Samferdsel

Toglinje

Vi vil bygge et moderne og utslippsfritt transportsystem i byer, bygder og på tvers av landegrensene.

Vi vil:

  • Nedprioritere bygging av nye motorveier og flyplasser og bruke pengene på raske tog, kollektivtilbud og en massiv utbygging av ladestasjoner slik at du kan bruke elbil uansett hvor du bor. 
  • Bygge bedre veier, ikke nødvendigvis bredere veier. Vi vil bruke pengene på å bedre vedlikeholdet og øke sikkerheten på de veiene vi allerede har
  • Skille mellom by og bygd i samferdselspolitikken. I byene skal vi ha færre biler og skape mer rom for folkeliv, trivsel, buss, bane, syklende og gående. På bygda skal vi føre en politikk som er bra for både bilister, syklister og kollektivreisende
  • Jobbe for at Norge skal bli verdensledende på grønn skipsfart og elektriske båter. I stedet for fergefri E39, ønsker vi oss fossilfri E39
  • Gjøre Finnmark til testfylke for elfly. Norge bør være lengst foran i utviklingen av miljøvennlig luftfart
  • Gjennomføre en ekte storsatsing på tog i Norge. Vi vil ha mye raskere tog mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger, bygge høyhastighetstog til Europa, Stockholm og København og vi vil bygge tog til Tromsø
  • Gjøre det billigere å reise kollektivt over hele Norge

Transport er en av de største kildene til klimautslipp

I Norge står transport for rundt en fjerdedel av klimagassutslippene. Siden 1990 har utslippene fra veitrafikk økt med over 32 %, og utslippene fra flytrafikk har eksplodert. Nordmenn flyr ti ganger mer innenlands enn gjennomsnittet i Europa, og våre utenlandsreiser skaper skyhøye utslipp.

Regjeringen har lovet å kutte klimagassutslippene fra “ikke-kvotepliktig sektor” med 40 % innen 2030. Dette betyr i praksis landbruk, fiske og transport. Hvis vi skal få til dette, må vi kutte kraftig i utslippene fra transportsektoren.

Miljøvennlig transport i hele Norge

De Grønne mener det er viktig å ha forskjellig politikk i byen og på landet. Miljøvennlig transport skal ikke være noe man bare kan benytte seg av i byene. Mange steder i Norge må man ha bil eller fly for å komme seg rundt, og vi vil legge til rette for at denne transporten kan skje på mest mulig miljøvennlige måte. Vi er ikke mot bilen eller flyet, men mot forurensningen.

Klimabelønning

De Grønne har foreslått innføring av klimabelønning i Norge.  Vi ønsker å innføre høyere drivstoffavgift, som så deles direkte ut igjen gjennom skatteoppgjøret, med lik fordeling for alle innbyggere i landet. Det betyr at småbarnsfamilier vil gå i pluss, mens andre, som velger å kjøre mye, vil gå i minus. Med vår klimabelønning blir det en direkte økonomisk gevinst i å bytte fra fossilbil til nullutslippsbil, eller til kollektiv, sykkel eller gange.

Mer om vår samferdselspolitikk finner du i valgprogrammet.

Les mer: Kollektivreisen må bli ryggraden i Norges persontransportsystem.

Tiltak og forslag:

Relevante saker:

 

Meny