Rasmus Hansson

De Grønne krever stans i diktatoreksport

14. april 2015

Statseide Kongsberg Gruppen inngikk i 2014 en milliardkontrakt om salg av våpen til diktaturet Oman. Landet har de siste årene blitt kjent for en rekke menneskerettighetsbrudd. Samme år uttalte et flertall på Stortinget at det ikke skal eksporteres våpen til land der myndighetene begår alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Miljøpartiet De Grønne mener kontrakten er i strid med flere stortingsvedtak de siste årene. Under tirsdagens stortingsdebatt om våpenhandel vil vi fremme forslag om å bryte inn og annullere Kongsberg Gruppens kontrakt med Oman.

Skaper og opprettholder konflikter

– Eksport av våpen til diktaturer bidrar til å skape og opprettholde konflikter og undertrykkelse. Det er respektløst overfor stortingsflertallet at regjeringen ikke har stanset våpensalget til Oman. Vi velger derfor å fremme forslag om å annullere kontrakten, sier partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

I mars leverte Utenrikskomiteen sin innstilling til den årlige stortingsmeldingen om våpeneksport. Miljøpartiet De Grønne sitter ikke i Utenrikskomiteen og har derfor ikke kunnet delta i komitebehandlingen av saken.

– Vi er overrasket over at ingen av partiene i utenrikskomiteen har tatt opp denne saken. I fjor mente både Venstre, KrF, AP, SP og SV at våpeneksport til land som begår alvorlige brudd på menneskerettighetene ikke skal finne sted. Hvis disse partiene ikke har ombestemt seg i mellomtiden bør forslaget få betydelig oppslutning i Stortinget, sier Hansson.

Selger våpen til diktaturer

Den samlede eksporten av krigsmateriell fra Norge i 2013 beløp seg til 4,3 milliarder kroner. Kontrakten med Oman kan dermed bety en kraftig økning i omfanget av norsk krigsmaterielleksport. De Grønne mener dette vil legge en farlig presedens for bransjen.

– Når vi selger våpen til diktaturer og land som begår alvorlige brudd på menneskerettighetene vet vi at de vil blir brukt til undertrykking. Allikevel har både den forrige og den nåværende regjeringen trosset Stortinget og sett gjennom fingrene med denne praksisen i år etter år. Nå bør det være slutt, sier Hansson.

Oman er de siste årene kjent for en rekke menneskerettighetsbrudd: Tilfeller av grov tortur, strafferett som bygger på sharialov, diskriminerende lover som særlig går ut over kvinner, begrensede politiske rettigheter og mangel på organisasjons- og forsamlingsfrihet.

– I denne saken har Stortinget sendt tydelige signaler til både den rødgrønne og den blåblå regjeringen uten at eksporten til autoritære regimer har stanset. Dette undergraver Stortingets legitimitet og troverdighet på en svært uheldig måte, avslutter Hansson.

 

Miljøpartiet De Grønne vil fremme følgende forslag under debatten på tirsdag:

Stortinget ber regjeringen sørge for at det i forbindelse med fremtidige stortingsmeldinger om eksport av forsvarsmateriell offentliggjøres en oversikt der avslåtte lisenssøknader listes opp med konkret henvisning til hvilke kriterier som er anvendt som begrunnelse for avslaget.

Stortinget ber regjeringen avslå søknader om eksportlisens for leveranser Kongsberg er forpliktet til å levere gjennom Oman-kontrakten. Videre ber Stortinget regjeringen bruke sin styringsrett i selskapet til å sikre at selskapet fratrer kontrakten, og forhindre inngåelse av nye tilsvarende kontrakter med tilsvarende mottakere.

 

Bakgrunn:

Utdrag fra innstilling fra Utenriks- og forsvarskomiteen i forbindelse med våpenhandelmeldingen 12.02.14:
«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, understreker at det er viktig at sjekklisten blir konsekvent og systematisk anvendt, og at regjeringens risikovurdering fører til at det ikke eksporteres våpen til land hvor myndighetene begår alvorlige brudd på menneskerettighetene.»

Norge trenger en grønn vaktbikkje som taler klodens sak. Støtt Miljøpartiet De Grønne i dag!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny