Grønt næringsliv

Grønt næringsliv

Foto: Sverre Hjørnevik/sverrehjornevik.com

Norsk næringsliv kan bli i front på nye, grønne løsninger som gir trygge arbeidsplasser.

Vi vil:

 • Gjøre Norge verdensledende på bærekraftig bruk av naturressurser og ren energi, og til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon
 • Sette ambisiøse klimamål og føre en næringspolitikk som støtter opp om klimamålene, fremmer bruk av ny teknologi og hjelper industrien til omstilling
 • Satse målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn, som fornybar energi, foredling av biologiske ressurser samt marine og maritime næringer, slik myndighetene en gang aktivt bygget opp norsk olje- og gassindustri
 • Bygge ned konkurransevridende særfordeler til oljeindustrien, som leterefusjon, avskrivingsregler og garantiordninger, og flytte statlige forskningsmidler og risikokapital til innovasjon i grønne næringer
 • Gjøre det lettere å starte og drive små foretak, gjennom blant annet lettelser i arbeidsgiveravgiften for små bedrifter og økt bunnfradrag i formueskatten
 • Flytte godstransporten over fra vei til sjø og bane, ved å sikre bedre infrastruktur på norske havner og gi jernbanen et nasjonalt løft både i utbygging og vedlikehold

Nye løsninger er nødvendige

Norge har nå tredje høyeste CO2-utslipp per innbygger i Europa. Årsaken er primært olje- og gassektoren. Å fortsette å bruke milliarder av kroner på å lete etter nye fossile reserver i sårbare farvann er ikke en rasjonell strategi. Det er dårlig for verdens klima og for norsk økonomi. FN mener at subsidier og skattefordeler til fossil energi er ett av de største hindrene for å nå verdens klimamål. En fallende oljepris øker også sjansen for at stadig flere prosjekter blir ulønnsomme. Å subsidiere oljebransjen med leterefusjon og skattefordeler blir derfor stadig mer risikabelt. Det bidrar også til en mer oljeavhengig økonomi som kan gi plutselig og langvarig arbeidsledighet. Derfor vil vi at Norge skal planlegge for en gradvis utfasing av oljenæringen over 15 år. Vi vil flytte statlig risikokapital og forskningsmidler til grønt næringsliv og innovasjon over hele landet.

Stimulere innovasjon

Det er virkelighetsfjernt å påstå at velferden i Norge avhenger av oljebransjen. Ni av ti i Norge jobber allerede med helt andre ting enn olje. Sverige er en velferdsstat der folk lever godt uten olje. Norge har i tillegg både naturgitte fortrinn med enorme og varierte naturressurser til lands og til havs. I tillegg har vi et høyt kunnskapsnivå og god økonomi som legger til rette for en trygg og spennende omstilling.

Å si at velferdsstaten, sysselsetting og Norges utvikling er avhengig av en oljeindustri vitner om en manglende tro på nordmenns skaperkraft og omstillingsevne. Vi vil la mennesker utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller derfor en sentral rolle i vår næringspolitikk. Vi vil skape et konkurransedyktig og miljøvennlig næringsliv som sikrer varig velferd, også etter oljealderen.

En avgjørende tid

Vi lever i en avgjørende tid for verden, i et land med fantastiske muligheter til å gjøre en forskjell. De Grønne vil bruke dette handlingsrommet og gjennomføre et ekte grønt skifte som i tillegg til å kutte utslipp, setter Norge i førersetet i fornybarrevolusjonen og gjør oss ledende innen grønne løsninger. Det er nå vi har tid, penger og kompetanse til å ta ansvar for våre barnebarns velferd og verdens fremtid. Det er nå vi har rom til å starte en gradvis omlegging fra en oljeøkonomi til et mangfoldig og fornybart næringsliv. Gjennomføringen av dette skiftet vil vise verden at en grønn fremtid er mulig.

Klimamål og næringspolitikk

Konkrete mål bør settes for klima-, miljø- og næringspolitikken som sikrer at tiltak for å redusere utslipp bidrar til utvikling av landets nasjonale virksomheter. Nasjonale klimarelaterte mål vil kunne bli en motor for næringsomstilling og en mulighet for Norge til å ligge i front i utvikling av nye, utslippsfrie løsninger for en rekke næringer. Norge bør følge andre lands eksempler for vellykket næringspolitikk, og ha en klar næringspolitisk profil på satsingen. Vi bør satse på de næringene hvor vi har naturgitte og historiske fortrinn som produksjon av fornybar energi, foredling av biologiske ressurser og marine og maritime næringer.

Mer om vår næringspolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

Les vårt alternative statsbudsjett her.

Tiltak og forslag

 • Klimamål og næringspolitikk: Vi har foreslått:
  • at Norge skal ha som overordnet mål å ha en utslippsfri kyst innen 2030.
  • å konkretisere hovedmålet om en utslippsfri kyst innen 2030 med delmål og næringsstrategier for henholdsvis skipsfarten, oppdrettsnæringen og biomasseproduksjon / nye biomarine næringer
 • Utslippsfri kyst: Vi har foreslått:
  • at store deler av skipsfarten skal være utslippsfri og forurensningsfri innen 2030, gjennom å sette milepæler og programmer som sikrer en gradvis ombygging av eksisterende skip og utvikling, bestilling og bygging av nye skip.
  • at Norge innen 2023 skal ha rullet ut landstrøm i de mest forurensende havnene og i de viktigste cruisehavnene, inkludert alle hurtigruteanløp. Vi har foreslått en ekstrabevilgning på 1 mrd kroner til dette formålet i 2017.
  • å øke støtten til grønn skipsfart.
  • et mål om at oppdrettsnæringen i Norge skal være utslippsfri innen 2025, gjennom årlige mål for modernisering av eksisterende anlegg og nybygging av utelukkende utslippsfrie/lukkede anlegg.
  • å vurdere et mål om at kostnadene ved drift i lukkede og utslippsfrie anlegg skal reduseres slik at disse så raskt som mulig blir konkurransedyktige med åpne merder.
  • å sette et mål om at Norge skal utvikle en ny næring basert på å erstatte importert og landbasert fôr, fossile råvarer og fossilt drivstoff gjennom at Norge selv skal produsere proteinrikt fôr, marine industrielle råvarer og biodrivstoff ved å utnytte akvatisk biomasse i ulike former. Målet bør inneholde en minimums ambisjon for direkte og indirekte sysselsetting for denne næringen på 5 000 nye arbeidsplasser innen 2030.
 • Grønne gründere: Vi har foreslått:
  • å øke tilskuddene til såkornfond. Disse omgjøres til landsdekkende ordninger for grønn nyskaping.
  • å øke støtten til klynge- og nettverksprogram som er viktige i den omstillingen Norge skal igjennom.
  • å styrke satsingen på ungt entreprenørskap.
  • å øke tilskuddet til innovative prosjekter i Innovasjon Norge – med spesiell fokus på bioøkonomien, etablerertilskuddsordningen og innovative offentlige anskaffelser.
  • å utrede en Miljøfunn-ordning etter modell av dagens Skattefunn-ordning.
 • Grønn Industri: Vi har foreslått:
  • å øke rammene for å støtte industriens omlegging til lavutslippsteknologi.
  • å styrke satsingen på realisering av miljøteknologi-drevne pilot og demonstrasjonsprosjekter
  • at alle de tre CCS prosjektene som nå vurderes gis støtte for implementering da alle de tre prosjektene vil kunne ha stor effekt på fremtidens industri-utslipp.
 • Incentivpakke for fornybar energi, inkludert marin fornybar energi:
  • Foreslått å etablere en insentivpakke for marin fornybar energi som gjør det attraktivt for næringslivet å bygge ut prosjekter hvor ny teknologi kan testes og kvalifiseres til bruk internasjonalt.
  • å øke bevilgningen til Enova for satsing på solenergi og utvikling av batteriteknologi.
  • å støtte fornybar kraftproduksjon i utviklingsland gjennom GIEK.
 • Biologiske ressurser: Norge har enorme naturressurser til lands og til havs som mange land misunner oss, men vi er bare i starten av å kjenne potensialet for bruk til medisiner, mat, materialer og energi. De Grønne har foreslått mer kartlegging og forskning på biologiske ressurser og vi vil opprette et nytt fond, et «Bionova», som kan bli en motor for utvikling av næringsvirksomhet basert på fornybare, biologiske ressurser, på samme måte som Enova er det for fornybar teknologi.

Relevante saker

 

Meny