Livsglede på landsmøtet

En grønn tråd gjennom eldreomsorgen

27. mars 2015

Hos Miljøpartiet De Grønne står økt livskvalitet sentralt. Løsriver vi oss fra stram sektortenkning og forestillinger om en passiv alderdom på tampen av livet, skal det ikke mye til for å øke trivselsfaktoren for langt flere. De Grønne vil samarbeide på tvers av generasjoner og organisasjoner, og utforme framtidens eldreomsorg med grønne virkemidler.

Et hovedmål for De Grønne er at flest mulig skal få økt opplevelse av livskvalitet, også eldre. Hva som oppleves som livskvalitet vil variere fra person til person, men noen fellesbehov går igjen hos de fleste. Arne Næss har laget en trivselsformel hvor glød i andre potens opphever både psykiske- og fysiske lidelser og gir opplevelse av trivsel. Har vi mange nok trivselsøyeblikk nærmer vi oss livskvalitet.

En grønn tråd

I vårt perspektiv går det en grønn tråd gjennom alle velferdstjenestene hvor et godt psykososialt miljø, møte mellom generasjoner, frisk luft og nærhet til natur og dyr står sentralt. Vi ønsker oss ikke tilbake til fortida, men ser at vi kan hente mange løsninger for framtida ved å hente inspirasjon fra ulike organisasjoner og stiftelser.

Gjennom bevisst by- og tettstedsutvikling kan vi gjøre enkle grep. For eksempel kan vi velge å legge sykehjem og barnehager ved siden av hverandre; eller vi kan bygge boliger slik de har planlagt i klimanøytral bydel på Brøset, hvor måltider deles i fellesskap og hvor folk møtes på tvers av generasjoner; vi kan også binde områder av en større by sammen rundt en parsellhage hvor alle kan bidra med sitt. I Oslo har Eriksen og Skajaa arkitekter et prosjekt i Hausmannsgate hvor samme tankegangen ligger til grunn, ved å skape sosialt bomiljø, der badene fra hver enkelt leilighet fjernes til fordel for et stort felles område for hygiene og velvære med fasiliteter langt utover størrelsen til de relativt små leilighetene ville tillate.

Livsglede for Eldre

Under De Grønnes Landsstyremøte i mars hadde vi besøk av leder for tjenesteutvikling i Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE),  Sigrid Seppola, som også er økologisk agronom og sykepleier.

LFE er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon. Det ligger i navnet at de har fokus på de eldre, men jobber mye med alle aldersgrupper. De har barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler, frivillige i alle aldre og ikke minst jobber de med de ansatte på sykehjem.

Kjernevirksomheten er tuftet på de psykososiale behovene hos mennesket. Generasjoner kobles sammen. Stiftelsen er delt opp i tre områder: Frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling. Nye former for frivillighet må brukes for å få til et bærekraftig samfunn. Dette er også et god modell for hvordan grønn omsorg kan se ut i praksis.

Sats på sansehager

Årstidene er svært viktige å ta vare på for oss mennesker. I Norge er det forbundet med tradisjoner og opplevelser. Det er i naturen vi får kontakt med årstidene, og vi kan se hva som vokser og skal høstes til enhver tid. Det finnes sansehager på hvert sykehjem, men blir ofte ikke brukt. De Grønne ønsker derfor å satse mer på sansehager, og ta tilbake årstidene. Dette kan både skape gode uterom og ikke minst nye former for samvære, slik som  på St. Paulus sykehjem i Oslo hvor initiativtaker Anniken Rustad Jøssund kunne fortelle De Grønne landsstyret hvordan blant annet hønene i hagen hadde erstattet TVn, folk gikk ut og satte seg for å se på hønene heller enn å sitte inne for seg selv.

Utbytte gjennom dugnad

LFE har laget et system for ivaretakelse av frivillige som kommer inn på sykehjemmet og dette er avgjørende når det kommer barnehager og skoleelever inn. Vi vet at det nok ikke blir mulig å øke bemanningen i sykehjem i årene fremover. Derfor må vi få til dugnadsånden i kommunen satt i system, og vise hvordan begge ulike aktører kan få utbytte. Elever og barnehagebarn kan lære respekt for eldre, og de eldre bidrar med identitet og røtter til de unge.

Livsglede for Eldre og De Grønne har felles mål om å utnytte eksisterende ordninger og styrke der det trengs. Typiske eksempler her er utvikling av kvalitetssystemene på sykehjem som berører psykisk, fysisk, kulturelle og åndelige behov hos pasienten. De Grønne er opptatt av å se hele mennesket. Det må også da være et system for å ivareta de psykososiale behovene slik LFE gjør.

Synes du dette høres ut som en fornuftig måte å tenke eldreomsorg på? Bli medlem i dag!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny