Lovstridig om ulv fra Senterpartiet

08. september 2012

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og en samlet programkomité går inn for å utrydde all ulv. Dette får De Grønne til å se rødt. Partiet vil heller øke ulvebestanden.

– Ulven har en opplagt fremtid i norsk natur. Når Sp går inn for å utrydde en hel art viser de en total forakt for økosystemet, rovdyrforliket, og naturmangfoldsloven, uttaler Harald A. Nissen, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

Nissen viser til at ulven bidrar til å holde bestanden av byttedyr som f.eks. elg, smågnagere og lignende i balanse. Forslaget er også lovstridig. I naturmangfoldloven, §5 heter det «at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.”

Det er håpløst av landbrusministeren å ty til masseutryddelse av ulv for å rette på utfordringene i landbrukspolitikken. Vedum burde heller bruke energien sin på å øke lønnsomheten i landbruket. Slik kan han også bidra til bedre sameksistens mellom ulv og beitedyr, sier Nissen. Han understreker samtidig at det ikke finnes noen enkle svar når hensynet til beitebruk og rovdyr skal veies opp mot hverandre.

– Skal vi ta i bruk ressursene som finnes i norsk utmark må vi ha flere dyr på beite. Når vi samtidig skal sikre levedyktige ulvestammer oppstår det en konflikt, som vi må løse med en kombinasjon av nytekning og kraftig styrking av inntektsgrunnlaget for norske bønder. I tillegg jobber vi for støtte ordninger, som i større grad fokuserer på forebyggende tiltak.

Som et eksempel løfter Nissen frem prosjektet Gjeterformidling.no, som tar sikte på å forebygge og redusere rovdyrskader ved å gjennomføre moderne gjeting, dvs. hyppig eller kontinuerlig tilsyn med husdyr på utmarksbeite.

– Det er lenge siden Senterpartiet kom opp med noe innovativt i rovdyrpolitikken, men dette er et steg bakover. Slagsvold Vedum må gjerne ringe meg om han trenger forslag til løsninger, sier Nissen.

Stortinget har vedtatt et mål om tre årlige ynglinger av ulv i Norge. Miljøpartiet De Grønne mener bestandsmålet fungerer som et maksimumsmål, og står i veien for en levedyktig ulvestamme. – La ulven leve!, avslutter Nissen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny