Samepolitikk

Samepolitikk

Foto: norden.org

Slik vil vi ta vare på den samiske befolkningens rettigheter, kultur og historie

Vi vil:

 • Støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket
 • Opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter
 • Arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn.
 • Styrke opplæringen om samisk kultur og historie for alle elever i grunnskolen
 • Styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig
 • Innføre prosedyrer for å gi forutsigbarhet i økonomiske spørsmål for Sametinget og andre samiske budsjettområder
 • Sette i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II, som handler om retten til land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover
 • Revidere reindriftsloven ved å innføre en unntaksregel som verner de små aktørene, og evaluere den gjennomførte reintallsreduksjonen

Samisk kultur og historie er en del av vår samtid

Staten Norge er tuftet på områdene til to folk, det norske og det samiske. Samisk kultur har derfor en viktig plass både i norsk kulturarv og i vår egen samtid. Historisk har den samiske befolkningen og minoritetsgrupper i Norge lidd betydelig urett, ikke minst gjennom en fornorskningspolitikk som blant annet har gått utover språkene som kulturbærere. Også i dag er kunnskapen om samisk historie, språk og kultur begrenset i store deler av den norske befolkningen, og samer opplever fremdeles diskriminering. Vi vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen.

Rettigheter og selvbestemmelse er grunnlaget for en levende samisk kultur

Norge har klare forpliktelser til å ivareta den samiske befolkningens rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse. Derfor ønsker Miljøpartiet de Grønne å styrke Sametingets rolle. Vi vil jobbe for å få vedtatt  Nordisk samekonvensjon slik at selvbestemmelse og samisk kultur kan lettere praktiseres på tvers av landegrenser. De Grønne anerkjenner også at samefolkets kultur og bruk av naturressurser henger tett sammen. Vi vil å imøtekomme disse behovene, blant annet gjennom å revidere reindriftsloven og verne de små aktørene i reindriftsnæringa. Vi ønsker også å følge opp forslagene fra kystfiskeutvalget i 2008 om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark i tråd med sametingets ønsker, samt føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land områder som har betydning for samefolket og reinnæringa.

Les mer om samepolitikk i vårt valgprogram 2017-2021

Tiltak og forslag

I vårt alternative statsbudsjett 2017 foreslår vi følgende forslag for å styrke samisk språk og kultur:

 • Vi setter av 10 millioner ekstra i tilskudd til samiske aviser.
 • Øker tilskuddet til samiske barnehager med 3 millioner kroner
 • Setter av to million kroner til å styrke samisk kulturminnearbeid og digitalisere samiske kulturminner.
 • Vi gir 500 millioner kroner i investeringsstøtte til lukkede anlegg som vil sikre resirkulering av avfall fra fiskeoppdrett.
 • Vi øker rammen for jordbruksoppgjøret med 500 millioner i tråd med vårt alternative forslag til jordbruksoppgjør med omfattende satsing på lokale ressurser, små og mellomstore bruk, bedre dyrevelferd og mer økologisk jordbruk.
Meny