Strøm og energipolitikk

Norge må legge om fra fossil til fornybar energi, og vi har få år på å gjøre det. At mer og mer går på elektrisitet vil også kreve økt strømproduksjon.

MDGs energipolitikk i korte trekk:

 • Automatisk strømstøtte når prisen er høy, med samme sum til alle.
 • Satse stort på havvind.
 • Nei til å sende fornybar kraft fra land til oljeplattformer.
 • Energisparing i bygg og solceller på tak.
 • Nei til vindkraft på land som er i konflikt med natur og urfolks interesser, og nei til kraftutbygging i vernede vassdrag.
 • Tett energisamarbeid med Europa som bidrar til utslippskutt og gir stabile strømpriser.
 • All kraftproduksjon må ta hensyn til naturverdier, friluftsliv og urfolks interesser.

Les mer om: Strømbonus  •  Fastpris  •  Massiv energisparing  •  Internasjonalt samarbeid  •  Mer ren strøm   •   Vindkraft på land   •  Havvind

Strømbonus ved høye strømpriser

Når strømmen er dyr, havner mye av pengene hos staten. Vi mener dette må gis tilbake til folk som en kompensasjon for høye regninger.

 • Vi går inn for en fast, automatisk ordning for pengestøtte når prisene blir høye. Summen skal være lik for alle i samme strømprisregion.
 • Ordningen gjelder alle personer i Norge, og en familie på fire vil derfor få firedobbel støttesum. Det må vurderes om enslige må få ekstra kompensasjon.
 • En slik ordning belønner de som bruker minst strøm, siden støtten vil dekke en større andel av deres strømregning. 
 • Ordningen gjør det attraktivt å spare strøm og å energieffektivisere, i motsetning til en makspris, som vi i praksis har med dagens strømstøtte.
 • På litt lengre sikt vil utbygging av mer fornybar kraft og et bedre nett mellom landsdelene også gi mer stabile strømpriser i Norge.

Strømstøtten vi foreslår må kombineres med ekstra hjelp til de som sliter mest. Bostøtte må vurderes for flere, og studenter bør få egne tilskudd når strømprisene er høye. 

Bedre fastprisavtaler – ikke makspris

MDG mener flere bør få mulighet til å inngå gode fastprisavtaler på strømmen, noe som sikrer forutsigbarhet. 

Vi vil ikke innføre en generell, lav makspris, fordi det svekker insentivene for strømsparing, krever store statlige subsidier og gjør at det ikke er lønnsomt for folk og næringsliv å investere i fornybar energi som solceller og bergvarme. 

En makspris gir også svekket forsyningssikkerhet, fordi prissignalene om når vi må spare på strømmen forsvinner. Det kan bety mer og unødvendig kraftutbygging i norsk natur.

Lettere å spare strøm med MDG

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes, og potensialet for strømsparing i Norge er stort. Bedre isolering og mer effektiv oppvarming av bygg er bra både for miljø og økonomi, men det går for sakte i dag. Vi vil:

 • At staten skal betale inntil halvparten av et tiltak, så også de med dårlig økonomi kan ha mulighet til å oppgradere boligen sin.
 • Gunstig låneordning gjennom Husbanken som hjelper deg å finansiere den delen av energitiltaket som ikke dekkes av støtteordningen.
 • Utvide ordningene så de også hjelper de som bor i leilighet i borettslag og sameier.
 • Gjøre det enklere og billigere å produsere sin egen strøm og varme, for eksempel med solceller på taket eller bergvarme.
 • Strengere energikrav til nye bygninger og bygg som pusses opp.

En grønn energipolitikk prioriterer energisparing fremfor nye utbygginger, og setter hensynet til norsk natur, teknologiutvikling og potensial for globale utslippskutt foran mest mulig produksjon.

Internasjonalt energisamarbeid 

MDG vil samarbeide på tvers av landegrenser for å erstatte kull, olje og gass med sol, vind, vann og andre bærekraftige energiformer. Vi vil derfor være en pådriver for at Norges energiressurser inngår i et felles kraftmarked med resten av Europa.

Norge har enorme vindressurser til havs. Ved å satse stort på havvind har vi nok kraft til å bygge opp nye grønne næringer i Norge, samtidig som vi utvikler norsk havvind-teknologi og hjelper Europa med å omstille seg fra fossil til fornybar energi.

Vi står midt i en klima- og naturkrise. Det krever langsiktig solidaritet, effektive løsninger og samarbeid på tvers av landegrenser. Skulle Norge sikret seg full selvforsyning av kraft, måtte vi ødelagt mye natur for å være i stand til å produsere mer kraft enn vi normalt trenger. Dette fordi vi måtte ha vært forberedt på tørre år med lite vann i magasinene.

Mer ren strøm

Vi vil øke Norges fornybarmål for energiforbruk til 90 prosent innen 2030. For å nå det målet vil vi:

 • Bygge havvind med effekt på minst 30 GW, gitt at konsekvensene for naturen er forsvarlige. 
 • Sette mål om at Norge innen 2030 skal ha solstrøm med samlet effekt på 5 GW. Vi vil ha mye bedre støtteordninger og andre tiltak for å få det til. 
 • Ikke elektrifisere sokkelen med fornybar kraft fra land, da dette primært vil grønnvaske den klimaskadelige olje- og gassproduksjonen. 

Vi må styrke naturhensyn og helhetsperspektivet i energipolitikken på land og til havs. I konsesjonsprosesser skal det stilles strenge krav til involvering av miljømyndighetene, konsekvensutredninger, demokratisk medvirkning, kunnskapsinnhenting, detaljprosjektering, etterundersøkelser og økologisk kompensasjon.

Havvind

En av de store nye industrimulighetene for Norge ligger i en massiv satsing på havvind på norsk sokkel. Norske bedrifter driver allerede med havvind i stor skala, men i Norge har vi bare såvidt kommet i gang. 

Det er fullt mulig å bygge havvind på norsk sokkel både bunnfast og flytende. Til nå har norsk fokus på havvind vært i utlandet eller ved prøveprosjekter med svært kostbare flytende anlegg. Næringen må få de riktige virkemidlene for å vokse i årene som kommer.

MDG har fått med et flertall på Stortinget på at utbyggingen av havvind skal ta hensyn til marint dyreliv, fiskebestander, marin trafikk, og marine naturverdier. Slik unngår vi at vi forverrer naturkrisa i et forsøk på å løse klimakrisa.

Vindkraft på land

MDG vil ha full stans i utbygging av vindkraft i natur og friluftsområder, og vil heller ha vindkraft i industriområder og til havs. All utbygging av ny fornybar kraftproduksjon, inkludert vindkraft, skal ta hensyn til urfolk, natur- og friluftsverdier, dyreliv og livet i vassdrag og i havet.

MDG mener fokus må bort fra store vindparker i naturen, og over til mindre turbiner nær infrastruktur og eksisterende inngrep: Havneanlegg, industriområder, næringsarealer, motorveistrekninger – områder som kan ha dårligere vindforhold, men hvor vindkraften bedre kommer overens med andre samfunnsmål. MDG ønsker også en nasjonal, helhetlig plan for vindkraft i Norge.