Oljefondet – baklengs inn i framtiden

Oljefondet – baklengs inn i framtiden

09. juli 2013

For Miljøpartiet De Grønne er det en selvfølge at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessing eller sosialt uakseptabel virksomhet.

De Grønne sendte denne uken derfor et åpent brev til finansminister Sigbjørn Johnsen hvor partiet ba om en redegjørelse for hvorfor Norges Bank ikke ønsker at Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland (SPU), skal føye seg etter OECDs etiske retningslinjer.

Bryter retningslinjene

I forrige måned slapp OECD en rapport på bakgrunn av gjentatte klager hvor de ikke levnet noen tvil om at Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet på vegne av den norske stat, har brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Som svar på tiltale sendte sentralbanksjef Øystein Olsen og direktør Yngve Slyngstad et brev til OECDs hovedkvarter hvor de ber om at Oljefondet som minoritetsaksjonær skal være unntatt OECDs etiske retningslinjer for flernasjonale selskaper.

– Det er fristende å stille spørsmålet om Norges Bank egentlig er egnet til å forvalte oljefondet på en ansvarlig måte. Dette framstår som en ren tilsnikelse fra Norges Bank sin side og er i direkte konflikt med føringene OECD legger til grunn for de etiske retningslinjene, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Dersom Olsen og Slyngstad får gehør for sitt forslag kan det i praksis medføre at alle minoritetsaksjonærer med investeringer i selskaper som driver uetisk og lite bærekraftig kan fraskrive seg ansvaret. For å oppnå høyest mulig risikospredning har Oljefondet en øvre grense for eierandel i et selskap på 10 prosent, og de vil derfor alltid være en minoritetsaksjonær.

– Det er velkjent at Oljefondet er minoritetseier i alle selskapene de investerer i, men det er jo absurd at verdens største pensjonsfond skal fritas fra overnasjonale etiske forpliktelser som regjeringen har tilsluttet Norge, og som private selskaper forventes å følge. De Grønne mener Norges Banks tilnærming i denne saken er i strid med anbefalingene og føringene fra et samlet storting, sier Marcussen.

Må ta samfunnsansvar

Oljefondet har investert i minst 7500 børsnoterte selskaper. Flere av disse er ansvarlige for alvorlige krenkelser av mennesker og miljø. Bare to har blitt utestengt på grunn av medansvar for brudd på menneskerettigheter, og ni fordi de har forårsaket skade på miljøet.

– Dette handler ikke bare om hensynet til fondets og Norges internasjonale omdømme, men også om menneskerettigheter og rettferdighet. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond. Det forplikter og burde invitere til noen offensive tanker. Med 3000 milliarder på bok har man en mulighet til å utgjøre en positiv forskjell, påpeker Marcussen.

Marcussen er er krystallklar på hva som burde være de overordnede retningslinjene for pensjonsfondet.

– De Grønne ønsker å legge grunnlaget for en ny generasjon etiske retningslinjer. Retningslinjer som tar ansvar for jordas klima og ivaretar menneskerettighetene. Vi tror morgendagens vinnere på de internasjonale børsene kommer til å bestå av selskaper som er bevisst sitt samfunnsansvar, men slike selskaper oppstår ikke i et politisk vakuum.

– Med dagens politiske ledelse går vi dessverre baklengs inn i framtiden. Måten Norges Bank har håndtert denne klagen på undergraver hele det etiske rammeverket Oljefondet bygger på. Det er på tide at regjeringen kommer på banen. Når Norges Bank ikke gjør det som Stortinget anbefaler må finansministeren ta politisk kontroll.

Finansdepartementet har gitt tilbakemelding om at de ikke har mulighet til svare på brevet før i august.

Foto: Pål Nordseth, Creative Commons-lisens

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny