Stortinget

De Grønne om Anundsen: Svært kritikkverdig

22. mai 2015

Kontrollsaken mot justisminister Anders Anundsen (FrP) i håndteringen av lengeværende asylbarn har vekket mye harme tvers over den politiske skalaen. Rasmus Hansson forklarte nylig i Stortinget De Grønnes syn på saken.

– Denne saken har avdekket ganske mange problemer med politisk håndtering av en viktig sak, innledet Hansson, og takket samtidig kontroll- og konstitusjonskomiteen for et grundig arbeid, og pressen for å ha avdekket saken.

De Grønne støtter ikke regjeringens asylpolitikk, og er like uenige i praksisen som de rød-grønne innførte, der asylinstituttet styres meget strengt etter generelle måltall, på bekostning av humanitære forpliktelser. Vi mener statsråden har opptrådt kritikkverdig på flere punkter, men ikke slik at det er grunnlag for mistillit med tanke på opplysningsplikten.

Lite åpenhet og klarhet

De Grønne mener at det er særlig alvorlig at statsråden ikke sørget for større åpenhet og klarhet rundt et saksområde hvor Stortinget og offentligheten hadde så stor interesse.

– Et kjernepunkt er nettopp at det ble skapt forventninger i offentligheten om at færre lengeværende asylbarn skulle sendes ut av landet, som følge av avtalen mellom regjeringen og støttepartiene om forskriftsendringer som skulle legge større vekt på barnas beste, sa Hansson.

De Grønne mener at statsråden skulle ha forutsett behovet for å korrigere det gale inntrykket som var gitt overfor Stortinget. Fram til oktober 2014 hadde 76 barn med oppholdstid over fire år, blitt uttransportert. Dette er tall som statsråden burde hatt full kontroll på, gitt den politiske interessen.

– Mistillit er en alvorlig sak, og det bør bety at overtrampet mot Stortinget er stort. Når det gjelder hvorvidt opplysningsplikten er overholdt eller ikke, ser ikke Miljøpartiet at statsrådens avvik med hensyn til presisjon i opplysningsnivå er altfor stort, sa Hansson.

Sterkt kritikkverdig

De Grønne mener det er sterkt kritikkverdig at statsråden ikke selv så behovet for å gi flere opplysninger. Selv om vi er sterkt uenige i politikken, kan vi ikke se at statsråden aktivt har holdt tilbake sentral informasjon som ikke Stortinget selv burde ha forstått, på bakgrunn av den velkjente politikken.

– Stortinget må kunne forvente, etter opplysningsplikten nedfelt i Grunnloven § 82, at regjeringen foretar seg vesentlig mer enn det Anundsen har gjort. De Grønne mener derfor at statsråden har opptrådt kritikkverdig på mange punkter. Men Stortinget har fått riktig informasjon i tilstrekkelig grad til både å kunne forstå og til dels forutsi at det ville bli økte returer av lengeværende asylbarn i 2014, sa Hansson.

Miljøpartiet De Grønne støtter altså ikke forslaget om mistillit. Vi ønsker derimot en ny asylpolitikk. Blant annet ønsker vi å styrke asylsøkeres rettssikkerhet. Les mer om dette her.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny