Fem grunner til å feire kvinnedagen

08. mars 2016

I solidaritet med alle kvinner i verden gratulerer vi med kvinnedagen! Grønt kvinnenettverk legger frem fem grunner på hvorfor likestillingskampen er så viktig for De Grønne:

1. Arbeidslivet må gjenspeile samfunnet for øvrig. Fortsatt er det store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, langt flere kvinner som jobber deltid og langt flere menn enn kvinner i lederposisjoner. Kvinner tjener i gjennomsnittet 85% av det menn gjør. Barn er en vesentlig del av forklaringen på lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners karriere- og lønnsutvikling endres etter fødsel, blant annet på grunn av økt fravær. Dette svekker kvinners muligheter til å forme både samfunnet og sine egne liv.

2. FNs klimapanel slår fast at klimaendringer fører til mer ekstremvær og hyppigere naturkatastrofer, og at kvinner på verdensbasis har større sannsynlighet for å miste livet som følge av naturkatastrofer. Klimaendringer gjør det vanskeligere for småbønder i fattige land, hvorav det store flertallet er kvinner. Sosiale, kulturelle og politiske forhold gjør at kvinner ikke lærer enkle ting som å svømme og klatre, og kvinner har dårligere tilgang enn menn på ressursene som kreves for å tilpasse seg klimaendringene. Kvinner må i mye større grad enn i dag inkluderes i fora hvor det tas avgjørelser og legges strategier for jordbruk og klimatilpasninger i jordbruket.

3. Det norske samfunnet preges fortsatt av sterke normer for kjønn og seksualitet. Disse begrenser menneskers frihet til å ta egne, frie valg, og resulterer i skjeve maktstrukturer mellom kjønnene. Det er dessuten mye uvitenhet og feilinformasjon om kjønnsidentitet og kjønnsproblematikk både i det offentlige og i arbeidslivet for øvrig. Vi trenger derfor mer informasjonsarbeid blant helsesøstre og skolepersonell for å fremme respekt og forståelse, og motvirke fordommer og stigma. Grønn Ungdom har nylig tatt til orde for bruken av det kjønnsnøytrale pronomenet “hen”, et godt initiativ!

4. To av tre ungdommer med psykiske lidelser i 12-årsalderen og oppover er jenter (kilde: Folkehelseinstituttet). Psykiske lidelser svekker livskvaliteten og muligheten til leve selvstendige liv. Blant årsakene til at mange jenter har det vondt, finner vi falske idealer og usunne forventninger til utseende, kropp og oppførsel. Ifølge SIFO-rapporten “Kroppspress og retusjert reklame” fra 2014 svarer 85 % av jentene og 30 % av guttene at de opplever et kroppspress. Slike statistikker er en del av en trend. Vi må være flinkere til å opplyse om at disse idealene ikke stemmer med virkeligheten, og har nylig fremmet et forslag på Stortinget om å redusere effekten av kroppspress grunnet reklame i det offentlige rom.

5. Kvinner blir i mye større grad enn menn utsatt for seksualisert vold. I tillegg opplever kvinner oftere enn menn å være offer for hatytringer, spesielt på nett. Dette gjør at kvinner ofte blir mer forsiktige i hvordan de ytrer seg – som igjen kan resultere i at kvinners ytringsfrihet begrenses, noe som svekker den offentlige debatten. Derfor må vi jobbe for å skape gode holdninger hos unge mennesker gjennom blant annet mer og bedre seksualundervisning i skolen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny