Naturvern

Marpissa muscosa, på den norske rødlista

Butterfly, Foto: Rebecca-Jayne Bennett.

Vi må ta vare på naturen og økosystemene for framtidige generasjoner.

Vi vil:

 • Utvide statsbudsjettet med forpliktende mål og budsjetter for økologisk bærekraft for å sikre at det ikke drives rovdrift på norske naturressurser
 • Innføre en lov om nærnatur som gir varig vern av områder som er viktige for friluftsliv og naturopplevelser for mange mennesker
 • Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge
 • Etablere Østmarka og Preikestolen nasjonalpark, utvide Jotunheimen nasjonalpark og ta initiativ til en plan for nye nasjonalparker med særlig vekt på lavlandsområder og kystnatur
 • Etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15 prosent av forringede økosystemer skal restaureres innen 10 år
 • Tredoble vernet av verdifull skog i Norge ved å verne minst 10 prosent av den produktive skogen vår innen 2027
 • Reversere lovendringen som har åpnet for fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur og bruk av vannscooter og si nei til forslag som fører til økt motorisert ferdsel i naturen

Naturens tålegrense som ramme for politikken

De Grønne går til valg på et paradigmeskifte i norsk miljøpolitikk. I mange generasjoner har naturens tålegrenser blitt oversett og forsømt. Nå trenger verden målrettet og handlekraftig politikk som viser omsorg for fremtidige generasjoner. Vi vil føre en ansvarlig miljøpolitikk, forankret i vitenskapelig dokumentasjon om klodens tilstand og føre var-prinsippet. Vi trenger en systematisk tilnærming der tiltak iverksettes på alle områder der livsmiljøet er truet.

Vern, restaurering og forsvarlig bruk av natur

I Norge er hver femte art enten sårbar eller truet av utryddelse. Vi vil gjøre disse artene livskraftige. Det vil vi gjøre ved å kombinere forsvarlig bruk av natur og kulturlandskap med utvidet vern mot inngrep. Gammelskog, våtmarker og store urørte områder er ekstra viktige å bevare. I tillegg vil vi starte arbeidet med å restaurere natur, blant annet ved å reetablere artsrike skoger, våtmarks- og vassdragsnatur, og ved å bygge opp svekkede bestander av blant annet fisk og rovdyr.

Forslag og tiltak

 • Etter initiativ fra De Grønne fremmet en rekke partier et forslag om å lage en ny nasjonalparkplan og etablere nasjonalparker i Østmarka i Oslo og ved Preikestolen i Rogaland.
 • De Grønne jobber for å verne de siste villmarksområdene i Norge og har fremmet forslag om dette i Stortinget.
 • Vi har foreslått om lag en dobling av støtten til skogvern i alle de fire budsjettbehandlingene vi har deltatt i.  Sammen med flere andre partier har vi også foreslått å gi automatisk vern til den eldste gammelskogen i Norge.
 • De Grønne har jobbet for å stanse lovendringen som åpner for fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk utmark. Vi har blant annet stilt spørsmål om saken i Stortinget og jobbet mye med saken i Energi og Miljøkomiteen.
 • Vi har også satt vannscooter på agendaen i kommuner over hele landet etter at Regjeringen har gått inn for frislipp.
 • De Grønne har jobbet for å ta vare på på de unike våtmarksområdene i Tyrifjorden, Åkersvika ved Hamar og naturreservatet langs Vorma i Akershus samt  Bymarka i Arendal.
 • Kampen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden er en viktig sak for De Grønne både lokalt og nasjonalt. Vi har stemt for å stanse begge deponiene, stilt spørsmål i spørretimen om Førdefjorden, samt holdt innlegg i stortingssalen om saken.

Relevante saker:

Meny