Politikk | Forsvar og sikkerhet

Forsvar og sikkerhet

MDG vil jobbe for et sterkt, folkelig forankret totalforsvar, med godt samarbeid mellom sivile og militære aktører. MDG støtter norsk NATO-medlemskap, men vil at alliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget; forsvar.

Det er lenge siden verden rundt oss har vært så urolig. MDG vil forebygge og hjelpe i konflikter i Europa og andre steder i verden, samtidig som vi styrker Norges evne til å forsvare seg seg.

Vi vil blant annet:

  • Støtte Ukraina med penger og våpen, så de kan forsvare seg mot angrepet fra Putins Russland.
  • Sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av Forsvaret. 
  • Arbeide aktivt for å få slutt på okkupasjoner i strid med folkeretten, som i Palestina og i Vest-Sahara.
  • Ikke tillate salg av våpen eller annet militært materiell til autoritære regimer og til stater som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. 
  • Styrke det nordiske forsvarssamarbeidet innen NORDEFCO, blant annet innen operativ virksomhet, informasjonsdeling og øvelser.
  • Ha en kraftig styrking av Sivilforsvaret, for å sikre deres evne til samordnet respons i kriser, krig og katastrofesituasjoner i Norge.

Et sterkere forsvar av Norge

Vi vil styrke finansieringen av Heimevernet og øke antallet personell til 38 000 i områdestrukturen og 4000 i innsatsstrukturen. Kystvakten må styrkes for å ivareta norske ressurser og sårbare miljøer langs kysten og i Arktis. 

Vi må også styrke den militære og sivile digitale beredskapen for å sikre samfunnskritisk infrastruktur, herunder sentral offentlig IT-infrastruktur, mot fysiske og digitale angrep.

Ikke-vold og fredsarbeid

MDG ønsker at Norge skal fremme ikke-voldelig konflikthåndtering og arbeide for global nedrustning. Vi ser på ikke-voldelig motstand og dialog som egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Vi vil bidra til en kultur der bruk av voldsmakt reduseres til et minimum. Militære midler må i tråd med FN-pakten være absolutt siste utvei, og kombineres med sivil, ikke-voldelig og humanitær innsats, også i etterkant.

Vi jobber for at NATO skal avvikle sin førsteslagsstrategi for atomvåpen. Vi vil ha et internasjonalt samarbeid mot kjernefysisk nedrustning, masseødeleggelsesvåpen og autonome våpen. Norge har vært et foregangsland i å innføre internasjonale forbud mot klasevåpen og landminer. MDG ønsker tilsvarende innsats i arbeidet for et forbud mot kjernevåpen, en grunnleggende trussel mot mennesker og miljø. 

Bruk av militærmakt 

Dersom dialog og diplomati ikke fører frem, anerkjenner MDG at også militær maktbruk kan være nødvendig. Beslutninger om bruk av militærmakt må imidlertid kombineres med forpliktende planer for humanitær hjelp, gjenoppbygging og fredsbygging, og sikrer grunnleggende menneskerettigheter.

I situasjoner der en stat ikke er i stand til å beskytte egne borgere mot forbrytelser mot menneskeheten, som folkemord og etnisk rensning, eller der en stat selv utøver slike forbrytelser, har verdenssamfunnet både rett og plikt til å gripe inn gjennom humanitære intervensjoner.

Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner må normalt være foranlediget av mandat fra FNs sikkerhetsråd. I situasjoner der en vetomakt blokkerer muligheten for å hindre folkemord, vil MDG likevel kunne støtte en humanitær intervensjon, gitt bred internasjonal oppslutning og deltagelse.

Vi krever at operasjoner der Norge deltar følger internasjonal humanitærrett, samt at alle FN-soldater får grundig folkerettslig opplæring. Eventuell norsk deltakelse i fredsopprettende internasjonale militære operasjoner skal debatteres og vedtas i Stortinget, og evalueres grundig i etterkant. 

Et forsvar uten trakassering

I en undersøkelse utført av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) oppga mer enn én av fem ansatte i forsvaret at de hadde opplevd seksuell trakassering. Undersøkelsen viste at særlig unge kvinner var utsett, 73 prosent av de kvinnelige studentene eller elevene i forsvaret oppga å blitt utsatt for ulike former for seksuelle krenkelser. Dette er uakseptable høye tall. MDG ønsker et forsvar som speiler den generelle befolkningen og hvor alle som utfører verneplikt opplever det som trygt og trivelig. 

Vi må styrke arbeidet for likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold og mot seksuell trakassering i Forsvaret. 

Miljø og etikk

Vi vil arbeide for å minimere Forsvarets klima-, miljø- og naturbelastning samtidig som den operative evnen opprettholdes og videreutvikles, blant annet ved å satse på simulatorteknologi og stille miljøkrav i Forsvarets drift, anskaffelser, utvikling av konsepter og struktur.

Vi vil opprettholde dagens verneplikt og ivareta retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsårsaker, og styrke ettervernet for veteraner.