Miljøpartiet De Grønne vil doble satsingen på kollektivtransport på fem år!

Vi vil doble satsingen på jernbane og kollektiv

27. august 2015

Miljøpartiet De Grønne lanserer et forslag om en dobling av det nasjonale kollektiv- og togbudsjettet på fem år. Raskere utbygging av bybane i Trondheim og Bergen, samt tog og T-bane i Oslo, står øverst på lista.

De Grønne vil doble satsingen på jernbane og kollektivt innen 2020. Det er nødvendig for å kutte klimagassutslippene og skape byer og tettsteder som er gode å bo i. Det vil også bidra til å skape mange jobber som trenger dyktige fagfolk fra oljesektoren.

Mens Erna Solberg vil bruke milliarder av kroner på å bygge nye motorveier, vil De Grønne heller at staten skal fullfinansiere nye bybaner, t-banetunneler og jernanelinjer. Det vil både gi bedre livskvalitet og lavere klimagassutslipp.

Moderne byutvikling handler om å få bilene vekk, og legge til rette for mennesker, sykling og kollektivreisende. Vi vil snu den ensidige bilbaserte tettstedutviklingen og ta byene tilbake. Da må vi gjøre det attraktivt å velge kollektivt og sykkel.

På skinner

Statens Vegvesen, Ruter og Jernbaneverket er snart i mål med en utredning om hvordan skape et kollektivsystem i Oslo-området som kan konkurrere ut bilen. De Grønne mener dette nå må gjennomføres, og vi må få tilsvarende planer i de andre norske storbyene. Vi har foreslått på Stortinget at staten skal fullfinansiere skinnegående infrastruktur i storbyene for å sikre at det blant annet blir bygget nye bybaner i Bergen og Trondheim, og ny t-banetunnel, jernbanetunneler og trikkelinjer i Oslo.

Selv om jernbanen har fått økte bevilgninger de siste ti årene, er reisetiden fremdeles den samme mellom storbyene som på 1970-tallet. De Grønne vil sette fart på nødvendige utbygginger som forkorter reisetiden mellom storbyene i Sør-Norge og får flere pendlere over fra bil til bane.

Nasjonalt sykkelløft

Sykkel og gange tar fremdeles en svært liten del av transporten i Norge. De Grønne vil gi sykkel et nasjonalt løft. Da må vi bygge mange flere sykkelveier og prioritere sykkel over bil i bysentra.

For å få råd til denne satsingen, vil De Grønne flytte penger bort fra nye motorveiprosjekter. Stortinget har vedtatt at biltrafikken i storbyene ikke skal øke, men likevel planlegges nye motorveier i milliardklassen rundt mange av de største byene. De Grønne vil stanse disse prosjektene.

Vi kommer til å følge opp dette med forslag når statsbudsjettet behandles i Stortinget til høsten.

Dette inngår i doblingen:

 • Gå rett på bybane i Trondheim. Rask utbygging i Bergen.
 • Bedre kollektivtilbud i distriktene
 • Bygge nye T-banetunneler i Oslo-regionen
 • Bygge nye togtunneller under Oslo
 • Forsere intercity-triangelet på Østlandet
 • Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.

Slik vil vi bl.a. finansiere det:

 • Vi vil kutte kapasitetsøkende veiprosjekter inn mot storbyene, ikke minst E18 i Oslo og nedover på Sørlandet.
 • Kutte utbygging av fergefri E39
 • Si nei til bygging av ny bro over Oslofjorden til mange milliarder kroner.
 • Lokalt: Endre til 70/30-fordeling.
 • Droppe Byåsen-tunellen i Trondheim.

Fakta:

 • -I 2015 bruker regjeringen 22 mrd. kr til jernbane og kollektiv. De Grønne vil sette som ambisjon at dette tallet bør dobles frem mot 2020.
 • I vårt alternative budsjett for 2015 startet vi opptrappingen med å øke bevilgningene til jernbane-, kollektiv og sykkel med 6 mrd. kroner.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny