Vi trenger en Sykkelpakke 1

13. juni 2012

I dag, onsdag, behandles revidert Oslopakke 3 i Oslo bystyre og Akershus fylkesting, før den går til behandling på Stortinget. Og det er en virkelig stor pakke det er snakk om: 73,5 milliarder kroner er rammen for den nyeste, reviderte versjonen. Så hva er Oslopakke 3? Pengene skal gå til kollektivtrafikk og veier i Oslo og Akershus. Det vil si: dette er samferdselssatsingen for 2013 til 2032.

Les Hanna E. Marcussens kronikk: Fortidens politikk med fremtidens prislapp

 

Sykkeltrafikk bevilges det dessverre fortsatt for lite til i denne finansieringspakken. Oslos mål om 12 % sykkelandel virker glemt. Og med tanke på pakkens framtidsfokus, er det tankevekkende at sykkeltrafikken ikke regnes for et viktig løsningsbidrag til problemet: økt befolkningsvekst + økt pendling = økt trengsel. Luftforurensning, trafikksikkerhet og helse er også utfordringer en sterkere prioritering av sykkeltrafikk ville bidra til å løse.

Miljøpartiet de grønne gikk inn for at milliardpakken skulle romme et sykkelekspressveinett, som ville øke tryggheten, effektiviteten og trivselen for syklister, noe som ville øke sykkelandelen. Nettet ville gå til Oslo fra Asker, Lillestrøm og Kolbotn, pluss en sykkelvei langs Ring 3 som ville binde dem sammen. Forslaget har foreløpig ikke blitt tatt inn.

Oslopakke 3 anerkjenner ikke syklister som en egen kategori trafikanter, den skiller kun mellom vei- og kollektivprosjekter. 4 % av de reisende i Oslo og Akershus er i dag syklister, og om vi ønsker at sykkelandelen skal øke må det legges til rette for syklisters prekære behov: fremkommelighet og trygghet i en stadig sterkere trafikkert by.

Prioriteringene i Oslopakke 3 vitner om samfunnsplanlegging uten forståelse for at sykkeltrafikk er en nødvendig prioritering dersom vi skal øke trivselen og ikke trengselen i og utenfor Oslo, og senke klimautslippene transportsektoren utgjør en vesentlig del av. Miljøpartiet de grønne vil forsette å arbeide for at syklister blir tatt på alvor som trafikantgruppe. Om ikke syklister prioriteres høyere i Oslopakke 3, trenger vi kanskje en Sykkelpakke 1? Det ville Miljøpartiet De Grønne stemt for.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny