Statsborgerskap må bli varig

Statsborgerskap må bli varig

14. mars 2017

De Grønne vil tillate dobbelt statsborgerskap og ønsker at myndighetene ikke skal kunne ta fra noen statsborgerskapet, unntatt i svært sjeldne tilfeller som gjelder rikets sikkerhet. Nå tar partiet oppgjøret med den hjerterå asylpolitikken til Frp og Arbeiderpartiet til Stortinget.

– Norge har fått en ekstrem praksis når selv barn og barnebarn av flyktninger kan miste statsborgerskapet på grunn av feil deres foreldre og besteforeldre har gjort for lenge siden. Det er ikke en rettsstat verdig å ha et A- og et B-lag av statsborgere, og Norge skiller seg veldig ut i Norden med denne praksisen. Terskelen for å ta fra folk statsborgerskapet må heves kraftig, sier nasjonal talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Aina Bastholm.

Hun mener Mahad-dommen viser at dagens praksis er uholdbar, hvor eldgamle asylsaker gås gjennom for å ta statsborgerskapet fra folk som har vært her lenge. Staten vil ta fra Mahad Adib Mahamud sitt norske statsborgerskapet etter å ha bodd 17 år i Norge, og gjør dermed Mahamud statsløs.

Bastholm understreker at De Grønne mener dagens strenge krav for å bli statsborger fortsatt skal gjelde, men at når en først er blitt norsk statsborger, skal en vite at det er trygt. De som har fått statsborgerskap ved å lyve, bør få en rettsprosess og en dom, som andre borgere som gjør noe straffbart. Men å ta fra noen statsborgerskapet er å rive fra dem alle demokratiske rettigheter i et land de tilhører.

– Statsborgerskap er ikke en medalje for god oppførsel, det er grunnlaget for demokratiet vårt. Når trusselen om tilbaketrekking hele tiden er der, som et slags ris bak speilet om en ikke oppfører seg, skaper det utrygghet for hele familier og slår en kile inn i tillitsforholdet mellom stat og borger. Det er ødeleggende for integreringen. Alle borgere som gjør noe galt bør behandles likt av rettsstaten. Dersom folk lyver eller gjør noe kriminelt, som gjelder et lite mindretall, så har vi lover, regler og et rettsvesen som gjelder alle norske borgere, sier Bastholm.

Bastholm mener Mahad-saken og alle de andre sakene som utledningsmyndighetene har igangsatt i det siste viser at det haster å få endret reglene for tilbakekall av noens statsborgerskap. Regjeringen og Ap bør avklare dette før valget, slik at velgerne veit hva de stemmer på.

I Stortinget har De Grønnes Rasmus Hansson 14. mars 2017 fremmet følgende forslag:

  1. Myndighetene bør kun kan tilbakekalle statsborgerskap når det er snakk om enkeltpersoner som sterkt har skadet statens vitale interesser, slik det er hjemlet i Europarådets konvensjon om statsborgerskap fra 1997.
  2. Vi innfører et tidsavgrenset amnesti for å oppgi riktig identitet til myndighetene.
  3. Vi fjerner Lov om statsborgerskap kapittel 5 §23 Tap ved erverv av annet statsborgerskap, slik at det er mulig å ha dobbelt statborgerskap.

 

De Grønne har allerede foreslått å innføre domstolsavgjørelse for tilbakekallelse av statsborgerskap, sammen med flere andre partier (V, SV, Sp, Ap).

 

Om asyl fra De Grønnes programutkast:

  • Legge større vekt på hensynet til barnets beste i asylsaker.
  • Forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker.
  • Styrke rettshjelpen i utlendingssaker og gi bedre informasjon om flyktningers rettigheter.
  • Styrke rettssikkerheten til asylsøkere i søknads- og klageprosessen og gi asylsøkeren rett til personlig frammøte og juridisk bistand i behandlingen av en ankesak.
  • Gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år.
  • Styrke arbeidet med å identifisere statsløse og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny