Politikk | Religion og livssyn

Religion og livssyn

Vi arbeider for et samfunn der enhver har en selvsagt rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn.

De Grønne vil:

  • Likebehandle alle tros- og livssynssamfunn.
  • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet.
  • Jobbe for stabile rammebetingelser for trossamfunnenes virksomhet.
  • Skille religiøs seremonier fra juridisk vigsel og avvikle tros- og livssynssamfunns vigselsrett.
  • Arbeide for en livssynsnøytral ekteskapslov.
  • Erstatte faget KRLE med faget FRED (filosofi, religion, etikk, dialog) som et inkluderende og mangfoldig religions- og livssynsfag i norsk skole.
  • Gi kommunene ansvaret for organisering av gravplasser og arbeide for flere gravplasser tilpasset alle livssyn.
  • Sikre økonomisk støtte til organisasjoner som arbeider for å styrke kvinner og skeives rettigheter innenfor tros- og livssynssamfunn.
  • Legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom.
  • Legge til rette for at eldre og syke i institusjoner kan få sjelesørgere fra den tros- eller livssynsretningen de måtte ønske.

Tros- og livssynsfrihet

Trosfrihet er grunnleggende i et mangfoldig og liberalt demokrati. Uansett religion eller livssyn bør alle sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler i livskriser og markere livets faser i egnede lokaler. Vi arbeider for et samfunn der det er rom for hele mennesket, også for den enkeltes religiøse identitet eller livssyn. Enhver skal ha en selvsagt rett til å utøve sin religion, tro eller overbevisning, enten det er alene eller i fellesskap med andre.

Aktiv debatt om tro og livssyn

Tros- og livssynssamfunn er viktige samfunnsinstitusjoner med en naturlig plass i den offentlige debatten og i det offentlige rom. Med et økende livssynsmangfold må vi ta til stadig nye spørsmål om enkeltmenneskets rett til å utøve sin tro eller livssyn, religionens plass i det offentlige rom og forholdet mellom tros- og livssynsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi vil ha et samfunn med en aktiv og konstruktiv debatt om slike og andre tros- og livssynsspørsmål. Dette forutsetter et sterkt vern av ytringsfriheten, både for kritikk og forsvar av ulike livssyn.