Resolusjoner fra landsmøtet, 2012

16. april 2012

 

Senk oljeutvinningstempoet!

Regjeringen Stoltenberg vil om kort tid legge fram sin klimamelding. Vi er redd for at regjeringen vil fortsette å gi oljeindustrien alt den peker på og at klimagassutslippene dermed ikke reduseres.

Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for et samfunn der energiforsyningen er hundre prosent fornybar. Et viktig virkemiddel er energieffektivisering og reduksjon i forbruket av elektrisitet og petroleumsprodukter.

Miljøpartiet De Grønne går ikke inn for tiltak som elektrifisering av sokkelen hvis det innebærer å fortsette dagens høye tempo på utvinning av olje og gass. Det er behovet for å redusere alvorlige klimaendringer som må avgjøre hvor mye av oljen og gassen på norsk sokkel som kan utvinnes og brukes.

Den høye aktiviteten i norsk olje og gassektor utgjør også en alvorlig trussel mot landbasert industri. Det vanlige næringslivet kan i dag ikke konkurrere med oljesektorens høye lønninger for ingeniører og teknisk personell. Dette hinder også norsk industri i å komme i gang med nødvendig innovasjon og nyskapning for å snu om til lavutslipps energi og grønne arbeidsplasser.

Regjeringens politikk vil gjøre det vanskelig å etablere et bærekraftig samfunn for kommende generasjoner. Miljøpartiet De Grønne arbeider for å komme inn på Stortinget i 2013. Vi vil bidra til å snu utviklingen, på samme måte som våre søsterpartier har klart, både i Sverige, Finland og Tyskland.

Gi Bergen et bytog!

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte gir full støtte til NSBs planer for togbane mellom Åsane og Flesland. Bytoget vil revolusjonere samferdselen lokalt og gi klart friskere luft i byen, samt være et viktig bidrag til reduserte klimautslipp.

Jernbanen har lenge blitt forsømt av Stortinget. Miljøpartiet De Grønne krever et jernbaneløft som inkluderer opprustning av eksisterende jernbane og bygging av ny jernbane.

Med NSBs planer vil privatbilismen få en kraftfull og miljøvennlig konkurrent. Bytoget vil utgjøre en stor forskjell for både lokal luftforurensning og klimautslipp.

 

Kutt moms på brukthandel

Miljøpartiet De Grønne, samlet til landsmøte i Bergen 13. – 15. april, ønsker å fjerne merverdiavgiften på omsetning av bruktvarer.

Jordens ressurser er begrensede. Per i dag bruker vi for mye. For å lette presset på naturen må vi gå bort fra bruk–og–kast-samfunnet, og tilrettelegge for økt fokus på kvalitet og gjenbruk.

Gjenbruk skal lønne seg både for forhandlere og forbrukere. Å fjerne merverdiavgiften på brukthandel kan være et viktig virkemiddel for å stimulere til hverdagsmiljøvern. Det er vanskelig å drive brukthandel når man skal konkurrere med dagens lave priser på nye forbruksvarer, og samtidig betale samme avgifter som ved nysalg.

Bruktbilomsetning er per i dag momsfri. Nå er det på tide at resten av bruktmarkedet følger etter. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å kutte merverdiavgift på brukthandel.

Nei til sjødeponering av gruveavfall

Miljøpartiet De Grønne krever umiddelbare tiltak for å håndheve gjeldende lovverk som forbyr sjødeponering av gruveavfall, ikke gi dispenasjoner. Sjødeponering fjerner livsgrunnlaget for marin flora og fauna i de aktuelle områdene.

Miljøpartiet De Grønne krever et regelverk som pålegger gruveselskap å anlegge et avfallsdeponi på land. Dette må lokaliseres slik at det ikke blir avrenning til vann, våtmarksområder eller sjøen.

Bærekraftig landbruk på norske ressurser

 

Dagens landbrukspolitikk er ikke bærekraftig. Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen praktiserer en systematisk nedbygging av det norske landbruket.

De siste ti årene har 540 000 dekar fulldyrka jord gått ut av produksjon eller blitt omregulert i Norge. Landbrukspolitikken legger til rette for økt import av kraftfôr, både til svin, fjærkre og beitedyr. Kraftfôrprisen bestemmes politisk. Realprisen er i dag lavere enn noen gang tidligere. Resultatet er at det blir billigere å fore dyrene på utenlandsk kraftfôr enn å slippe dem på utmarksbeite for å utnytte norsk gras.

Landbrukspolitikken må bygge på prinsippet om matsuverenitet. Det innebærer å benytte de fornybare ressursene som ligger i utmarksbeiter, fjellsletter og skogområder. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for et sterkt, selvforsynt og dyrevennlig norsk landbruk, der økologisk drift blir regelen – ikke unntaket. Inntektene må i større grad må forbli der maten er produsert.

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for økt kraftforpris for å få opp verdien av  jordbruksarealet og lønnsomheten i norsk gras. Ved utnyttelse av beiteressurser er det viktig å ta hensyn til både dyrevern og artsvern. Det må arbeides for en best mulig sameksistens mellom beitedyr og livskraftige rovdyrstammer.

Parallelt med dette vil Miljøpartiet De Grønne i jordbruksforhandlingene støtte opp om bedre inntekts- og arbeidsforhold for bøndene.

Konfliktløsning og forebygging av vold i skolen

 

MDG støtter at det settes inn ressurser i skolen for å lære metoder i konflikthåndtering. Fokus må ligge på psykologi, gruppedynamikk og konfliktløsning ved hjelp av ikke-vold. Dette er temaer som er relevante uavhengig av faktorer som kjønn, kultur og bosted.

Sett fra et livsløp-perspektiv vil det være konstruktivt med undervisning, herunder gruppesamtaler i klassetrinn, som prioriterer å bygge selvtillit, egenverdi og grenser, samt begrense gruppemotsetninger.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny