Rusomsorg

Hender

De Grønne vil reformere rusomsorgen og føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk.

Vi vil:

  • Fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og i stedet satse på skadereduksjon og individuelt tilpassede helsetilbud for rusavhengige.
  • Utrede om ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler, kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet.
  • Redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen, gjennom å legge til rette for et bredere tilbud og sikre gode økonomiske rammer
  • Legge til rette for et tett samarbeid mellom behandlere, interesseorganisasjoner, kommunehelsetjenesten og NAV.
  • Prioritere tiltak overfor barn og unge som er pårørende eller selv er rusavhengige
  • Videreføre en restriktiv alkoholpolitikk, og arbeide aktivt for rusfrie arrangementer

En kunnskapsbasert og human ruspolitikk

Den enkelte rusavhengige skal tilbys god faglig støtte og behandling samtidig som det arbeides aktivt for å redusere og forebygge kriminalitet og skadevirkninger. Derfor vil vi styrke det helsefaglige hjelpetilbudet for rusbrukere og tungt avhengige i større byer ved å gjøre helse- og sosialarbeidere tilgjengelige i det offentlige rom. Vi vil redusere ventetiden i rusomsorgen og unngå brudd i behandlingen, og legge til rette for at interesseorganisasjoner med ulike tilnærminger til rusomsorg kan motta støtte til arbeid mot rusavhengighet. Vi ønsker også å utrede hvorvidt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til skadereduksjon på individ- og samfunnsnivå, med utgangspunkt i erfaringer fra andre land.

Rusavhengighet skal forebygges og behandles, ikke straffes.

Et godt og inkluderende samfunn er viktig for å redusere rusbruk og for å unngå at mennesker blir rusmiddelavhengige.  Personlig bruk av narkotika er et helseproblem og som regel en stor påkjenning både for brukeren og pårørende. Mennesker som er avhengige av rus må ikke behandles som kriminelle, men som likeverdige mennesker som trenger hjelp og omsorg. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart. Politiet bør bruke ressursene på å bekjempe organisert kriminalitet fremfor å straffeforfølge brukerne.

Forslag og tiltak

De Grønne tok i 2017 initiativ til en nasjonal reform i rusomsorgen. Vi satser målrettet på psykisk helse, livsmestring og tidlig forebyggende innsats innen rusomsorgen. Talsperson for De Grønne Rasmus Hansson har holdt et innlegg i Stortinget hvor han tok til orde for en mer effektiv og human ruspolitikk.

Relevante saker:

Meny