Klimabelønning

29. september 2016

De Grønne har foreslått å utrede klimabelønning, hvor den enkelte innbyggers klimavennlig adferd vil bli belønnet i form av direkte utbetalinger. Saken vil bli behandlet av Stortinget i høst.

– En slik klimabelønning vil sette fart i overgangen vekk fra fossilt drivstoff og belønne dem som reiser mest miljøvennlig. Samtidig unngår vi at staten «rapper» pengene til andre formål, sier nasjonal talsperson Rasmus Hansson.

Siden De Grønne fremmet saken har mye skjedd. Siv Jensen ble invitert på sommerens mye omtale «studietur”  med Trine Skei Grande for å se hvordan de gjennomfører en liknende ordning i Canada.

Diskusjonen har siden gått om hvorvidt man bør øke bensin- og dieselavgiften med 50 øre eller en krone. Jensen ønsker, dersom avgiften økes, å benytte denne til å lette avgiftstrykket for bilister. Grande sier hun vil bruke de økte avgiftsinntektene til å redusere det generelle skattetrykket.

– En økning i drivstoffavgiften på 50 øre eller en krone vil ha null effekt på folks valg om å skifte til elbil eller redusere bilkjøringen. Forskere mener vi må doble bensin- og dieselprisen allerede i neste års statsbudsjett skal vi greie å nå klimamålene våre – dvs at vi ville måtte øke avgiftene med opp mot 15 kroner. De Grønne mener at en klimabelønningsordning er den beste måten vi kan sikre oppslutning rundt ellers upopulære tiltak, som for eksempel heving av avgiften på drivstoff, sier Hansson.

De Grønne foreslår derfor å øke avgiftene med 5 kroner i budsjettet for 2017, med en gradvis opptrapping av avgiftsnivået til opp mot 15 kroner i neste stortingsperiode. Dette er i tråd med hvordan British Colombia i Canada først startet med en ambisiøs avgift, og samtidig informerte om hvor mye avgiften ville øke de nærmeste årene.

– Fordelen med å annonsere fremtidige avgiftsøkninger er at vi alle vet hva som vil komme og kan innrette oss deretter. Har man planer om å kjøpe ny bil, så vet man at avgiftene på fossilt drivstoff vil stige kraftig og at det vil lønne seg å velge en utslippsfri bil, sier Hansson.

For de økte avgiftsinntektene fra varebiler og tungtransport vil De Grønne foreslå en ordning som bygger på NHOs forslag til modell for omstilling av tungtransporten. Dette innebærer en storstilt investering i et landsdekkende nettverk av energistasjoner med bioenergi, hydrogen og elbillading, samt en støtteordning for ombygginger av vogntog til å kunne benytte bioenergi.

Fakta om MDGs forslag om klimabelønning:

 • De Grønne har fremmet forslag om klimabelønning i Stortinget. Siden da har Grande og Jensen vært på studietur sammen for å undersøke hvordan en slik løsning er gjennomført i Canada.
 • Inntekter fra høyere drivstoffavgift for privatbiler deles ut igjen som et likt beløp til alle, uavhengig av alder og om de har en bil.
 • En økning på 5 kroner literen vil gi 1.500 kroner tilbake til hver enkelt, ifølge Finansdepartementets anslag. En familie på fire vil kunne få i overkant av 6.000 kroner refundert en gang i året.
 • Beløpet kan f.eks. deles ut i forbindelse med skatteoppgjøret.
 • Avgiftsfordelene for elbiler opprettholdes, mens høyere årsavgift og engangsavgift for fossilbiler må vurderes.
 • Øvrige avgifter som inngår i det grønne skiftet, vil ikke bli delt ut på samme måte, før vi har fått en vurdering av hvordan virkemiddelet virker, gjennom innføring av en klimabelønningsordning for denne sektoren.
 • Vi foreslår en lavere avgift for diesel til nyttetrafikk enn for diesel til persontransport.
 • Avgiftsinntekter fra nyttetransporten settes av til et eget fond etter modell fra NOx fondet. (Forslaget er fremmet av NHO).  Midlene nyttes til utbygging av energistasjoner, ombygging av lastebiler og andre tiltak som bidrar til å legge om drivstoffbruken i nyttetransporten.
 • Innkjøp av statlige transporttjenester skal prioritere nullutslipp.
 • Venstre har gått langt i å avvise De Grønnes forslag om klimabelønning.
 • Klimabelønning Youtube
 • James Hansen: Innfør klimabelønning!

Klima-nestor James Hansen med råd til Erna og Siv: Innfør klimabelønning!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny