Rasmus i skogen

– En inn i granskauen dårlig idé

01. november 2013

Miljødirektoratet planlegger å bruke to milliarder kroner på planting av gran som et klimatiltak. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, mener dette er en dårlig idé.

– Skogplanting er helt feil type klimatiltak. Det er høyst tvilsomt om treplanting vil gjøre noe som helst for klimaet. Vi må redusere, ikke kamuflere norske utslipp ved å ødelegge norsk natur, biomangfold og kulturlanskap, sier Hansson.

– Skuffende debut
Det er allerede plantet ca. 2,7 millioner dekar med fremmede treslag i Norge. Av dette er omlag en firedel utenlandske treslag, hovedsakelig sitkagran. I den nye planen ønsker man å plante en million dekar skog på «nye arealer».

– Miljødirektoratet gjør en skuffende debut. Planen om å øke arealet av fremmed skog med hele 40 prosent strider mot FNs Biokonvensjon. Planting av svartelistet siktagran uthuler også intensjon til og respekten for naturmangfoldloven, sier Hansson.

Hansson påpeker at sitkaen vokser så tett at all annen vegetasjon dør. Dermed blir verdifulle beiteområder for sauer satt ut av spill, samtidig som lyskrevende arter i tilbakegang mister leveområdene.

– Det er oppsiktsvekkende at foreliggende kunnskap om den økologiske effekten av aktuelle fremmede treslag ikke er omtalt i rapporten. Planen sier heller ikke hvilke treslag som skal brukes, sier Hansson.

– Solberg må tenke seg om
De Grønne vil forby planting av sitkagran og andre fremmede treslag i store bestander, og redusere utbredelsen av slike bestander. Hansson mener det er bedre å satse på norsk løvskog, heller enn mer og fremmed barskog.

– Regjeringen Solberg bør nå tenke seg godt om. Sikta er en pøbelgran som sper seg ukontrollert. Planting av barskog vil også komme i konflikt med Stortingets mål om å produsere mer mat på norske ressurser, sier Hansson.

«Planting av skog på nye arealer som klimatiltak – egnede arealer og miljøkriterier» er en rapport til Miljøverndepartementets og Landbruks- og matdepartementet i deres arbeid med oppfølging av norsk klimapolitikk. Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny