Grønne jobber

Vi må satse målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn. Det er dette vi skal leve av etter olja.

Vi vil:

 • Stimulere til investeringer i grønt næringsliv gjennom å opprette flere såkornfond, gi skattefordeler til grønne investeringer og bidra med direkte statlige investeringer
 • Gi gode skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen
 • Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer
 • Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi
 • Gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien
 • Erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart og kommunikasjon, forskning og reiseliv

Bort fra oljeavhengigheten

Det store samfunnsprosjektet de neste årene i Norge er det grønne skiftet fra oljeøkonomi til grønne arbeidsplasser. Nedturen i oljeindustrien de siste årene har vist oss at norsk økonomi har blitt sårbar på grunn av satsing på olje og gass. Men i stedet for en politikk som gjør at titusenvis brått blir arbeidsledige over natta uten en plan, vil De Grønne føre en forutsigbar politikk som gradvis faser ut olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode.

Et av Norges fremste konkurransefortrinn er at vi har mye natur og store havområder med velfungerende artsrike økosystemer. Her finnes enorme fornybare ressurser som kan erstatte produkter og materialer som i dag er basert på olje og gass. Bærekraftig bruk av disse forutsetter imidlertid kunnskap om norsk natur og arter på et helt annet nivå enn i dag. De Grønne vil gjøre det mulig og attraktivt å skape og benytte seg av denne kunnskapen.

Vri offentlig støtte

Inspirert av hvordan myndighetene bidro aktivt til å bygge opp norsk olje- og gassindus tri, vil vi at myndighetene satser målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn, som fornybar energi, foredling av biologiske ressurser, og marine og maritime næringer. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil De Grønne bidra til at kompetansen som er utviklet av dyktige arbeidere i olje- og gassnæringen kan finne nye bruksområder.

Stimulere nyskapning

Gründere er svært viktige i den grønne omstillingen vi skal igjennom, og det er viktig at Norge har rammevilkår som muliggjør utvikling og kommersialisering av nye grønne ideer. Vi vil gjøre det lettere å starte egen virksomhet blant annet gjennom å gi mulighet til å velge et minstefradrag for næringsinntekten som alternativ til faktiske utgifter, lempe på byråkratiske krav og øke støtten til klynge- og nettverksprogram.

Mer om vår næringspolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

Forslag og tiltak:

 • Grønn norsk industri: Vi har foreslått:
  • å øke Enovas rammer for å støtte industriens omlegging til lavutslippsteknologi.
  • å økte støtten til grønn skipsfart
  • å realisere alle de tre CCS- prosjektene som vurderes i et større prosjekt
  • å etablere Nordsjøen som lagringssted for CO2 også fra kontinentet
 •  Grønne gründere: Vi har foreslått:
  • å gjøre det lettere for grønne grundere å starte egen virksomhet gjennom å gi mulighet til å velge et minstefradrag for næringsinntekten som alternativ til faktiske utgifter
  • å styrke rammene til offentlige instanser og ordninger som kan motvirke barrierene mot ny, grønn vekst – som pre-såkornordninger, såkornordninger, tilskudd til innovative ordninger, støtte til klyngerettede ordninger og støtte til pilot og demonstrasjonsprosjekter.
  • å øke støtten til klynge- og nettverksprogram.
 • En utslippsfri kyst: Vi har fremmet forslag om utvikling av en næringspolitikk for en utslippsfri kyst, og vil bidra til å sikre infrastrukturutbygging som muliggjør dette samtidig som vi vil  føre en aktiv næringspolitikk for å gå en utslippsfri kystflåte.
 • Vi har foreslått å opprette et CO2-fond for næringstransport for å sikre en overgang til utslippsfrie kjøretøy for kommersiell landtransport
 • Vi har i vårt alternative statsbudsjett (s.18 og 19) og i Stortinget foreslått at alle de tre CCS prosjektene som i dag utredes, besluttes gjennomført.

Relevante saker

Meny