10 år med grønt budsjett i Trondheim

21. desember 2013

bystyregruppa 2-trondheim2013

MDGs bystyregruppe i Trondheim: Veteranen Jan Bojer Vindheim og gruppeleder Hilde Opoku.

– Vi er glade for å presentere et budsjett som ivaretar tjenestetilbudet og arbeidsforholdene i Trondheim på en god måte, og hvor utdanning, kultur og miljø utgjør hovedlinjene, sier gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, Hilde Opoku.

De Grønne har vært representert i bystyret i Trondheim helt siden 1991, da Jan Bojer Vindheim ble valgt inn for partiet. Bojer Vindheim har med unntak av én periode sittet helt frem til i dag. Opoku har sittet ti år i bystyret, tidligere for SV og de siste tre årene for MDG.

Målrettet arbeid

Den styrende koalisjonen som nå har sittet i ti år har i tillegg til De Grønne bestått av Ap, SV og Sp, og har fra siste valg også omfattet Krf.

Som et blokkuavhengig parti, har det vært viktig for De Grønne å sikre at partiets kjernesaker har vært satt høyt på dagsorden for å kunne være en del av koalisjonen og sikre flertall for budsjettet.

– Og det har vi lyktes med. Da Rådmannen la fram sitt budsjettforslag var allerede våre hjertesaker langt på vei ivaretatt. Målrettet politisk arbeid i Bystyret siden 1991 har lagt grunnlaget for de politiske forhandlingene etter at vi ble en del av det styrende flertallet. De Grønne har i løpet av de siste ti årene blant annet fått på plass en av landets mest ambisiøse klimahandlingsplaner, utviklet et eget klimaregnskap for kommunen etter at SSB avviklet sin statistikk, fått på plass en handlingsplan for avfallsreduksjon og vært med på Miljøpakken, som inneholder en storstilt satsning på kollektivtrafikk, sier Opoku.

Mot overskudd

Det er disse strategidokumentene og -prosessene som har lagt grunnlaget for at Trondheim i dag omtales som Miljøbyen. I tillegg har De Grønnes representanter fått til en rekke enkelttiltak som Energispareprisen for utbyggere, kommunal elbil-pool, økologisk mat  i skolene og forsøk med grønne tak.

I årets budsjett ble det flyttet på 100 millioner av et investeringsbudsjett på 9 milliarder. Rådmannen signaliserer at Trondheim kan gå mot et overskudd på 50 millioner.

– Samtidig betjenes de grunnleggende tjenestetilbudene med økt kvalitet. Det viser at vi har handlingsrom til å ta ned forbruket og planlegge enda smartere. Det viktige framover nå er at vi stadig effektiviserer energi- og ressursutnyttelsen, men også at vi forhindrer at det totale volumet øker med befolkningsveksten, sier Opoku.

Hun sier bystyregruppen er stolte over å ha jobbet for å redusere klimafotavtrykket, sikre god vannkvalitet, ta vare på og reetablere det biologiske mangfoldet lokalt og utvikle helsefremmende nærmiljøer. Samtidig legger hun ikke skjul på at partiet ønsker å få til enda mer:

– En av de store konfliktsakene i året som gikk, hvor vi ikke vant fram, var på jordvern. Dette vil vi jobbe videre med. En annen sak vi har jobbet med over mange år, og som det nå ser ut til at vi har fått med oss et flertall av partiene på, er å få på plass en bybane. Dette blir en av våre aller viktigste saker fremover, sier Opoku.

Ikke bare miljø

Lederen av De Grønnes bystyregruppe understreker at partiet ikke bare har vært opptatt av miljøsaker. Koalisjonens satsning på kultur, skole og oppvekst ligger også partiets hjerte nær, og bystyregruppen har vært pådrivere i flere saker som omhandler byens minoriteter og innvandrere.

– Framover er det viktig for oss å få på plass mer fleksible omsorgsløsninger. Da er det godt å ha en representant på Stortinget å spille på lag med. Vår erfaring er imidlertid at det er mulig å få til betydelige grep for folks hverdag gjennom aktiv lokalpolitikk, og alt handler ikke om penger. Fra nyttår går for eksempel Trondheim bort fra det som til nå har vært en tonivå-modell for barne- og familietjenestene i kommunen, den såkalte bestiller/utøver-modellen. Det er vanskelig å fastslå effekten av dette i kroner og øre, men at det blir et bedre tjenestetilbud med mindre byråkrati for byens innbyggere er vi ikke i tvil om, sier Hilde Opoku.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny