Forskning og utdanning

Forskning og utdanning

Miljøpartiet De Grønne vil sikre gode gode vilkår for forskningen og satse på forskning som bidrar til det grønne skiftet.

Vi vil:

  • Øke støtten til forskning som skal bidra til mer bærekraftig utvikling i næringslivet og offentlig sektor
  • Styrke friheten til universiteter og høyskoler ved å øke grunnbevilgningen og utjevne forskjeller i finansieringsordningen
  • Satse særlig på forskning som fremmer det grønne skiftet og som bidrar til innovasjon i næringer der Norge har særlige konkurransefortrinn
  • Belønne formidlingsaktiviteter utover publisering som tilgjengeliggjør forskning til befolkningen, ved å revidere tellekantsystemet (publiseringsindikatoren)
  • Bevare gratisprinsippet i høyere utdanning
  • Øke nivået på studiestøtten

Kunnskap er et mål i seg selv

Miljøpartiet de Grønne ønsker å sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av forskningsmiljøer og øke grunnbevilgningen til høyskoler og universiteter, og til instituttsektoren. Vi ønsker også å fremme økt bruk av rammeavtaler til forskning for offentlig sektor.  Forskningen kan derfor ikke styres av samfunnsnytte og produktivitet alene.

De Grønne vil ha grunnforskning og annen forskerstyrt kunnskapsutvikling. Akademisk frihet handler også om holdninger. Den akademiske friheten er en hjørnestein i det liberale demokratiet på samme måte som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. For at et moderne, liberalt demokrati skal fungere må vi holde sannhet høyt. Det fordrer at vi har respekt for den faglige autonomien til forskerne som jobber med å avdekke sannheter på ulike måter. Politikerne kan også bidra til dette ved å ikke detaljstyre forskerne gjennom spesifikke oppdragsavtaler som legger føringer på metodebruk og lignende, men i større grad bruker romslige rammeavtaler som gir forskerne frihet til å forske.

Forskning og kunnskap grunnlaget for vår velferd og omstilling i næringslivet.

Samtidig som vi vil gi forskerne frihet til å forske på det de vil, vil vi satse på forskning som bidrar til det grønne skiftet og gjøre samfunnet vårt bærekraftig. Derfor mener vi mye av forskningen bør rettes mot teknologi og næringer der vi allerede har gode forutsetninger.

En massiv satsing på forskning nå vil legge grunnlaget for et Norge som lever godt også uten oljeinntektene. De Grønne er derfor villig til å bevilge betydelig summer til tematisk forskning innen energi, marin forskning, økologi, økonomi og klima. Forskning og innovasjon må integreres godt og være et aktivt virkemiddel for næringsliv og offentlige institusjoner.

Mer om forsknings- og utdanningspolitikk finner du i valgprogrammet.

Forslag og tiltak:

I alternativt statsbudsjett 2017 øker vi bevilgingen til forskning med mer enn én milliard kroner, særlig til tematisk forskning innen miljøteknologi, energi, marin forskning, økologi, økonomi og klima. Blant annet bevilger vi:

  • 305 millioner kroner til å omprioritere fra petroleumsforskning til forskning i energisektoren. Inkludert en ytterligere satsing på Pilot-E (samarbeidsprogram mellom ENERGIX, Enova og Innovasjon Norge) for utvikling av miljøvennlig energiteknologi samt økt forskning på innovasjon for energieffektivitet.
  • 200 millioner til å relansere såkornordning kuttet av regjeringen og gjøre om til et landsdekkende grønt såkornfond, spesielt rettet mot bioøkonomi, aquamarine initiativ og miljøteknologi.
  • 300 millioner til å etablere et Bionova.
  • 125 millioner til å opprette et senter for fremragende forskning med fokus på ressurseffektivisering og sirkulærøkonomi.

Samtidig kan ikke forskningen styres av samfunnsnytte og produktivitet alene, vi vil ha grunnforskning og annen forskerstyrt kunnskapsutvikling. Vi ønsker også å fremme økt bruk av rammeavtaler til forskning for offentlig sektor, i tillegg til å øke grunnbevilgningen forskningsinstitusjoner.

Relevante saker

Meny