Grønn samferdsel

Sykkelfelt

Dette vil vi gjøre med samferdselspolitikken.

Vi vil

  • Legge til rette for lyntog som kan erstatte flyreiser
  • Jobbe for grønnere, tryggere og sunnere byer som det er lett å gå, sykle og ta kollektivtrafikk i
  • Sørge for en elbil-revolusjon over hele landet - særlig på bygda
  • Gjøre Norge best på skipsfart
  • Innføre elektriske fly i Finnmark

Transport er en av de største kildene til klimautslipp

I Norge står transport for rundt en fjerdedel av klimagassutslippene. Siden 1990 har utslippene fra veitrafikk økt med over 32 %, og utslippene fra flytrafikk har eksplodert. Nordmenn flyr ti ganger mer innenlands enn gjennomsnittet i Europa, og våre utenlandsreiser skaper skyhøye utslipp.

I tillegg skaper dårlig transportpolitikk store lokale problemer. I storbyene våre er lufta direkte helseskadelig på grunn av svevstøv og nitrogenoksidutslipp. Biler er en av de viktigste kildene til lokal luftforurensing. Det blir også køer inn og ut av byene når mange velger å kjøre aleine med matpakka, og biltrafikken gir liten plass til kollektivtrafikk, sykkel og gange. Med andre ord: grønn samferdsel er bedre for helsa, for miljøet og for framkommeligheten.

Regjeringen har lovet å kutte klimagassutslippene fra “ikke-kvotepliktig sektor” med 40 % innen 2030. Dette betyr i praksis landbruk, fiske og transport. Hvis vi skal få til dette, må vi kutte kraftig i utslippene fra transportsektoren.

Store veivalg for Norge

Miljøpartiet De Grønne har fått stort gjennomslag i mange kommuner. I Oslo og Trondheim sitter vi i posisjon, og gjennomfører et grønt skifte på lokalt plan. Men nasjonalt må vi gjøre store omlegginger. Dagens transportpolitikk er nemlig ikke i tråd med klimamålene våre.

Norge har verdens mest aktive elbilpolitikk. Det har allikevel ikke fått utslippene fra biltrafikk til å synke. Trafikken har nemlig økt nok til å utligne effekten av nullutslippsbiler. Økt bruk av biodrivstoff i Norge kan redusere utslippene på papiret, men innebærer store problemer, både fordi  det kan gi økte utslipp og naturødeleggelse i form av ødelagt regnskog, og fordi det kan legge beslag på viktig matjord.

Derfor mener De Grønne at vi må legge om transportsystemet i Norge, slik at vi ikke lenger baserer oss på privatbilisme, flyging og forbrenningsmotorer. Det betyr at vi må gjøre store endringer i prioriteringene. I De Grønnes “GrønNTP”, vår egen alternative Nasjonale transportplan, omdisponerer vi store summer fra større motorveier og flyplasser til en storstilt satsing på raske tog, kollektivtilbud, elbilsatsing over hele landet, elektriske ferger langs hele kysten, og elektriske fly. I tillegg ønsker vi å utrede byggingen av en hyperloop til Europa.

De Grønne mener også at veibygging må til. Vi vil ha bedre veier, ikke nødvendigvis bredere veier. Vi vil gi mer penger til rassikring, lokale miljøtiltak langs veiene og andre tiltak for å gjøre veiene tryggere og mer miljøvennlige.

Miljøvennlig transport i hele Norge

De Grønne mener det er viktig å ha forskjellig politikk i byen og på landet. Miljøvennlig transport er ikke bare noe man kan gjøre i byene. Mange steder i Norge må man ha bil eller fly for å komme seg rundt. Men vi er ikke først og fremst mot bilen eller flyet, men mot forurensingen. De Grønne ønsker en massiv utbygging av energistasjoner over hele Norge, som gjør det mulig å bytte ut fossilbilen. Vi går også inn for støtte til leasing av elbiler for folk som bor på steder der det ikke finnes alternativer.

Vi ønsker også å gjøre Finnmark til testfylke for elfly. I framtida vil alle fly være elektriske. Allerede har et elektrisk fly krysset den Engelske kanal. Norge bør være lengst foran i utviklingen av miljøvennlig luftfart.

For kysten ønsker vi en massiv satsing på elektriske båter. Allerede går verdens første elferge – Ampere – fra Oppedal til Lavik over Sognefjorden. I stedet for Fergefri E39, ønsker vi oss fossilfri E39.

Klimabelønning

Høsten 2016 dro Siv Jensen og Trine Skei Grande på studietur til Canada for å lære mer om deres vellykkede forsøk på å innføre klimabelønning. Klimabelønning, også kalt “karbonavgift til fordeling” betyr at man tar inn avgifter på forurensing som betales direkte ut til befolkningen igjen. Dermed tjener alle direkte på å ikke forurense.

Det kom ingen slik avgift fra Regjeringen, men i Norge har De Grønne foreslått en slik ordning. Vi ønsker å innføre høyere drivstoffavgift, som deles direkte ut igjen gjennom skatteoppgjøret, med lik fordeling for alle innbyggere i landet. Det betyr at småbarnsfamilier vil gå i pluss, mens andre, som velger å kjøre mye, vil gå i minus. Med vår klimabelønning blir det en direkte økonomisk gevinst i å bytte fra fossilbil til nullutslippsbil, eller til kollektiv, sykkel eller gange.

Mer om vår samferdselspolitikk finner du i valgprogrammet.

Tiltak og forslag

Relevante saker:

Meny