Fem krav til en ny regjering

Fem krav til en ny regjering

20. august 2013

Miljøpartiet De Grønne lanserer i dag sine fem krav for å kunne støtte en ny regjering etter stortingsvalget. Samme dag får vi 4,1 prosent og syv stortingsmandater i en måling i VG.

– Vårt overordnede krav for å kunne støtte en regjering, uansett hvilken farge, er at Norge må starte et nasjonalt prosjekt for omlegging til et bærekraftig samfunn, og at dette må settes i gang nå, sier nasjonal talskvinne og 1. kandidat i Rogaland, Hanna E. Marcussen.

– Norges økonomiske handlingsrom, kombinert med norsk næringslivs omstillingsevne, kan gjøre Norge til en ledende kunnskaps- og velferdsstat også etter oljealderen. Dette forutsetter at vi ikke venter til vi blir tvunget til det, men starter omstillingen i dag, sier Marcussen.

De Grønne ønsker ikke å binde seg til verken høyre- eller venstresiden før valget, men vil kunne støtte det regjeringsalternativet som gir mest gjennom­slag i klima- og miljøpolitikken. Det eneste partiet det er utelukket å inngå noe samarbeid med, er Frp.

De Grønnes fem krav for å kunne støtte en ny regjering:

1. 100 000 nye, grønne arbeidsplasser

Regjeringen må i løpet av 2014 legge frem en plan for 100 000 nye, grønne arbeidsplasser over de neste 20 årene, med en korresponderende plan for styrt avvikling av norsk petroleumsvirksomhet i løpet av samme periode. Planen skal inkludere stans i tildeling av nye felt for olje- og gassutvinning.

FNs klimapanel og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har dokumentert at verden må la 2/3 av kjente forekomster av fossil energi ligge, dersom vi skal greie å begrense den globale oppvarmingen til to grader. De Grønne mener at Norge, som et av verdens rikeste land, både har egeninteresse av og en moralsk forpliktelse til å gå foran, ved å la gjenværende fossile ressurser ligge til de kan utnyttes uten skadelige konsekvenser for mennesker og klima.

Skal klimamålene tas på alvor, må Norge nå sette full kraft bak arbeidet med å skape nye arbeidsplasser og et mangfoldig næringsliv som grunnlag for en bærekraftig velferdsstat etter oljealderen. Disse arbeidsplassene må utvikles innen fornybar energi, transport, teknologi, marine næringer og havbruk, forskning, tjenesteyting, skog, landbruk med mer.

2. Klimalov

Regjeringen må innen 2015 legge frem for Stortinget en klimalov som juridisk forplikter framtidige regjeringer til langsiktige, planmessige utslippskutt, basert på et nasjonalt klimabudsjett, spesifisert på sektor og med årlig rapportering og revisjon.

Regjeringen må forplikte seg til å kutte norske utslipp ned mot 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter, opp mot 40 % av innenlandske utslipp, innen 2020, i tråd med FNs anbefalinger.En lovfesting av klimamålene er helt nødvendig for å sikre at ikke skiftende politisk flertall skal undergrave disse målene.

Riksrevisjonen konkluderte allerede i 2011 med at norsk klimapolitikk ikke gjennomføres i praksis grunnet manglende lovgivning. Storbritannia og Mexico har det allerede, og Finland, Danmark og Kina er i ferd med å utarbeide egne klimalover. Nå er det Norges tur.En klimalov vil flytte diskusjonen fra om til hvordan vi skal starte omstillingen til et bærekraftig samfunn.

3. Grønt oljefond

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) må gis et nytt juridisk mandat, som forplikter fondet til å skape overskudd gjennom investeringer som fremmer bærekraftig utvikling globalt. SPU må trekke seg ut av fossil energi.

SPU er et av verdens største globale fond, og er en betydelig økonomisk muskel som må brukes aktivt for å stimulere til et mer bærekraftig næringsliv. I dag investerer SPU massivt i global oppvarming og store oljeselskaper. De Grønne mener SPU i stedet må bli en del av løsningen, ved at fondet brukes aktivt for å fremme en bærekraftig utvikling.

4. Høyhastighetstog nå

Regjeringen må planlegge og sette i gang med byggingen av høyhastighetsbane på en av de strekningene som allerede er ferdig utredet, som et første ledd i et nett av høyhastighetsbaner mellom de store byene i Norge og våre naboland.

5. Grønn skattereform

Det må foretas en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet, med det formål å utvikle virkemidler som gir rammevilkår og stimulerer miljøvennlig produksjon og atferd i næringsliv og blant forbrukerne. Med dette som grunnlag, må regjeringen legge frem et forslag til grønn skattereform i løpet av sin første periode.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny