Une Bastholm og Per Espen Stoknes

Alternativt statsbudsjett for 2018

27. november 2017

I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett for 2018 tar vi tak i de store utfordringene Norge og verden står overfor i dag: Det har aldri vært så mange mennesker på flukt, i Norge og i verden øker ulikheten mellom folk, og klimaendringer gjør at arter dør ut i et raskt tempo.

I dette budsjettet er vi ikke bare opptatt av kostnadene ved å gjøre noe, men også hva det koster å ikke gjøre noe. Det gjelder klimaendringer og bevaring av naturen vi er avhengig av, men også mer: Bedre sosial utjevning og god kommuneøkonomi gjør at vi kan hindre fattigdom, utenforskap og psykiske plager som koster den enkelte, men også samfunnet på sikt. Ved å satse på frivillighet og kultur, skaper vi tilhørighet og fellesskap som utvikler og samler. Ved å prioritere ren luft, friluftsliv og et godt helsevesen, kan vi øke livskvaliteten for folk flest, og samtidig spare helseutgifter i en aldrende befolkning.

De Grønne har derfor tre hovedsatsinger for 2018: Global solidaritet, fremtidens velferdssamfunn og grønt skifte.

Global solidaritet

Vi kan vente oss at økende ulikhet sammen med klimaendringer og økende knapphet på mat og trygghet skaper mer urolighet. MDG mener løsningen ikke er å stenge oss inne og sørge ennå mer for oss selv, men å vende oss mot verden og bidra til å løse problemet. Dette budsjettet har derfor en stor satsing på å hjelpe flyktninger og fattige i verden:

 • Øke overføringene til verdens flyktninger med 1 milliard.
 • Ta imot 5000 flere kvoteflyktninger og 250 klimaflyktninger.
 • Øke bistanden med 2,6 milliarder kroner.
 • Én prosent av Norges BNI skal gå til å gjøre utviklingsland bedre rustet til å møte klimaendringer. Dette har vi kalt for “klimaprosenten”.

Fremtidens velferdssamfunn

I år har vi valgt å ha særlig fokus på tiltak for å ivareta et rettferdig Norge med høy tillit mellom folk. MDGs verdigrunnlag handler om solidaritet. Det er årsaken til at vi er opptatt av klimaendringer og naturødeleggelse som frarøver frihet, muligheter og velferd for dem som kommer etter oss. Men også fordi et samfunn med små forskjeller som oppleves rettferdig, er et sterkere samfunn.

Dere vil derfor finne en rekke satsinger mot barnefattigdom og ulikhet i dette budsjettet. Og et stort og relativt nytt fokus på innsats mot svart arbeid, økonomisk kriminalitet og for finansiell åpenhet, som kan hindre skatteplanlegging. Fremtidens velferdssamfunn er nemlig avhengig av at alle er med på å finansiere den:

 • Redusere skattene på lav og middels inntekt, og øke skatten på store formuer og høye inntekter. Inntektsskatten reduseres med til sammen 150 millioner kroner.
 • Redusert arbeidsgiveravgift for dem med lavest inntekt for å gjøre det mer attraktivt for bedrifter å ansette dem som står utenfor arbeidslivet.
 • Redusere kollektivprisene med 20 prosent over hele landet.
 • Gratis barnehage og økt barnetrygd for lavinntektsfamilier.
 • Utvide småbarnstillegget for enslige forsørgere, styrke tilskudd til barn i asylmottak og styrke hjelpen til foreldre med syke barn,
 • Øke bevilgningene til Økokrim og andre som jobber med økonomisk kriminalitet.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet mer enn en endring fra fossilt til fornybart – det er en kulturell revolusjon, på størrelse med industrielle revolusjonen. Fortsatt ser mange på miljøtiltak som pisk i stedet for tiltak for fellesskapet, på en helt annen måte enn andre fellesskapstiltak, som for eksempel trafikkregler.

De Grønne mener vi må begynne å planlegge samfunnet mot at vi skal ta vare på klimaet og naturen. Et slikt samfunn vil ikke være dårligere enn dagens samfunn, men krever at vi tenker og prioriterer annerledes. I dag er oljen helt styrende for prioriteringer og satsinger i norsk næringsliv. Investeringene i olja er syv ganger høyere enn i annen industri. De Grønne ønsker å erstatte 185.000 utrygge oljejobber med nye, grønne jobber, det vil si 10.000 nye jobber i året. Vi vil satse på:

 • Fornybarteknologi. Storsatsing på utvikling av fornybar teknologi for skipsflåten og havbruksnæringen. Det vil gi skape nye arbeidsplasser, der vi kan utnytte kompetanse fra olje- og gassnæringen.
 • Gründerløft. Sikre risikovillig kapital, kompetanse og markeder for oppstartsselskaper og eksisterende bedrifter som satser på grønn innovasjon.
 • Grønn industri. Karbonfangst og lagring på ammoniakkfabrikken til Yara i Porsgrunn, sementfabrikken til Norcem i Brevik og forbrenningsanlegget på Klemetsrud. 

Les hele budsjettet herMDG_Alternativt_statsbudsjett_2018_enkeltsider_v2

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny