Eldreomsorg

Alderdom

Vi vil sørge for at eldre og deres familier får mulighet til å leve gode liv gjennom gode omsorgstjenester.

Vi vil:

  • Stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende
  • Satse på velferdsteknologi som frigjør ressurser til bedre omsorg og økt samfunnsdeltakelse, og som bidrar til nye metoder i forebygging og behandling som virker helsefremmende
  • Legge til rette for og støtte etableringen av kollektiver for seniorer og lignende nettverk som har som mål at beboerne kan ta vare på hverandre
  • Øke andelen økologisk og kortreist mat på omsorgsinstitusjoner og i hjemmebaserte tjenester
  • Sikre den faglige kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte ved omsorgsinstitusjoner og i hjemmetjenesten
  • Gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder

Et sterkt offentlig omsorgstilbud

Alle skal føle seg trygge på at velferdsstaten tilbyr god og verdig eldreomsorg. De Grønne vil arbeide for at det er tilstrekkelig antall ansatte i omsorgsinstitusjonene og i hjemmetjenesten, og at de som jobber der har god og relevant kompetanse. Vi vil ha et sterkt offentlig omsorgstilbud. Ideelle og private aktører kan på noen områder gi større mangfold og være et positivt supplement.

Aktiv alderdom

De Grønne vil at eldre skal kunne ha en aktiv alderdom. Først og fremst bør vi bedre tilbudet for de som ikke bor på institusjon, slik at flere kan bo hjemme lenger om de ønsker det. Viktige bidrag til dette er velferdsteknologi og engasjement fra frivillige og ideelle aktører, som staten må støtte opp under.

Fleksibel overgang mellom arbeid og pensjon

Mange seniorer er aktive samfunnsborgere, og De Grønne tar utgangspunkt i at enda flere ønsker å være det. Vi vil derfor legge til rette for at eldre skal kunne delta aktivt og gis reell innflytelse i samfunnslivet. Vi ønsker en mer fleksibel overgang mellom arbeid og pensjon. Det må tas hensyn til at foretrukket pensjonsalder kan variere etter den enkeltes helse og yrkesbakgrunn.

Tiltak og forslag

  • Vi har foreslått å utrede en mer omfattende ordning med omsorgslønn for å gi folk en reell mulighet til å ta hånd om sine nærmeste om de ønsker det
  • I bydel Sagene i Oslo har De Grønne fått gjennomslag for ”Sykling uten alder”-prosjektet, der eldre mennesker sykles rundt i nærmiljøet av yngre frivillige.

Relevante saker:

 

Meny