Forsidebilde

Grønt gjennomslag!

18. september 2015

Vi har hatt et fantastisk valg, og har fått 231 representanter i 162 kommuner i tillegg til 36 representanter fordelt på alle fylkesting. Selv om forhandlingene pågår fortsatt mange steder er våre mange nye folkevalgte godt i gang med å få på plass ny, grønn lokalpolitikk!

(Denne artikkelen vil oppdateres fortløpende)

DETTE ER NOE AV DET VI HAR FÅTT GJENNOMSLAG FOR:

Bodø

 • Bodø skal redusere klimagassutslippene og sørge for en mer miljøvennlig utvikling. Miljøstyring skal gjennomsyre alle kommunens virksomheter. Kommunens klimaplan skal forbedres, legges til grunn og følges aktivt opp gjennom målrettet styring av alle kommunens virksomheter. Bodø vil i løpet av 2016 innføre forpliktende klima- og miljøbudsjett og -regnskap etter Trondheimsmodellen.
 • Sykkelbyen Bodø skal utvikles og sykkelplanen revitaliseres.
 • Handlingsrommet som er gitt i Bypakke Bodø skal prioriteres til trafikksikkerhetstiltak, til tidligere nedprioriterte sykkelveiprosjketer og andre kollektivsatsinger. Det skal ikke skal igangsettes nye kapasitetsøkende veibygginger i Bodø kommune
 • Det skal etableres minst 30 ladepunkter for elbil i sentrum i perioden. Kommunen har et mål om 80 % utslippsfri bilpark i 2019. Vi vil jobbe for elektrifisering av Nordlandsbanen og dette skal innarbeides i kommunens innspill til NTP.
 • Det er et mål å redusere personbiltrafikken i Bodø sentrum. Dette skal avspeiles i den kommunale parkeringsplanen og i kommunens parkeringsvedtekter, både med hensyn til pris og tilgjengelighet. Kommunen har et mål om andel sykkel, gange og kollektiv på minst 21 % innen 2020.
 • Ønske om et levende sentrum. I perioden skal det ikke etableres nye kjøpesentre, og eksisterende kjøpesentre skal ikke utvides.
 • Bodø kommune har et mål om 15 % økologisk andel i kommunale kantiner og kjøkken, herunder vegetariske alternativer.
 • Det skal arbeides holdningsskapende for miljøbevissthet i barnehager og skoler, og det er et mål at alle skoler og barnehager skal Grønt Flagg-sertifiseres i løpet av perioden.
 • Kommunen skal i samarbeid med frivillige organisasjoner jobbe for god dyrevelferd. Partene er enige om å avvise utleie av kommunal tomt til sirkus med ville dyr.

Hamar

 • Det skal utarbeides et klimaregnskap som blir grunnlaget for en mer konkret og offensiv miljøsatsing.
 • Jordvern skal være prioritert for samarbeidspartnerne. Bruk av dyrka mark som gir positiv samfunnsnytte og/eller positivt klimaregnskap totalt kan aksepteres.
 • Alliansen BBL, H, V, MDG og SP skal sette i gang det grønne skiftet i Hamar.
 • Innkjøpsavtaler skal redegjøre for varene og tjenestenes klimagassutslipp.
 • Minst 30% kortreiste og økologiske tjenester og matvarer.
 • Den nye kommuneplanen skal ha klima og miljø som første hensyn.
 • Vi vil legge til rette for en økt etbalering av kunnskapsinudstri gjennom et eget krav til alle utbyggere i kommunen om aktivhusstandard og miljøinnovasjon.
 • Kommunen skal ha et aktivt engasjement for etablering av økosamfunn/ økolandsbyer.

Haugesund

 • Kommunen vil føre en bærekraftig miljø- og klimapolitikk.
 • Alternativ opplæringsarena opprettholdes.
 • Utvikle grønne lunger i sentrum.
 • Kommunen skal i større grad ta flere klima- og miljøhensyn i arbeidet med å bygge en sunnere og mer fremtidsrettet og bærekraftig kommune.
 • Implementering av miljøstyringssystem basert på ISO 14001 eller tilsvarende vurderes.
 • Energieffektive tiltak i kommunale enheter, eiendommer og anlegg skal umiddelbart vurderes, og tiltak iverksettes.
 • Kommunens transportarbeid kartlegges og optimaliseres med tanke på innsparing og lavere utslipp.
 • Kommunen har som mål å bedre og øke bruken av kollektivtilbudet, økt bruk av sykkel og gange – og etterhvert redusert bilbruk i sentrum.
 • Det skal legges til rette for flere ladestasjoner for el-biler i sentrum.

Lørenskog

 • Lærertettheten skal økes etter en nærmere definert opptrappingsplan.
 • Tjenester innen helse- og omsorgssektoren skal utføres i kommunal regi eller av ideelle non-profittorganisasjoner.
 • Kommunens planer skal gjennomgås og vurderes ut fra en bærekraftsperspektiv.
 • Lørenskog skal bestå som egen kommune.
 • Nei til økt søndagsåpning.
 • Markagrensa skal bestå og matjord skal ikke bygges ned i nye reguleringsplaner,
 • En ev. utredning av nasjonalpark i Østmarka støttes.
 • Kommunen skal utarbeide et forpliktende klimaregnskap, konsekvenser for klima og miljø skal vurderes i all kommunal planlegging og i kommunale saksfremlegg.
 • Lørenskog skal ta sin del av ansvaret for å bosette flyktninger/mennesker med innvilget asyl.
 • Det skal jobbes for etablering av andelshager, parselllhager, skolehager og «grønne tak» i Lørenskog.
 • Minst 15 % økologisk mat i kommunale kantiner og institusjoner i løpet av perioden.
 • Kjøttfri dag skal prøves ut i kommunens kantiner.
 • Utbredelse av ensomhet blant ulike grupper skal kartlegges med sikte på å utarbeide en handlingsplan.
 • Det skal utarbeides en plan for bygging og vedlikehold av gang- og sykkelveier i kommunen, inklusive vinterbrøyting og strøing. En viktig del av dette er å utvikle et sammenhengende og trygt gang- og sykkelveinett gjennom kommunen og i regionen både for tursyklister og sykling til jobb og skole.
 • Det skal etableres flere ladestasjoner for elbiler ved offentlige bygg i kommunen.
 • Det skal etableres en tiltaksplan for bekjempelse av svartelistede og bevaring av rødlistede arter.
 • Det skal etableres et aktivitetssenter for eldre.
 • Jobbe for støy- og fartsregulerende tiltak i kommunen. Vi skal følge opp problematikken knyttet til støy fra Feiringveien.
 • Jobbe for en god utforming av Skårersletta som miljøgate.
 • Jobbe for en god lokalbussordning i kommunen.
 • Begrense utbyggingen i Fjellhamar sentrum sammenlignet med tidligere planer.
 • Jobbe for forlengelse av T-banen til Lørenskog.
 • Sikre bevaring av grønne lunger og korridorer i boligområder.
 • Kartlegge og sikre lett tilgang til marka for fremtiden.
 • Ha en god og variert boligbygging i Lørenskog.
 • Uteområdene skal ha god kvalitet, og naturlig terreng og vegetasjon bør bevares.
 • Bygge seniortun, for eksempel i tilknytning til Dovre.

Kristiansund

 • Kristiansund sykehus må styrkes i tida fremover med døgnåpen drift alle dager hele året for barneavdeling, føde- og akuttilbud, og med medisinsk og kirurgisk avdeling. Finansiering av eventuelt nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal må ikke forringe tilbudet ved Kristiansund sykehus.
 • Kristiansund skal føre en offensiv klima- og miljøpolitikk, der kompetanse til å utarbeide en forpliktende klima- og miljøplan med klimaregnskap nedfelles.
 • Bærekraftig næringsutvikling og økt satsing på grønn transport i form av kollektiv, gang- og sykkelveier.
 • Arbeide for å skape levende sentrum.
 • En solidarisk flyktningepolitikk i godt samarbeid med IMDI. Utrede et mottaksapparat for enslige mindreårige, med fokus på integrering.

Nesodden

 • Klimaregnskap og årlige bærekraftsrapporter skal prioriteres og danne grunnlag for utforming og justeringer av politikk.
 • Partiene er også enige om å redusere Nesoddens klimautslipp med 40% innen 2020.
 • Det grønne perspektivet er en grønn tråd gjennom hele avtalen.
 • Forsterket vern av Nesoddmarka, etter modell fra Oslo, med egne verneområder.
 • Vern av grøntstruktur i prioriterte utbyggingsområder.
 • Utviklingen av Fagerstrand, og eventuelt Tangen brygge bør være et foregangsprosjekt innenfor miljøvennlig bygging, områdeutvikling og energibruk i bygg.
 • El-ferge
 • Høyest mulige prioritet på regulering av gang og sykkelveier. Forskuttering av prosjekter fra kommunens side bør vurderes.
 • Etiske og klimavennlige innkjøp i kommunen.

Selbu

 • Større og mer målrettet satsing på skog, tre og økologisk matproduksjon
 • Etablering av gang- og sykkelvei langs FV705 fra Tømra til Kyllokrysset
 • Ungdomsskolen skal bygges så miljøvennlig som mulig
 • Selbu kommune skal ikke bruke plantevernmidler på sine eiendommer.
 • Det skal jobbes mot å markedsføre Selbu som øko-kommune i løpet av 4 år og det utredes mulighet for etablering av øko-landsby.
 • Større satsing på bruk av økologisk mat på kommunens kjøkken.
 • Det arbeides opp mot Innherred renovasjon for på sikt å etablere ordning for gjenbruk.

Trondheim

 • Utslippene av klimagasser i Trondheim skal i 2030 være 70 til 90 prosent lavere enn i 1991.
 • Markagrensa skal bevares og det skal etableres en grønn strek for å verne dyrket mark.
 • Kjøttforbruket og kasting av mat i kommunens drift skal reduseres.
 • Antallet kjøkkenhager skal økes i bydelene.
 • På skoler og sykehjem/bofellesskap skal det bli flere kjøkkenhager.
 • Frivillige grupper som driver urban dyrking skal få bedre støtteordninger.
 • Det skal etableres en matsentral for mat som kastes.

Tønsberg

I Tønsberg har koalisjonspartiene vedtatt en miljøpolitisk plattform for det videre samarbeidet. Den kan leses i sin helhet her (PDF).

Ålesund

 • Miljøvennlig avfallshåndtering, energibruk og arealbruk for å bidra til et fremtidig lavutslippssamfunn.
 • Ved planlegging og bygging av nye boliger, skoler, barnehager og ulike næringsområder må vi styrke nære og tette sentrumsområder slik at vi blir mindre avhengig av bilbruk.
 • Revidere Klima- og miljøplan for Ålesund kommune. Planen skal danne grunnlag for samferdselspolitikken.
 • Kollektivtilbudet i Ålesund må utvikles etter en langsiktig plan i samarbeid med stat, fylkeskommune og nabokommuner. Bybane og superbusstilbud med sanntidsinformasjon mellom Moa og sentrum utredes.
 • Sykkelveinettet skal styrkes i hele byen for at flere kan benytte sykkel som transportmiddel i det daglige – særlig på korte reiser til og fra jobb og fritidsaktiviteter.
 • Etablere flere ladestasjoner for el-biler i sentrum og på Moa i samarbeid med fylkeskommunen.
 • Stimulere til miljørettet Næringsutvikling og grønt entreprenørskap.

Øste Toten

 • Medmenneskelighet og sosial profil. Østre Toten kommune skal stimulere til toleranse og medmenneskelighet mellom innbyggerne. Partiene ønsker en sosial profil med spesielt fokus på de svakere stilte gruppene. Dette medfører solidaritet i både et lokalt og et globalt perspektiv.
 • Klima/miljø. Som en av landets største landbrukskommuner er Østre Toten kommune avhengig av naturressurser. Disse må forvaltes på en bærekraftig måte for å ivareta livsgrunnlaget til fremtidige generasjoner. Dette gjøres ved å føre en offensiv klimapolitikk og ved å prioritere jordvern og artsmangfold.
 • Tjenester. Østre Toten kommune skal levere gode og kunnskapsbaserte tjenester til innbyggerne. Eksisterende kommunale tjenester innen oppvekst, helse og omsorg, skal fortsatt driftes i kommunal regi. Tidlig innsats skal ha økt fokus. Vi ønsker å legge bedre til rette for frivillig arbeid som setter innbyggerne i fokus.
 • Næringsutvikling og bosetting. Østre Toten kommune må ha et større fokus på økt bosetting og økonomisk vekst. Dette gjøres gjennom langsiktig og helhetlig planlegging. Det er et mål at næringslivet i størst mulig grad skal baseres på bærekraftig bruk av lokale ressurser. En god infrastruktur er en forutsetning for og lykkes.
 • Kommuneøkonomi. Partiene er enige om å sikre flertall i budsjettbehandlinger for valgperioden. Dette for å sikre god styring i kommuneøkonomien. Styrking av de kommunale tjenestene som gir bedre ressursutnyttelse faglig og økonomisk, skal løftes frem og utvikles. Strukturelle endringer i drift skal baseres på langsiktighet og konsekvensanalyser. Momentene over skal danne grunnlaget for en felles politisk plattform. Politiske prosesser og arbeidsmetoder blir nedfelt i egen avtale som legger føringer for samhandlingen. Den skal ta utgangspunkt i arbeidet med kommunens planverk og det politiske årshjulet.

Årdal

 • Ingen av friområdene skal omreguleres.
 • Det blir ingen nye vannkraftutbygginger i Årdal.
 • Behandling av klima- og energiplanen hver 3. mnd i formannskapet
 • Styreverv i Årdal Energi.

Ås

 • En fast plass i hver av Formannskapet, HTM, HOK, HHS og planlagt Miljøutvalg. Leder i planlagt miljøutvalg. Nestleder i HTM.
 • At Ås kommune skal bli en foregangskommune for miljøvennlige løsninger. Miljøpolitikken skal styrkes gjennom konkrete tiltak og forpliktende mål – bl.a. gjennom å etablere et eget utvalg for miljøsaker. Det opprettes derfor et politisk ad hoc-utvalg som skal utrede dette innen sommeren 2016, i tråd med Ås kommunes politiske organisering.
 • Revidere og vitalisere kommunens klima- og energiplan og kommunens biomangfoldplan, senest innen utgangen av 2017. Disse skal både inngå i kommunens øvrige planverk og presenteres separat. Oppfølgingen av disse planene skal inngå i kommunens rapporteringssystem.
 • Styrke jordvernet og etablere bedre politiske prosesser og styring tidlig i kommuneplanarbeidet. Planarbeidet må gjennomføres med gode konsekvens- og alternativvurderinger.
 • Partiene er herunder enige om – i kontakt med NMBU – å søke å finne et nytt areal for næring (påtenkt hotell/svømmehall), slik at området på Søråsjordet på sikt kan bli LNF-område igjen.
 • Sikre en helhetlig og langsiktig planlegging for å ivareta viktige frilufts- og naturområder – herunder verdiene i kommunens myrområder som Åsmåsan o. a.
 • Gjøre Grønn omsorg til et satsingsområde for Helse- og sosialetaten.
 • Utvikle en næringsstrategi med særlig vekt på etablering av nye kunnskapsarbeidsplasser.
 • Forsterke og formalisere samarbeidet og kommunikasjonen med NMBU og etablere rutinemessige møteplasser mellom kommunens ledelse og ledelsen ved NMBU.
 • Ikke benytte mulighetene som ligger i den nye arbeidsmiljøloven til økt bruk av midlertidige ansettelser.
 • Innføre retningslinjer for offentlige anskaffelser som hindrer sosial dumping, sikrer et seriøst og anstendig arbeidsliv og stiller krav til bruk av lærebedrifter. Retningslinjene skal også ivareta miljøkrav.
 • Arbeide for bedre inkludering og integrering i Ås, og bedre kommunens og lokalsamfunnets evne til å ta imot flyktninger.

 

Denne artikkelen vil oppdateres fortløpende ettersom flere forhandlinger blir avsluttet.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny