Mat og dyr

Sau

Billig mat har en høy pris. Vi vil sette trygghet og kvalitet først, og satse på en spredt matproduksjon som tar vare på miljøet, dyra og bonden.

Vi vil:

 • Omstille norsk kyllingproduksjon ved å kreve sunnere raser, samt sikre kyllingene mer plass, naturlig stimuli, bedre luft og tilgang på dagslys
 • Flytte fiskeoppdretten inn i lukkede anlegg uten lus og fare for rømming, og sikre at fersk fisk fra havflåta kommer på land i norske havner.
 • Gi verdifull matjord varig, nasjonalt vern og prioritere et bærekraftig landbruk over hele landet basert på norske ressurser.
 • Stille krav om kortere dyretransporter og legge til rette for økt bruk av lokale gårdsslakterier og mobile slakterier
 • Gå gjennom alle forskrifter som regulerer dyrehold, jakt og fangstmetoder for å styrke krav til dyrevelferd og oppdatere reglene i tråd med dyrevelferdslovens beskyttelse av dyrs artstypiske og individuelle behov
 • Støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat
 • At offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun vegetarmat, og alltid skal ha et fristende vegetartilbud.

Bærekraftighet

Norge har gode forutsetninger for å drive et bærekraftig jordbruk basert på lokale, fornybare ressurser. Vi har store utmarksressurser, god dyrehelse og driver et mindre intensivt jordbruk enn mange andre land. Dette gir Norge et fortrinn i konkurransen på det internasjonale matmarkedet. Vi vil fjerne moms slik at frukt og grønt og økologisk mat blir billigere, etablere matsentraler, innføre avgift på mat butikkene kaster og utrede andre virkemidler for å minske matsvinnet.

Trygg og sikker mat

Jordbruket skal produsere mat av de rike ressursene vi har i Norge. I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på ressurser gir et jordbruk basert på norske ressurser trygg og sikker mat nå og i fremtiden. Næringen har også ansvar for store deler av vårt felles ressursgrunnlag, areal og landskap. Ettersom jordbruksressursene i Norge er spredt, vil De Grønne satse målrettet på de små og mellomstore brukene for å utnytte disse ressursene best mulig. Sentraliseringspolitikken fra tidligere regjeringer må derfor reverseres.

Kvalitet viktigere enn pris

De Grønne vil føre en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon av frukt, grønnsaker og korn og som gir oss kjøtt, egg og melk basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Vi vil gjøre det enklere å ta i bruk miljøvennlige dyrkingsmetoder og vil føre en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Ved å sette sunnhet og kvalitet foran billig mat kan fortrinnet i norsk jordbruk utnyttes enda bedre og fremme helse og økt livskvalitet.

Oppdrett

Oppdrettsindustrien er Norges nest største eksportnæring og samtidig en av de største miljøutfordringene langs kysten. Oppdrettsindustrien står foran en nødvendig omstilling til miljøvennlig produksjon med god dyrevelferd. For at oppdrettsindustrien skal bli en bærekraftig industri må det settes miljøkrav som hindrer utslipp av lus, rømming og forurensing av omgivelsene. Omstillingen er en mulighet for at oppdrettsindustrien kan bidra til varig og bærekraftig verdiskapning i Norge.

Mer om mat og dyr finner du i valgprogrammet vårt.

Tiltak og forslag

 • Jordbruksforhandlingene: Vi har lagt fram et helhetlig forslag på jordbruksavtale mellom staten og bondeorganisasjonene, som definerer størrelse og innretning på politisk fastsatte målpriser for landbruksvarer og på ulike støtteordninger for landbruket. Miljøpartiet De Grønne har vært det partiet som har ligget nærmest bondeorganisasjonenes rammekrav gjennom hele perioden.
 • Fremmet et eget forslag om å sikre god dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon.
 • Jobbet i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen for å få vern av matjord inn i Grunnloven. (Vårt innlegg om saken i stortingsdebatten).
 • Bedre betingelser og lønnsomhet for små og mellomstore bruk: Vi har jobbet systematisk for å sikre et sterkt og levende jordbruk over hele landet. Vi har blant annet foreslått langt bedre inntektsbetingelser for mindre bruk, og å hindre sentralisering av jordbruket.
 • Større andel økologisk jordbruk og matproduksjon: Vi vil fjerne moms og kontrollavgift for økolandbruket. Under jordbruksforhandlingene i 2017 la vi fram forslag om en generell opptrapping av støtten til økologisk landbrukLes også MDGs 12 tiltak for økolandbruk.
 • Bevare Sogn jord- og hagebrukskole: Vi har foreslått å stanse nedleggelse av Sogn økologiske jord- og hagebruksskole, den eneste i sitt slag i Norge
 • I vårt alternative statsbudsjett foreslår vi blant annet å avvikle kontrollavgiften på økolandbruk, sette av en egen post med utviklingsmidler for urbant landbruk, etablere et beredskapslager på korn, styrke veterinærdekningen over hele landet og etablere et eget program for økt bruk av økologisk og kortreist mat
Meny