Politikk | Bompenger

Bompenger

MDG er for bompenger i byene som finansierer et bedre kollektivtilbud, reduserer biltrafikken og gir oss renere luft.

Vi vil:

  • Bruke bompenger for å finansiere satsinger på kollektivtransport, sykkel og gange. Dette gir færre biler, renere luft og mer plass til folk.
  • Øke bompengene betydelig i storbyområdene, og premiere byer som reduserer biltrafikken med økte statlige bidrag til kollektivtransport, sykkel og gange.
  • Vurdere å innføre dynamisk veiprising som supplement til bompenger for å sikre nedgang i biltrafikken og finansiering av kollektivtiltak, støyskjerming, sykkel og gange.
  • Arbeide mot at bompenger brukes for å finansiere bygging av mer vei. Store veiprosjekter er dårlig miljøpolitikk og gir økte bompenger for bilister.
  • Etablere en betalingsløsning for obligatorisk bombrikke for nyttetransport for å sikre lik konkurranse i transportnæringen.

Ja til bompenger som brukes på miljøtiltak

I byene er bompenger et effektivt tiltak for å redusere klimagassutslipp. MDG sier ja til bompenger i byene som finansierer viktige løft for kollektivtransporten, reduserer biltrafikken og gir renere luft.

Biltrafikken slipper ut store mengder klimagasser, skaper helsefarlig luft og fortrenger areal som vi i stedet kunne brukt til fotgjengere og syklister. Når vi står overfor en klima- og naturmangfoldkrise trenger vi ikke mer utbygging av motorveier, men en kraftig prioritering av kollektivtilbudet, sykkelveier, fotgjengere og flere levende byrom uten biltrafikk.

MDG sier ja til bompenger for å finansiere slike viktige miljøtiltak. Dette gir mindre kø og trengsel, slik at kollektivtransporten kommer raskere frem. Det blir bedre plass til syklister, gående og andre myke trafikanter. Det reduserer utslipp av klimagasser og giftstoffer, slik at vi kan puste renere luft. Ikke minst gjør det reiseveien for syklister og fotgjengere tryggere. At forurensende bilkjøring er med på å finansiere slike miljøtiltak er dessuten i tråd med prinsippet om at det er forurenseren som skal betale.

I Oslo, der MDG sitter i byråd, har vi fått gjennomslag for at mer enn 9 av 10 kroner fra bompenger skal gå til kollektivprosjekter og sykkelsatsing. Det gjør det mer attraktivt å reise grønt!

Nei til bompenger for å finansiere mer motorvei

MDG sier derimot nei til bompenger for å finansiere unødig veiutbygging. I flere tiår har store deler av bompengene nettopp gått til slike prosjekter. Det har gitt mer trafikk, dårligere luft og økte utslipp av klimagasser - på bekostning av kollektivtransporten. Mer veibygging betyr dessuten ofte at verdifull natur og matjord blir lagt under asfalt, og gir høyere bompengekostnader for bilistene. Ved en rekke anledninger har MDG på Stortinget stemt mot nye veiprosjekter finansiert med bompenger.