Politikk | Digitale rettigheter

Digitale rettigheter

MDG vil sikre et fritt og åpent internett, gi fri tilgang til offentlig finansiert kunnskap og arbeide for bedre personvern.

Vi vil:

  • Forsvare tilgangen til et fritt og åpent internett som en rettighet.
  • Sikre nettbrukere både ytringsfrihet og personvern, nasjonalt og internasjonalt.
  • Sikre at de som ikke ønsker å benytte seg av digitale, offentlige tjenester likevel får et fullverdig møte med det offentlige. 
  • Sikre at kritiske samfunnsfunksjoner og øvrige tjenestetilbud kan ivaretas på en god måte selv om digitale løsninger svikter. 
  • Styrke forbrukernes rettigheter i møte med brukerlisenser og brukeravtaler. 
  • Bruke åpne filformater og fri programvare i alle offentlige virksomheter. 
  • Beskytte enkeltmenneske mot gjenkjennelse via stordata.
  • At Norge skal gå foran og være en pådriver internasjonalt for å skattlegge teknologiselskaper og bruk av stordata basert på menneskelig aktivitet. 
  • Prioritere hensynet til personvern og borgerrettigheter i behandlingen av nye lover eller avtaler som berører digitale rettigheter.

Det digitale Norge

Det offentlige Norge skal være åpent og tilgjengelig. Vi må raskt ta i bruk gode digitale løsninger og sikre at den digitale utviklingen brukes til å styrke tillit, demokrati og deltakelse. Det er avgjørende at Norge tar i bruk ny teknologi og data på smarte måter, både for å forbedre offentlige tjenester og løse store samfunnsutfordringer. De Grønne vil gi innbyggere et heldigitalt møte med det offentlige, gjennom smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester. 

Fritt og åpent internett

Et fritt og åpent internett er avgjørende for ytringsfrihet, kunnskapsdeling, samarbeid på tvers av landegrenser og kamp for demokratiet. Internett er avgjørende både i hverdagslivet og i kampen for en bedre verden – enten det gjelder utøvelse av ytringsfriheten, deling av kunnskap, samarbeid på tvers av landegrenser eller kamp mot udemokratiske regimer. Vi vil sikre personvernet, et fritt og åpent internett og tilgang til offentlig finansiert kunnskap.

Individets rett på personvern

Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for digital overvåkning og kontroll for å avdekke kriminalitet. Dette utfordrer personvernet. MDG ønsker ikke en samfunnsutvikling der grensene for inngrep i personvernet flyttes. For å styrke vernet mot ubegrunnet overvåkning, vil vi blant annet stanse praksisen med ulovlig lagring av opplysninger fra kommunikasjonskontroll, si nei til innføring av et digitalt grenseforsvar og evaluere om personvernet ivaretas godt nok i politiets arbeid for å bekjempe alvorlig kriminalitet.