Politikk | Aktuelt | Hvordan berge skogen? Se seminar i opptak!

Hvordan berge skogen? Se seminar i opptak!

30.04.2024
WWF og MDG arrangerte et felles seminar om skogpolitikk. Se det i opptak her!

Dette får du se:

Une Bastholm, stortingsrepresentant MDG.
Innledning om hensikten med seminaret.

Status for arealbrukssektoren (LULUCF) i Norge og mulige implikasjoner av EUs klimaregelverk for LULUCF v/ Gunnhild Søgaard, forskningssjef NIBIO.
Dagens status for utslipp og -opptak av klimagasser i skog- og arealbrukssektoren. Nytt klimaregelverk i EU, og mulige implikasjoner for Norge.

Eget norsk klimamål for skog og arealbruk? v/Martin Skancke, utvalgsleder Klimautvalget 2050.
Klimautvalget 2050 har anbefalt at Norge vedtar egne, separate mål for utslipp og opptak fra arealbruk. Utvalget trekker også fram et mulig eget mål om beskyttelse av karbonlagre, og har også andre relevante forslag for skog og arealer.

Frivillig vern av skog v/ Even Bergseng, seniorkonsulent Norskog.
Status for ordningen og utviklingsmuligheter sett fra skogeierperspektiv.

Kartlegging for treffsikkert skogvern v/ Anne Sverdrup-Thygeson, forsker NMBU og initiativtaker til forskeropprop om skogkartlegging.
Regjeringen har varslet en ny kartlegging av gammel skog som ikke er flatehogd. Det blir det første kartet som gir en samlet oversikt over naturskog i Norge. Hvordan kan en slik kartlegging bidra til treffsikker oppfylling av Stortingets mål om 10 prosent skogvern?

Tilrettelegging for fleraldersskogbruk v/ Hans Asbjørn Sørlie, direktør for skogbruk og miljø, Norges Skogeierforbund.
Det er bred enighet om å øke andelen fleraldersskogbruk. Skogeierperspektiv på muligheter, begrensninger og behov for tilrettelegging.

Skogpolitikk for natur og klima v/ Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens naturfond.
WWF legger fram sine forventninger til skogpolitikken foran nye stortingsmeldinger om natur og klima.

Spørsmål og kommentarer fra komiteene

Les også