Livskraftige regioner og kommuner

Lokalsamfunn

Slik skal vi ta vare på lokalsamfunn over hele landet og gjøre dem livskraftige

Vi vil:

  • Sikre at regionnivået blir et sterkt folkevalgt nivå, med større ansvar for arealforvaltning, transport og næringsutvikling.
  • At endringer i kommunestruktur avgjøres lokalt og skal ha som mål å styrke demokratiet og sikre bedre tjenestetilbud for innbyggerne. og
  • Plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet.
  • Føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling.
  • Øke kommunenes økonomiske handlingsrom og grensene for kommunenes egne skatteinntekter.
  • Tredoble støtten til klimaomstilling i norske kommuner gjennom “Klimasatsordningen” og iverksette en storsatsing på klima- og miljørådgivere i kommunene.
  • Innføre krav om klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner, fylkeskommuner og statlige departementer.

Livskraftige lokalsamfunn er en forutsetning for en bærekraftig fremtid

For å sikre demokratisk engasjement og deltakelse bør meningsfull beslutningsmyndighet ligge på det laveste utøvende nivået. Kommunenes frie inn­tekter må holde tritt med oppgavene, slik at lokale prioriteringer faktisk kan bestemmes lokalt. Reel beslutningmynidget og folkelig deltakelse er også viktig for å skape bærekraftige lokalsamfunn. Norske kommuner innvirker på en tredjedel av norske klimagassutslipp. Derfor er det viktig å stille strengere krav til å gjennomføre lokale klimatiltak og redusere lokal utslipp. De Grønne er også opptatt av å redusere presset på matjord, utmark og annet areal og bidra til at distriktene ikke avfol­kes og øker presset på storbyene ytterligere. Vi vil derfor utnytte muligheter for ny, grønn næringsutvikling over hele landet, som kan skape grunnlag for livskraftige og bærekraftige lokalsamfunn.

Tvangssammenslåing av kommuner er feil

De Grønne er motstandere av å slå sammen kommuner med tvang og mener den enkelte kommune må ta beslutningen på egenhånd. Vi mener avgjørelser som har stor innflytelse på innbyggernes hverdag, skal tas med bakgrunn i en demokratisk prosess. Det er et paradoks at en reform som skulle styrke kommunedemokratiet, gjennomføres ved å overkjøre kommunedemokratiet. Derfor stemte MDG mot sammenslåinger som ikke støttes av innbyggerne. Vi mener det er viktig at norske kommuner og fylker møter fremtiden og oppgavene de står overfor med engasjement og vilje. Derfor er det synd at Solberg-regjeringens prosjekt for å samle landets fylker og kommuner i færre og større enheter har endt opp i tvang og dårlig oppslutning.

Regionreformen bør være et verktøy for overgangen til et bærekraftig samfunn

De Grønne har støttet regionreformen. Sterke regioner er viktige for å ta vare på framtida. Men for oss er det viktig at regionene skal fortsette å være et sterkt og engasjerende folkevalgt nivå. Framfor alt mener vi at en regionreform må ha et tydelig mål. Regionreformen bør  være et verktøy for overgangen til et bærekraftig norsk samfunn. Vi mener at regionene er et utmerket styringsnivå for å fremme en sterk næringsutvikling innen rammen av kultur-, natur- og miljøkrav som sikrer hovedmålet: høy livskvalitet for innbyggerne.

Forslag og tiltak

  • Vi stemte mot tvangssammenslåing av kommuner i Stortinget
  • I vårt alternative statsbudsjett for 2017 setter vi av over én milliard kroner til en miljøtransportpakke for bygdene. Pakken gir nødvendige midler til å bygge ut sykkelveinett, bedre kollektivtilbudet på sjø, vei og skinner og etablere utslippsfrie taxier, buss- og båtruter i distriktene.
Meny