Folkehelse og forebygging

Epletre

Et bærekraftig samfunn fremmer bedre helse i befolkningen

Vi vil:

  • Gjøre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser til målet for den økonomiske politikken, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk.
  • Gjøre skoleveier trygge, slik at flere barn kan sykle og gå til skolen.
  • Sørge for renere luft i norske byer ved å redusere biltrafikken.
  • Tilby sunn mat i offentlige kantiner og institusjoner.
  • Gjøre det enkelt og lønnsomt å velge sunne og miljøvennlige produkter.
  • Gradvis redusere arbeidstiden til 30 timer i uken.

Livskvalitet fremmer helse

Helseutgiftene per innbygger i Norge er i kraftig vekst. Dette skyldes ikke bare at befolkningen blir eldre, men også en økende utbredelse av livsstilssykdommer, usunt kosthold og psykiske plager. Mye av det er forårsaket av prestasjons- og forbrukspress, dårlig tid og mye stress. Naturmangfold, ren luft og nærhet til natur øker innbyggernes livskvalitet. Vår politikk har derfor som mål å fremme livskvalitet og folkehelse gjennom å legge til rette for sunne livsstiler, som for eksempel mer sykling og mer fritid. De Grønne vil særlig investere i barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi vil skape en oppvekst preget av fysisk aktivitet og et godt kosthold, inkluderende nærmiljøer og tilgang på trygge voksne i helsevesen og skoler.

Vi vil satse på forebygging

De Grønne vil prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i samfunnet. Et mer bærekraftig samfunn fremmer bedre helse i befolkningen. Sykdom og skader kan likevel ikke unngås. Samtidig som vi ivaretar mennesker med arvelige, medfødte og ervervede sykdommer og skader må tidlig innsats og forebyggende helsearbeid prioriteres i større grad enn nå.

Redusere av overforbruk av antibiotika

Antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot planter, dyr og mennesker. Norge er et særlig ressursrikt land, og De Grønne vil derfor at vi tar internasjonalt ansvar for å løse dette problemet. Vi kan redusere problemet betydelig ved å begrense overforbruk og feilbruk av dagens antibiotika.

Les mer om vår helsepolitikk i vårt valgprogram 2017-2021.

Tiltak og forslag:

Relevante saker:

Meny