Kollektivtransport

Kollektivtransport

Kollektivreisen må bli ryggraden i Norges persontransportsystem.

Vi vil:

 • Prioritere fortetting rundt kollektivknutepunkter og legge til rette for innfartsparkering med lett tilkomst til byer og tettsteder
 • Omdisponere veiareal til kollektivfelt og miljøfelt på viktige innfartsårer til storbyene og starte prøveprosjekter med selvkjørende biler og busser
 • Utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan både dekke godstrafikken og persontrafikken
 • Bygge ut høyhastighetsbane mellom de store byene
 • Premiere storbyer som reduserer biltrafikken med økte drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport
 • Innføre et nasjonalt reisekort som kan brukes på buss, ferge, båt og tog og stimulere til miljøvennlige arbeidsreiser gjennom gunstige skatteregler for ansatte og bedrifter
 • Redusere trafikken på norske flyplasser med 30 prosent innen 2030 og stimulere til bruk av fornybart drivstoff i flytrafikken

Kollektivtransport der folk bor

Kollektivtransporten må bli langt mer miljøvennlig og tilby attraktive tjenester tilpasset det lokale befolkningsgrunnlaget, både i byene og i distriktene. Staten må premiere storbyer som reduserer biltrafikken med økte drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport. Vi vil innføre en belønningsordning for fylkeskommuner som gjør det lettere å teste ut og etablere nye tilbud og nye typer kollektivtransport i distriktene.

Tog i stedet for fly

Toget skal være det foretrukne transportmiddelet på lange og mellomlange reiser der forholdene ligger til rette, og til det nære utland som Stockholm og København. Vi vil blant annet utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan både dekke persontrafikken og godstrafikken. I tillegg vil De Grønne jobbe aktivt for å redusere utslippene fra flytrafikken. Vi mener flytrafikkens kostnader må dekkes gjennom billettprisene, ikke subsidieres ved sprit- og tobakksalg gjennom taxfreeordningen.

Flere avganger og kortere reisetid med buss

De Grønne ønsker å oppnå dette med selvkjørende busser og økt kapasitet i kollektivfeltene.

Mer om vår kollektivpolitikk finner du i valgprogrammet.

Forslag og tiltak

 • Grønn samferdsel i bygder og i byer: I vårt alternative statsbudsjett for 2017 har vi lansert en bygdemiljøpakke for bærekraftig transport med en satsing på mer enn 3 milliarder i norske distrikter og en styrking av bymiljøavtalene og belønningsordningen for kollektivtransport i byene med 2,5 milliarder kr.
 • Bedre togtilbud: Både i forbindelse med nasjonal transportplan og de årlige alternative budsjettene har vi foreslått mer ambisiøs og raskere togutbygging, og lagt press på Regjeringen for å styrke togtilbudet og sikre elektrifisering og opprustning av eksisterende ruter, inkludert tilkobling av lyntog til utlandet.
 • Reduserte utslipp fra flyreiser: I forbindelse med utvidelse av Gardermoen har vi etterspurt klimaregnskap.
 • En ekte grønn transportplan: Vi har laget en plan for et ekte grønt skifte i transportsektoren som et alternativ til Regjeringens nasjonale transportplan. Vi flytter 205 milliarder kroner, av disse er 185 milliarder reduksjoner i veisatsingen til regjeringen, og 20 milliarder kommer fra Avinors tax freeoverskudd. Vi gjør blant annet en storsatsing på tog for å fullføre prosjekter som har vært klare å årevis. Det er første gangen De Grønne har vært i Stortingsposisjon og en transportplan har vært til behandling i Stortinget.

Relevante saker:

Meny