Sosial rettferdighet

Barn som husker

Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt sikkerhets­nett og tilgang til arbeidslivet. 

Vi vil:

 • Sikre barn i Norge et liv uten fattigdom
 • Utrede ordninger for borgerlønn tilpasset norsk kontekst og gjennomføre pilotforsøk
 • Endre dagpengeordningen til også å omfatte personer som har mindre deltidsstillinger
 • Forebygge fattigdom og sosiale ulikheter gjennom en mer rettferdig skattepolitikk
 • Øke sosialhjelpssatsene med 10 prosent og åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent
 • Redusere barnehage- og SFO-priser for lavinntektsfamilier
 • Gjenreise den sosiale boligpolitikken og føre en langsiktig politikk som bruker de ulike virkemidlene i samspill med offentlige og private aktører
 • Legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i arbeidslivet

Barn skal ikke leve i fattigdom

Nesten 100 000 barn vokser opp i fattige familier i Norge. Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet. Fattigdom og utenforskap i Norge må bekjempes langs flere akser. Den viktigste av dem er å ta tak i årsakene til at fattigdom oppstår. Derfor foreslår De Grønne en økonomisk politikk som snur utviklingen mot stadig økte forskjeller.  En viktig satsing i vårt forslag er en sterk økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Ordningen skal dempe konsekvensene for barn som lever i fattigdom, blant annet ved å gjøre det mulig å delta i ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til foreldrene. I tillegg legger vi opp til at kommunene skal kunne benytte økte frie midler til å styrke arbeidet mot barnefattigdom.

De Grønne vil videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge

Alle skal ha like muligheter i livet, uansett bakgrunn. Et solidarisk velferdssamfunn med en sterk, offentlig velferdsstat skal sikre alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom. Da må velferdstjenestene tilpasses endringer i befolkningens aldersfordeling, familieformer, språk og tradisjoner.  De Grønne vil bygge videre på etablerte velferdsordninger og  styrke NAV slik at de kan bedre følge opp personer som trenger støtte for å komme ut i arbeidslivet.

Vi vil utrede borgerlønn

De Grønne vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En slik betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

Mer om vår sosialpolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

Forslag og tiltak

I vårt alternative statsbudsjett 2017 foreslår vi å

 • Bevilge 110 millioner kroner til nasjonal tilskuddsordning for barnefattigdom.
 • Øke veiledende sats for sosialhjelp fra kommunene med 10 prosent.
 • Øke overgangsstønaden med 5 prosent.
 • Bevilge 37 millioner kroner  til å reversere endringene i barnetillegget for uføre.
 • Øke lønnstilskudd til personer med redusert arbeidsevne med 100 millioner kroner og setter av 85 millioner kroner til å tilrettelegge flere arbeidsplasser med for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.
 • Øke støtte til barnetilsyn for enslige foreldre med 100 millioner kroner.
 • Utvide småbarnstillegget til enslige forsørgere slike at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner.
 • Doble bevilgningen til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.I vårt alternative statsbudsjett foreslår en redusert inntektskatt for en norsk gjennomsnittsinntekt med 4100 kr og økt inntektsskatt for høyinntektsgrupper med 4700 kr.
 • Lavere skatt for inntekter lavere enn 650.000 og høyere skatt for inntekter over 650.000 – Dette kan bidra til en redusert skatt på opptil 16.000 kroner for en familie med to voksne hvor begge har under 580.000 kroner i inntekt.
 • Formuesskatt som rammer færre ved å øke bunnfradraget, men samtidig innføre en trinnskattemodell for formuesskatten.
 • Lik tilgang til fri rettshjelp for alle: Vi har fremmet et forslag på Stortinget om å styrke ordningen med fri rettshjelp.

Relevante saker

Meny