv. Han har lang erfaring fra internasjonalt utviklings- og miljøarbeid, hvor han har bygget opp et relevant nettverk for partiet.

Vara til internasjonal kontakt: Birte Simonsen, 68 år, Vest-Agder

Birte er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og avslutter våren 2016 to perioder som dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder. Hun har en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt 5 bøker, på samvittigheten, og vært leder for Nasjonalt råd for lærerutdanning. Hun har 27 års fartstid i partiet, og var med på å stifte Norges beste parti. Hun var gjennom flere år partiets internasjonale kontakt og deltok under stiftelsen av EGP i Roma i 2004.

Simonsen har særdeles god kjennskap til politikken vår etter flere år med tillitsverv og programarbeid, og som folkevalgt i flere perioder i Kristiansand kommunestyre. Er nå i sin andre periode i fylkestinget. Hun har meget god kjennskap til MDGs organisasjon og gode strategiske egenskaper. Gode egenskaper innen kommunikasjon, basert på erfaring innad i partiet og som folkevalgt. Har utviklet gode evner til å omsette partiets politikk overfor kommunestyre og fylkesting.

Birte har erfaring i å ta vanskelige beslutninger i arbeid og politikk og innehar kunnskap om organisasjonsutvikling. Hun har meget god politisk innsikt innenfor skole, barnehage, høyere utdanning, bymiljø og spesifikt forvaltning, siden hun har to perioder i kommunens kontrollutvalg.

Valgkomiteen mener det er en stor styrke at Birte er motivert til å igjen ta plass i det internasjonale arbeidet. Nå som nytt internasjonalt utvalg skal integreres godt i arbeidet vil Birtes personlige egenskaper bli en stor styrke for å løfte den internasjonale kontakten ett skritt videre.

Faste medlemmer til sentralstyre:

Ola Lund Renolen 51 år, Trondheim.

Er utdannet Cand. Philol. i Filmvitenskap fra Universitetet i Trondheim, og har solid arbeidserfaring innen kultur, organisasjon, personalansvar og ledelse. Renolen er for tiden frikjøpt 40% fra sitt arbeide som filmsjef for Kosmorama – Trondheim internasjonale filmfestival for å bruke tiden på politisk arbeide.

Han sitter i Trondheim bystyre i byutviklingskomiteen og deler gruppelederjobben med varaordfører Hilde Opoku. Sitter i styret for Trondheim MDG som bystyregruppas representant og i Fylkesstyret som Trondheim MDG’s representant. Har vært leder for valgkomiteen for Sør-Trøndelag MDG de to siste årene. Han har sterk politisk interesse for kultur-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Bortsett fra politikk og kulturelle interesser bruker Renolen fritiden på å bygge modelljernbane – noe som muligens kan være den beste avkobling fra byutviklingskomiteen.

Ola Lund Renolen har imponert valgkomiteen med sine analytiske og diplomatiske evner. Han har stor motivasjon og evne til å bidra til å systematisere og profesjonalisere arbeidet i sentralstyret ytterligere. Han vil være et viktig bindeledd mellom sentralleddet og arbeidet i Trondheim hvor MDG har makt.

Barbara Vogele, 48 år, Troms

Vögele er fra Freiburg og har hovedfag i biologi, med fokus på marinøkologi. Til daglig jobber hun ved Akvaplan-niva, Tromsø, som seniorrådgiver for miljøspørsmål i kystnære områder og er i tillegg leder for bedriftens akkrediterte miljøovervåkingstjenester, kvalitetsleder og HMS-koordinator.

Vögele er gruppeleder for MDG i Tromsø kommunestyret, fast medlem byutviklingskomité og leder for Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Andre verv er meddommer i Nord-Troms Tingrett og alminnelig medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Hun er kvinnelig talsperson i Tromsø MDG siden 2014 og siden 2014 fast medlem i sentralstyret. Vögele har god kompetanse innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse fra arbeid og politikk. Hung har et godt nettverk i Nord-Norge innen politikk, forvaltning, akvakultur FOU, landbruk, fiskeri, og fortidsminnevern.

Barbara representerer kontinuitet i sentralstyret og med viktige perspektiver fra Nord-Norge. Hun vil spesielt fortsette å bidra konstruktivt og støttende i vanskelige organisasjonssaker hvor AU trenger bistand.

Marie Loe Halvorsen 28 år, Oslo

Marie Loe Halvorsen er opprinnelig fra Arendal. Hun er utdannet sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap, og har i studietiden jobbet for blant annet GRID-Arendal og Nordisk Energiforskning og underviste i realfag for barneskoleelever. Hun startet Energiseminaret for studenter og andre interesserte på NMBU i 2012, en suksess som lever videre. Etter endte studier har hun arbeidet som energirådgiver i NSB, frem til valget i høst der hun var syvendekandidat på Oslo-lista.

Loe Halvorsen har siden hun meldte seg inn i 2010 fått organisatorisk erfaring fra de fleste deler av partiet. Hun har vært lokallagsleder i Ås fra 2010-2012, og bidratt til at de fikk sin første folkevalgte der i 2011. Hun har vært nestleder og andrekandidat i Akershus, der hun også var sentral i organiseringen av forrige stortingsvalgkamp. Hun har sittet i kontrollkomitéen, ansettelseskomité for regionsekretærer og sosiale medier-ansvarlig, i nominasjonskomitéen for lokalvalget 2015 i Akershus og i valgkomitéen til Grønn Ungdom. Hun har både frivillig og lønnet jobbet som organisasjonssekretær i 2013, da hun også satt i det nasjonale valgkamputvalget, og på høsten hadde ansvar for den evalueringen av valgkampen. Loe Halvorsen er nå en av våre få fulltidspolitikere i posisjon, som byrådssekretær for byutviklingsbyråden, Hanna E. Marcussen.

Marie representerer kontinuitet i sentralstyret og vil spesielt bidra med å skape ryddige, effektive og inkluderende arbeidsprosesser i sentralstyret. Hun vil også være et viktig bindeledd i sentralstyret til Byregjeringen i Oslo hvor MDG deltar.

Øyvind Strømmen 35 år, Hordaland

Øyvind Strømmen er utdannet journalist. Han har mastergrad i religionsvitskap og har redaktørerfaring. Han har vært medlem i partiet siden 2007. Medlem av kommunestyret i Samnanger. Har vært landsstyremedlem, internasjonal kontakt, vara til internasjonal kontakt, medlem av prinsipprogramkomiteen, leder for valgkomiteen, medlem av internasjonalt utvalg, utsending til European Green Party-møter, fylkesleder og kandidat ved ulike valg. Styreverv i Europabevegelsen. Han er medlem av den nåværende Programkomiteen som ble valgt på Landsmøtet i 2015.​ Øyvind er sterk på utenrikspolitikk, energipolitikk og samferdsel med et landlig utgangspunkt. Øyvind er erfaren, allsidig og kompetent og i tillegg høyst skrive- og talefør. Han hører til den mer pragmatiske delen av partiet. Hans ønsker å jobbe frem de store og viktige politiske sakene og programpostene.

Øyvind har en lang historikk i MDG og bringer dette perspektivet inn i sentralstyret sammen med gode evner til å kunne analysere situasjoner og debatter i sentralstyret og oppsummere disse i samlende og framoverrettede vedtak. Øyvind vil være et viktig bindeledd til arbeidet i Bergen og Hordaland hvor MDG er i posisjon til å få et gjennombrudd i Stortingsvalget i 2017.

Harald Nissen 52 år, Oslo.

Harald Nissen er fra Trondheim, utdannet historiker med hovedfag i politisk historie. Har undervist i dette på høyere nivå ved NTNU og jobbet som forsker ved NIKU i Trondheim i forbindelse med utgravingene i Erkebispegården. Var sentral i utviklingen av UFFA-huset i Trondheim på 1980 og -90-tallet, og var med på å starte opp og utvikle det byøkologiske prosjektet Svartlamoen både som aktivist og som arbeidende styreleder. Hadde ansvaret for å bygge opp Svartlamoen Kultur-og næringsstiftelse. Også sentral i en rekke miljøaksjoner i Trøndelag på 1990-tallet. Tidligere vokalist og performance-artist.

Medlem av Miljøpartiet De Grønne siden 1991. Vara i Trondheim bystyre fram til 2003. Fra 2003 til 2011 fast bystyremedlem i Trondheim. Møtte da i Formannskapet og hadde ansvar for kultur-, idretts- og friluftslivspolitikken til det rødgrønne flertallet. Fra 2011 frem til nå fast representant i Oslo bystyre, gruppeleder for MDGs gruppe. Nasjonal talsmann fra 2011-2014. Førstekandidat for Sør-Trøndelag MDG ved stortingsvalget i 2013. Leder Oslo MDG 2013-2014.

Valgkomiteen mener at Harald i tillegg til å representere en viktig bro til Oslo bystyre, representerer en viktig organisatorisk hukommelse. Harald er godt plantet i den grønne politikken og valgkomiteen mener han vil kunne bidra konstruktivt med sin kunnskap, kompetanse og erfaringer som fast medlem av sentralstyret.

Kristin Antun 35 år, Akershus

Kristin Antun har en mastergrad i Peace- and conflict studies fra Universitet i Oslo, i tillegg til en grunnutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI. I yrkeslivet har hun jobbet som blant annet koordinator ved Nobels Fredssenter og senere som leder for publikumsavdelingen der. De siste årene har hun jobbet som leder for flyktningtjenesten i Gjerdrum kommune.

Fra 2014 til januar i år har Antun vært leder for Miljøpartiet De Grønne i Nannestad og er nå også valgt inn som nestleder i fylkeslaget i Akershus. Hun har også bidratt i et utvalg som jobbet med Miljøpartiet De Grønnes asyl- og flyktningpolitikk. I 2015 ble Antun valgt inn i både kommunestyret og fylkestinget. I Nannestad leder hun et kommunalt utvalg for klima og miljø. På fylkestinget sitter hun i en rekke utvalg, blant annet hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for utdanning og kompetanse. I andre verv jobber Antun mest med regional samferdselspolitikk og oppfølging av vanndirektivet.

Kristin Antun har imponert valgkomiteen med sin klarhet, dedikasjon, rolleforståelse og motivasjon til å være en del av ledelsen i MDG. Kristin vil være et viktig bindeledd til arbeidet i Akershus hvor MDG er i posisjon til å få et gjennombrudd i Stortingsvalget i 2017

Nummererte varaer til sentralstyre:

1. Benedicte Lund 50 år, Østfold

Benedicte Lund har en viktig posisjon som varaordfører i Moss. Hun er utdannet ved Norges Miljø – og biovitenskapelige Universitet og har en variert bakgrunn fra arbeid i ulike deler av matvareproduksjonen. Hun var daglig leder i Norsk Fjørfelag fra 2000-2007. Der gjennomførte hun en stor omstillingsprosess. Fra 2007-2011 jobbet hun i nordisk Genressurssenter hvor hun utarbeidet vernestrategier og kommunikasjonsoppgaver for å bevare husdyrraser i Norden. Hun deltok på flere globale møter i FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon i Roma. Fra 2011-2013 jobbet hun hos Fylkesmannen i Østfold/Landbruksavdelinga med Handlingsplanen for Bygdeutviklingsmidler. Prosjektet ØQ var lansert med Østfold og Akershus som utvalgte foregangsfylker.. Lund jobbet med økt forbruk av økologiske matvarer i offentlige storkjøkken. Hun ledet også et prosjekt for opplevelsesnæring knyttet til landbruket samt Kvinnovasjon, et prosjekt for å øke kvinners lyst og kompetanse til å starte egen virksomhet.

Siden 2013 har hun jobbet for Kjøtt og fjørfebransjens Landsforbund. Der er hun fjørfefaglig ansvarlig, med opplysningsarbeid opp mot både produsenter og næring som støtte til medlemsbedriftene. Hun er også pådriver i alt arbeid for å sikre god dyrevelferd og helse gjennom diverse prosjekter og handlingsplaner.

Lund var med å startet MDG Moss og Rygge i 2013. Etter valget i 2015 fikk MDG to representanter valgt inn i Bystyret og var med på å forhandle frem en avtale med borgerlig side som er svært omfattende og fremoverlent, hvor Lund ble varaordfører.

Valgkomiteen har vært i dialog med Benedicte Lund i flere runder siden hun var en av kandidatene til talspersonvervet. I løpet av prosessen har valgkomiteen blitt imponert over hennes leder- og kommunikasjonsevner, klokskap og perspektiver på hvordan De Grønne kan utvikles videre. Benedicte vil være et viktig bindeledd til arbeidet i Moss og Østfold hvor MDG er i posisjon til å få et gjennombrudd i Stortingsvalget i 2017. Erfaringene med et borgelig maktsamarbeid i en stor norsk kommune som Moss, vil være svært nyttige både i valgkampen og i eventuelle forhandlinger i 2017.

2. Torfinn Ingeborgrud 61 år, Rogaland

Torfinn Ingeborgrud bor i Stavanger og er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, men har siden han i 2011 ble vår førte representant i Stavanger bystyre vært delvis frikjøpt for å fokusere mer på politikken. Han har introdusert for bystyret temaer de tidligere knapt hadde hørt om; klimarapporter, skatteparadis, karbonboblen, generasjonsrettferdighet og behov for nye næringsbein. Dette har ført til at han er en av de mest aktive i bystyret med henhold til antall innlegg og antall alternative forslag til vedtak.
Ingeborgrud har vært sentral i utformingen av program og alternative budsjett i Stavanger, og har vært med på å drive flere valgkamper, opprette flere lokallag, og jobber utrettelig for å få gjennomslag for vår politikk. Etter kommunevalget har han fått flere med seg i bystyret, og er nå gruppeleder.

Politiske interesseområder er blant mange: samferdsel, fiskeri, oppdrett, og hvordan å fri oss fra oljeavhengighet.

Valgkomiteen mener Torfinn vil bidra med kontinuitet i sentralstyret spesielt som en tydelig, kunnskapsrik og konstruktivt debattant med lang erfaring. Han vil spesielt kunne bidra med viktige perspektiver fra Rogaland hvor behovet for omstilling i næringslivet og nye grønne arbeidsplasser er spesielt stort.

3. Ingrid Liland – 25 år, Oslo
Ingrid Liland er oppvokst i Vikna, Nord-Trøndelag. Hun har en mastergrad i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo. Medlem siden vår 2011. Liland var medlem av arbeidsprogramkomiteen 2012/2013.
Hun var også medlem og senere fungerende leder av kontrollkomiteen til MDG 2013/2014. Hun har vært ordstyrer på flere av MDGs landsmøter og årsmøter. Hun har vært både landsstyremedlem og sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen, og var leder av samme organisasjon i perioden 2009-2010. I 2010 deltok Liland i Kvinnepanelet til Audun Lysbakken, med tilhørende utarbeidelse av panelets rapport.

Valgkomiteen mener at Ingrid i sentralstyret spesielt vil bidra med ryddig og effektiv politisk saksbehandling, gode prosesser i partiet og utforming av politikk. Hun er dyktig til å bidra til å operasjonalisere programmet og er pragmatisk, vitenskapsbasert, helhetlig og ideologisk forankret. Ingrid har spesielt sterk fagkompetanse på skole, demokrati og deltakelse samt kultur

4. Bård Sødal Grasbekk 29 år, Hedmark

Bård Sødal Grasbekk har siden 2009 hatt en rekke verv i MDG, GU og GS. Våren 2014 ble han valgt som leder for Hedmark MDG, og talsperson året etter. I denne perioden har han representert Hedmark i Landstyret. Høsten 2015 ble han valgt inn som representant på fylkestinget i Hedmark der han sitter i komiteen for næring, eiendom og regionalt samarbeid. Bård er utdannet landskapsarkitekt fra Ås, med spesialkompetanse i miljøestetikk, og jobber ved siden av fylkestingsarbeidet med arealplanlegging i Hamar kommune. Fritiden bruker han gjerne på trommespilling, hagearbeid, matlaging, friluftsliv og andre kulturaktiviteter.

Bård vil etter valgkomiteens oppfatning i sentralstyret spesielt bidra til gode prosesser og relasjoner mellom MDGs forskjellige organer og som et bindeledd til MDGs arbeid i innlandet.

5. Anders Skyrud Danielsen 26 år, Oslo

Anders Skyrud Danielsen er fra Nannestad. Han jobbet i fjor som kommunikasjonsrådgiver for stortingsgruppa til MDG der han blant annet var på valgkampturné med Rasmus Hansson. Skyrud Danielsen studerer nå statsvitenskap på UiO og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Humanistisk Ungdom. Han har bakgrunn fra Grønn Ungdom hvor han først satt i arbeidsutvalget ett år, og deretter var generalsekretær i 2 år, blant annet under valgkampen i 2013.

Siden valget i 2011 har han hatt en rekke lokalpolitiske verv i Bydel Gamle Oslo for MDG, hvor han nå blant annet sitter i Helse- og sosialkomiteen. Skyrud Danielsen har også jobbet som studentrekrutterer for Universitetet i Oslo og deltar aktivt i samfunnsdebatten. Han vil etter planen begynne på en mastergrad til høsten. På fritida er Skyrud Danielsen glad i ski og friluftsliv, og bruker naturen aktivt til rekreasjon.

Anders vil i sentralstyret bidra spesielt med sterk organisasjonsfaglig kompetanse og konkret politikkutvikling gjennom gode prosesser og tydelig og strategisk kommunikasjon.

Valgkomiteens innstilling til Grønt kvinnenettverk (GK):

Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk og skal jobbe for å bedre likestillingen i partiet.
Styret i Grønt Kvinnenettverk fokuserer på skolering av alle medlemmer, skal utvikle kvinnelige talenter og likestillingspolitikken til partiet.

Begrunnelse
I innstillingen har vi vektlagt kriterier basert på tilbakemeldinger fra det nåværende styret og vedtektene til GK. Kriterier som er vektlagt er kontinuitet i arbeidet, organisasjonserfaring, arbeidskapasitet, erfaring med politisk arbeid og interesse for likestillingspolitiske saker og motivasjon for å løfte frem et mangfold av talenter i partiet. I følge vedtektene skal styremedlemmene i størst mulig grad reflektere bredden av holdninger og livssituasjoner i partiet. I tillegg skal ett av medlemmene i GKs styre sitte i sentralstyret, vi har derfor innstilt Kristin Antun til både GK og sentralstyret. GU velger selv et medlem til styret.

Innstilling:

Leder: Andrea Søgnen Tveit (gjenvalg, ny rolle)
1. Nestleder: Aud Hegli Nordbø (gjenvalg, ny rolle)
2. Nestleder: Nikki Schei (gjenvalg)

Styremedlemmer:

 • Anette Nistad (gjenvalg)
 • Ellen Sandvik Mikkelsen (gjenvalg)
 • Suhur Lorch-Falck (gjenvalg)
 • Janne Kjellevold Midtbø (ny)
 • Marie Storli (ny)
 • GU-medlem (valgt av GU)

Varaer:

1. Kristin Antun (ny)
2. Siv Hauge (ny)
3. Marlene Imre (ny)

Kandidatbeskrivelser

Leder: Andrea Tveit, 26 år, Nesodden i Akershus

Tveit tok over som leder i september i fjor, og har lyst til å fortsette arbeidet som leder i Grønt Kvinnenettverk. Fra mars 2013 til november 2016 satt Tveit i Arbeidsutvalget i Grønn Ungdom, og det er der hun har fått mye av sin politiske og organisatoriske skolering. Hun hadde ansvar for bl. a. regnskap, oppfølging av fylkeslag og gjennomføring av ulike arrangementer. Tveit er bl. a. opptatt av normkritikk, interseksjonalitet og retusjert reklame.

1. nestleder: Aud Hegli Nordø, 34 år, Trondheim

Nordø er utdannet journalist og er ansatt i stortingsgruppa til MDG som kommunikasjonsrådgiver, hvor hun bl.a. hadde det mediale ansvaret for valget 2015 nasjonalt. Før Nordø kom til MDG arbeidet hun i Arbeiderpartiets Stortingsgruppe. Der har hun jobbet spesielt med fagfeltene utdanning, forskning, helse og utenriks. Hun er utdannet journalist med spesialisering innen plan og miljø. Hun har tidligere arbeidet som nyhetsreporter i TV2 og som prosjektleder i et tv-produksjonsselskap. Hun vil jobbe med å utvikle utformingen av likestillingspolitikken i MDG og jobbe aktivt med likestillingsproblematikken i partiet.

2. nestleder: Nikki Schei er 53 år og fra Bærum. Schei er utdannet som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, Bergen. Har jobbet som rådgiver, coach og lederutvikler. Schei er på gjenvalg som 2.nestleder i Grønt Kvinnenettverk og har arbeidet med utformingen av politikken til GK. Tidligere har Schei hatt flere sentrale roller i MDG og er i dag heltidspolitiker som fylkestingsmedlem i Akershus og gruppeleder i Bærum. Schei vil jobbe med å utvikle likeverdspolitikken, både internt og eksternt i organisasjonen. Som eksempel stod han bl.a bak fjorårets forslag om «Nei til retusjert reklame» som ble vedtatt av landsmøtet.

Faste medlemmer

Anette Nistad er 30 år, opprinnelig fra Førde, bor i Trondheim. Nistad er utdanna med mastergrad i Statsvitenskap og jobbar per dags dato med info for Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival. Nistad er i dag leder av Trondheim MDG og sitter også i mangfoldsrådet for MDG i Trondheim. Nistad ønsker å jobbe for at kjønn ikke skal være til hinder for utfoldelse og ønsker å jobbe for å redusere terskelen for kvinner å delta i politikken.

Ellen Sandvik Mikkelsen er 36 år, opprinnelig fra Østlandet, men har nå flyttet til et fiskevær ytterst på Helgelandskysten med datteren sin. Her jobber hun som lærer, er barneidrettstrener og fullfører sosiologistudiene sine samtidig som hun er lidenskapelig opptatt av frivillighet i all form.
Hun tar del i ulike prosjekter, internasjonale så vel som nasjonale og er svært engasjert i å få flere kvinner til å ta på seg verv. Hun vil jobbe målbevisst for å inspirere og skolere kvinner slik at de tør å ta plass i politikken

Suhur Lorch-Falch er 42 år og bor på Magnor i Eidskog, Hedmark. Hun har jobbet i over 10 år for kvinners rett til å delta i politikken i Somalia i ulike prosjekter i Norge. Har organisasjonserfaring fra Norsk Folkehjelp region øst, der hun var nestleder i Internasjonalt utvalg og leder i Norsk Folkehjelp Eidskog. Hun er i dag aktiv med i Framfylkingen som er LOs barne- og familieorganisasjon, som fast styremedlem sentralt, og leder lokalt i Magnor Framlag. Lorch-Falch ble i 2011 valgt inn i Hedmark Fylkesting, flerkulturelt råd og gjenvalgt etter kommunevalget 2015 for 4 nye år. Ble innvalgt i GK 2015. Lorch-Falch er brennende engasjert for barn, kvinner og flyktningarbeid og vil jobbe for et samfunn som bygger på solidaritet, bærekraft og rettferdig fordeling.

Janne Kjellevold Midtbø er 44 år, gift og mor til tre. Hun bor på Askøy, er utdannet cand. scient i biokjemi og jobber som lektor på Ravnanger ungdomsskole. Hun er leder for MDG Askøy hvor hun sitter i kommunestyret og i utvalg for levekår. I jobben møter hun mange jenter som sliter med et lavt selvbilde. Disse jentene føler både at de må prestere på alle fronter (faglig/skolemessig og sosialt), og at de må ha et perfekt ytre. Det å redusere trykket på de ytre verdiene er noe hun ønsker å jobbe med i Grønt kvinnenettverk.

Marie Storli har engasjert seg for klima og rettferdighet siden hun på slutten av ungdomsskolen meldte seg inn i Natur og Ungdom, hvor hun skulle få variert erfaring i mange verv, på flere nivåer. Da hun flyttet til Oslo for å studere i 2013 ble hun medlem av Miljøpartiet De Grønne, og i 2014 satt hun i Grønn Ungdoms fylkesstyre i Oslo hvor hun også var representant til styret Oslo MDG. I 2015 satt hun i valgkomitéen til begge styrene. Storli har vært medlem av Grønn Ungdoms internasjonale utvalg, hvor hun har vært med å lede store internasjonale prosjekter. Gjennom et engasjement i Grønt Kvinnenettverk ønsker hun å være med på å bygge en god og solid partikultur hvor alle kan delta uavhengig av kjønn. Kortere og lengre reiser til andre deler av verden har vist hvor kulturavhengig kjønn og kjønnsroller er, og at et bevisst forhold til sin egen kultur er nødvendig for å skape endring.

Varamedlemmer

Kristin Antun
Kristin Antun er innstilt som sentralstyrets representant i GK. Hun er 35 år og har de siste årene jobbet som leder for flyktningtjenesten i Gjerdrum kommune. Fra 2014 til januar i år har Antun vært leder for Miljøpartiet De Grønne i Nannestad og er nå også valgt inn som nestleder i fylkeslaget i Akershus. Hun har også bidratt i et utvalg som jobbet med Miljøpartiet De Grønnes asyl- og flyktningpolitikk. I 2015 ble Antun valgt inn i både kommunestyret og fylkestinget. I Nannestad leder hun et kommunalt utvalg for klima og miljø. På fylkestinget sitter hun i en rekke utvalg, blant annet hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for utdanning og kompetanse.

Siv Hauge
Siv Hauge er 41 år, har vokst opp i Oslo øst og bor i dag i Røyken, Buskerud hvor hun representant i kommunestyret og medlem av klima,- miljø,- og samferdselsutvalget. Hun har bakgrunn som naturopat og ernæringsterapeut og har lang erfaring med å holde kurs og foredrag innen ernæring og helse. Hun syns det er veldig gøy og givende å formidle og vil bidra som kursholder.I GK vil hun jobbe for at kvinners muligheter i næringslivet forbedres og for at alle i vårt samfunn skal være likestilte og likeverdige, uavhengig av kjønn eller legning.

Marlene Imre
Marlene Imre er 43 år og har vært med i partiet siden 2009. Hun var styremedlem i fylkesstyret i Nord Trøndelag i perioden 2011 til 2013, hun var med og stiftet lokallaget i Namsos i 2012 og var leder der til 2013. Deretter var hun styremedlem i lokallaget i Steinkjer i 2014 og i dag er hun styremedlem i Grimstad Mdg. Imre er utdannet samfunnsviter med storfag i lokalsamfunnshistorie og lokalsamfunnsforskning og er i senere tid etterutdannet som yogalærer. Hun jobber i dag på et Inn på Tunet gårdsbruk innen rus, psykiatri og kriminalomsorg. I tillegg har hun en liten jobb for Grimstad kommune som turleder innen støttekontakttilbudet.

Om internasjonalt utvalg (IU)

Sist landsmøte ble det besluttet å etablere et nytt internasjonalt utvalg med to medlemmer. Utvalget skal bistå internasjonal kontakt i arbeidet, og består i tillegg til internasjonal kontakt med vara av en representant fra Grønn Ungdoms internasjonalt utvalg og to landsmøtevalgte medlemmer.

Valgkomiteen brukte god tid på å tydeliggjøre mandatet slik at vi kunne finne de kandidatene vi anså best kunne fylle rollen som IU medlemmer. Det var blant annet viktig å avklare at internasjonalt utvalg i første rekke skal tilrettelegge for overføring av beste praksis, kontaktnettverket og tydeliggjøring av politiske prosesser internasjonalt hvor MDG kan dra nytte av politikkutformingen i andre grønne partier. Med en motivert internasjonal kontakt og vara tror valgkomiteen at de kan dra stor nytte av kompetansen og erfaringene til de øvrige IU medlemmene.

Valgkomiteens innstilling IU medlemmer:

 • Erik Schreiner Evans
 • Jonas Dræge

Kandidatbeskrivelser

Erik Schreiner Evans
Erik Schreiner Evans er 37 år og har brei erfaring frå europeisk og internasjonalt organisasjonsliv og jobber i dag som internasjonal rådgjevar i LNU – Noregs Barne- og Ungdomsorganisajonar. Han meiner norsk politikk i for stor grad opptrer passivt og reaktivt ovafor europeiske politiske prosessar og vil bidra å styrka MDG si rolle i den globale grøne rørsla. Erik har fra tidligere to års erfaring som vara til internasjonal kontakt.

Jonas Dræge
Jonas Bergan Dræge er 28 år og vokste opp i Førde. Han er doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved det Europeiske Universitetsinstituttet i Firenze. Fra før har han en MPhil fra St. Antony’s College ved Universitetet i Oxford, og bachelorgrad i Midtøstenkunnskap ved Universitetet i Oslo. Han har vært bosatt i Jordan, Syria, Libanon, og Tyrkia. Han snakker arabisk, tyrkisk, italiensk og spansk i tillegg til norsk og engelsk. Han driver også den ukentlige podkasten Politikk og Røvere sammen med kollega Lars Erik Berntzen.

Om kontrollkomité (KK):

De Grønnes kontrollkomite er partiets høyeste organ mellom landsmøtene i saker som gjelder tolkning av vedtekter, kontroll med at disse følges, at budsjettet følges, og bruk av partiets midler.

Valgkomiteen har vektlagt kontinuitet meget høyt i kontrollkomiteen siden arbeidet krever høy grad av forståelse og erfaring. Det er mange som har ønsket å stille til gjenvalg, noe som gir et godt grunnlag for videre arbeid. Valgkomiteen har valgt å flytte tidligere vareer opp på de ledige faste plassene utfra overnevnte hensyn.

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité:

Leder: Tore Bergum

Medlemmer:

 • Kristin Gjørv
 • Adam Tumidajewicz
 • Klaus Stafto
 • Sabina Syed

Varaer:

1. Per Christian Rålm
2. Pål Thygesen
3. Natalia Golis

Kandidatbeskrivelser

Leder: Tore Bergum
Bergum er 43 år, busett med kone og barn i Ullensvang, Hardanger. Han kommer opprinneleg
frå Namsos. Utdanna og aktiv som lærar og småbrukar. Medlem av partiet sidan 1993; parti- sekretær 1996-99; landsstyret 2008-10; førstevara sentralstyret 20011-13; programkomiteen 1997/2009/2013; leiar i kontrollkomiteen frå 2014; diverse verv i fylkeslaget. Diverse verv i Natur og ungdom, idrettslag etc; kasserar og dels leiar i Oikos vest 2007-2013; utlånt til SV i kommune- styret 2003-11. Har arbeidd mykje med økonomi, administrasjon, vedtekter, program- og media- tekstar for partiet.

Medlemmer

Kristin Gjørv
29 år, oppvokst i Bardu i Troms, men har blant annet bodd i Trondheim og Oslo. Studerer master i organisasjon og ledelse i Tromsø, var valgkampkoordinator i Troms og styremedlem i Grønne Studenter Tromsø. Ble medlem i 2011 og har siden da vært lokallagsleder på Grünerløkka, medlem av valgkomiteen i Oslo og varamedlem i sentralstyret i to år.

Adam Tumidajewicz
Tumidajewicz er 30 år og kommer fra Rælingen, bosatt i Oslo. Tumidajewicz har master innen retorikk, Universitetet i København, der han skrev masteroppgave om standup, og jobber som saksbehandler og profesjonell komiker. Tumidajewicz har vært medlem i partiet i 10 år og er for tiden lokallagsleder i Frogner MDG. Tumidajewicz har hatt verv i kontrollkomiteen 2011/2012 samt siste periode. Han har vært medlem av valgkomité nasjonalt i 2013. Han er også tidligere valgt i Landsstyret og var med i landstyret i 2007 og ansatt som valgkampkoordinator 2009.

Klaus Stafto
Stafto er 43 år, bosatt i Trondheim, men er oppvokst i Oslo og Namsos. Stafto har vært medlem cirka siden 2000. Stafto har hatt verv som lokallagsleder i Gamle Oslo (2010-2011), AU-medlem (2011-2012), sentralstyre-vara (2012-2013), Kontrollkomitémedlem siden 2013. Medlem av hovedstyret i Framtiden i våre hender 2000-2010. Medlem av studentutvalg og studentalltinget i studietiden i Trondheim. Har hovedfag (tilsvarende mastergrad) i informatikk fra NTNU og lager datasystemer for å redusere varesvinn og energibruk i jobben som IT-arkitekt i Iwmac.

Sabina Syed
Syed er 24 år og kommer fra Gøteborg. Hennes engasjement i den grønne bevegelsen begynte i Sverige i 2009, da hun ble aktiv i Miljöpartiet de gröna. Engasjementet tok hun med seg da hun flyttet til Oslo i 2013. (MDG var en bidragende faktor til at hun flyttet til Oslo). I 2013 satt hun i ar- beidsutvalget til Grønn Ungdom. Syed har en bachelor i miljøøkonomi fra universitetet i Gøteborg, og jobber nå som miljørådgiver hos Bergfald Miljørådgivere. Hun mener hun vil kunne bidra som medlem i kontrollkomitéen, blant annet ettersom hun har 6 års erfaring med organisasjon fra både Miljöpartiet i Sverige og MDG.

Varaer:

Per Christian Rålm
Rålm jobber til daglig ved NBIO, er leder for Oppegård MDG, og sitter i utvalg for plan og miljø i Oppegård. Han var i 2015 sektreariatsleder for De Grønnes stortingsgruppe, og satt i valgkamputvalget 2015.

Pål Thygesen
Thygesen er 28 år og fra Kristiansand. Han studerer nå jus ved Universitetet i Oslo. Han ble medlem i MDG i juni 2011 og jobber i dag som politisk rådgiver for bystyregruppen i Oslo ved siden av studiene. Han er tidligere generalsekretær for Grønn Ungdom. Pål var 6.kandidat på Oslo MDGs bystyreliste ved valget i 2015.

Natalia Golis
Golis er 34 år og bur i passivhus i Øystese. Ho har mastergrad i arabiske språk og litteratur og skreiv masteroppgåve om FN og Hizbollah i Libanon. Ho arbeider som bygde- og næringsutviklar i Ulvik herad og er representant på fylkestinget i Hordaland MDG.

Tilbake til landsmøtesidene –>

 

Meny