Klima og miljø

Isfjell

Klimaendringer er vår tids største utfordring, mener de fleste partier. De Grønne setter handling bak ord og vil at vi i Norge skal gjøre vårt for å begrense dem.

Vi vil:

  • Redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med 60 prosent innen 2030, og 95 % innen 2050.
  • Stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode
  • Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til oljenæringen
  • Innføre en ordning med klimabelønning der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte bensinavgifter, deles direkte ut igjen til innbyggerne
  • Innføre årlige sektorvise klimabudsjetter som en del av statsbudsjettet fra 2018 som forplikter norske myndigheter til å gjennomføre utslippskutt og omstille Norge til et lavutslippssamfunn
  • Gjøre Statens pensjonsfond utland til en motor for det grønne skiftet internasjonalt, og innføre en klimaprosent der Norge setter av én prosent av nasjonalinntekten hvert år til internasjonal klimaomstilling via oljefondet

De neste årene er avgjørende

Klimaendringene er vår tids aller største trussel. Økt havnivå, ekstremvær, tørke og varige endringer i været og naturen vil skape utfordringer som er umulig å overskue i dag, også her i Norge. Det vil gi mindre mat og ferskvann, enorm utryddelse av arter, folkevandringer og konflikter. Flere områder som er tett bebodd i dag vil bli ubeboelige om vi ikke klarer å redusere oppvarmingen.

De neste fem til ti årene er kanskje vår siste mulighet til å bremse utviklingen. Hvilken klimapolitikk som føres i disse årene blir avgjørende for fremtidige generasjoners livsbetingelser. Derfor kjemper grønne partier over hele verden for å samle verdenssamfunnet om en radikal omstilling av økonomien.

Olje gjør Norge til klimaversting

Den viktigste årsaken til klimaendringene er brenning av kull, olje og gass. Mens de fleste andre europeiske land har kuttet sine utslipp, har vi i Norge økt våre. Men dersom det ikke hadde vært for oljebransjen, hadde utslippene våre sunket med 11 %. Hele Norges utslipp er på omlag 53 millioner tonn CO2 hvert år. Men samtidig bidrar vi til 500 millioner tonn CO2 i utlandet når norsk olje og gass brennes.

Klimaforskerne advarer oss om at vi er nødt til å la omtrent all fossil energi bli liggende i bakken dersom vi skal holde klimamålene våre og unngå farlig global oppvarming. Derfor vil De Grønne avvikle bruk av fossil energi så raskt som mulig.

Vi har et spesielt ansvar for å sørge for at de klimaskadelige ressursene Norge har råderett over blir liggende i bakken. Samtidig må vi rette langt større oppmerksomhet mot andre kilder til global oppvarming, som kjøttforbruk, sementproduksjon og avskoging.

Vi kan klare det

Paris-avtalens ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er et ambisiøst mål som De Grønne slutter seg til. De Grønne vil gjennomføre Paris-avtalen i Norge ved å gjøre utslippskutt til en del av lovverket, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland.

det er ikke bare bra for kloden – det er bra for Norge. Med en høykompetent befolkning, et nyskapende næringsliv og mye kapital kan Norge gjennomføre en revolusjon innen grønne løsninger og miljøvennlig teknologi som kan vise vei for resten av verden.

Mer om vår klimapolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

Les om våre tiltak på plast- og mikroplastproblemet her.

Forslag og tiltak:

Andre forslag:

Relevante saker:

Meny