Barn og familie

Familie og barn

De Grønne vil gi alle barn en aktiv oppvekst i trygge rammer.

Vi vil:

 • Sikre barn i Norge et liv uten fattigdom
 • Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole og grøntområder
 • Sørge for barnehageplasser til dem som ønsker det, med to opptak i året etter at barnet har fylt ett år
 • Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år
 • Reversere regjeringens kutt i fedrekvoten og innføre reell tredeling av foreldrepermisjonen
 • Sikre likestilt foreldreskap, og gi begge forsørgere selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger

En trygg oppvekst

En trygg oppvekst legger det avgjørende grunnlaget for et godt liv. Barnets behov for trygghet og kjærlighet, samt fravær av overgrep og forsømmelse må alltid prioriteres fremfor andre hensyn. En god barndom handler særlig om mulighet til fri lek, fysisk og mental utvikling, utprøving og læring.

Et godt barnehagetilbud for alle

Barn skal ha rett til et trygt og godt miljø å leke og utvikle seg i. Barnehagen er viktig for mange barns oppvekst, som første steg i utdanningssystemet. De Grønne vil sørge for nok barnehageplasser til de som ønsker det og styrke barnehagen som et sted for fri lek og læring. Samtidig vil vi legge til rette for at de som vil kan være hjemme med barna sine, ved å videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år.

En moderne familiepolitikk

For barna gir familien forankring, nærhet og trygghet. I dagens samfunn er det mange ulike familiesammensetninger. Dette krever et mangfold av løsninger. De Grønne ønsker å legge til rette for en god balanse mellom familie- og arbeidsliv og for gode og likestilte familier.

Forslag og tiltak

 • I alternativt statsbudsjett har vi foreslått:
  • Å redusere barnehagepriser for lavinntektsfamilier
  • Å øke tillegget i barnetrygden for enslige forsørgere
  • Å øke overgangsstønaden og den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
 • Vi har også satt av penger til opptrapping mot bemanningsnorm og nom for pedagogtetthet i barnehagene.

Relevante saker:

Meny