Politikk | Gode byer

Gode byer

I byene finnes mye av løsningen på klimakrisa. Norske byer både kan og må vise vei for resten av verden. MDG vil gi norske byer verktøyene de trenger for å kutte utslipp og legge til rette for gode og lange liv for innbyggerne. Vi vil blant annet bygge flere gratis og grønne møteplasser i alle byer og sette ned prisen på kollektivtransport, samtidig som vi skal sørge for bedre tilbud.

Vi vil prioritere gange, sykkel og kollektivtransport

Norske byer har i alt for mange år hadde blitt bygd på bilens premisser. Det skyldes at politikere ikke har vært villige til å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende over bilen.

Mange steder har den bilvennlige politikken ført til dårlig luft, høye klimagassutslipp, utrygge skoleveier, få og dårligere sykkelveier og at både biler, busser og trikker står og stanger i kø. Det er denne utviklingen vi jobber med å snu. I stedet for å fortsette den gammeldagse, bilbaserte byplanleggingen, ønsker vi å prioritere flertallet som reiser til fots, med sykkel eller kollektivtransport.

Derfor vil vi blant annet:

 • Gjøre det tryggere og enklere å sykle og gå ved å etablere attraktive og sammenhengende gang- og sykkelveinett i alle byer og tettsteder.
 • Redusere biltrafikken i og rundt de større byene med en tredjedel innen 2030. 
 • Gjenåpne bekker og vassdrag for å gjøre disse tilgjengelig for befolkningen og gjøre byene i stand til å takle klimaendringer og økt nedbør.
 • Sørge for trygg og ren luft i norske byer.
 • Skape levende bysentrum med plass til lekeplasser, parker og kultur.
 • Kutte kollektivprisene med 20 prosent.
 • Jobbe for trygge skoleveier, blant annet ved å etablere bilfrie hjertesoner rundt byskoler i hele landet.
 • Legge til rette for flere snarveier for gående, som korter ned avstander og gjør det mer attraktivt å gå. 
 • Stimulere til opprettelse av bilfrie gater og torg i byer og tettsteder gjennom by- og bygdemiljøpakker.
 • Gi kommunene større handlingsrom overfor statlige vegmyndigheter, slik at de får mulighet til å transformere statlige og fylkeskommunale veier til bygater.
 • Forby bygging av nye bilbaserte kjøpesentre, si nei til utvidelse av eksisterende sentre, planlegge for etterbruk av kjøpesentre og la byene innføre betalingsparkering.

I byene finnes løsningen på klimakrisa

Over halvparten av verdens befolkning lever i dag i byer og står for omtrent 70 prosent av verdens klimagassutslipp. Aldri har byenes rolle i å bekjempe klimakrisen vært viktigere, samtidig er det få som har bedre forutsetninger enn byene til å kutte utslipp. 

Norske byer både kan og må vise vei for resten av verden. Befolkningsvekst kan ikke løses gjennom byspredning og bilbaserte boområder som bygger ned natur, øker transportbehov og reduserer tid til hverandre i hverdagen. Veksten må løses gjennom transformasjon og fortetting av høy kvalitet. Dette forebygger også butikkdød og nedleggelse av viktige tilbud i nærområdene. Flere skal kunne bo-sette seg i “10-minuttersbyer” der hjem, jobb, nærbutikk, barnehage eller andre tilbud er innenfor rekkevidde av ti minutters sykkel eller gange.

I Oslo har MDG klart å kuttet nesten alle utslippene fra egne busser, biler og byggeplasser. En har redusert biltrafikken og stilt tøffe klimakrav når kommunen har gjort innkjøp. Rekordmange beveger seg til fots og på sykkel, og det blir stadig flere elbiler. Vi vil gi byene de verktøyene de trenger for å minimere egne utslipp og på den måten lede Norge inn i et reellt grønt skifte. 

Barnas by

En by som er bra for barna er bra for alle. Med flere lekeplasser, bilfrie gater og hjertesoner rundt skoler og barnehager, reduserte fartsgrenser og utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett gjør vi barn og unges hverdag tryggere og gir mer plass til byliv og felleskap. Vi vil belønne kommuner som gjør det tryggere for de mykeste trafikantene og redusere trafikken i og rundt byene.

Ren luft for alle

Flere norske byer har lenge slitt med helsefarlig luft, noe som førte til at Norge i 2015 ble dømt av EFTA-domstolen for ulovlig høy luftforurensning. Særlig er det barn, eldre og syke mennesker som risikerer helseplager, sykdom eller for tidlig død som følge av luftforurensning. Små barn er ekstra sårbare for luftforurensning, og en av fem norske barn hatt astma før de er 10 år. Det er godt dokumentert at årsaken er svevestøv og giftig nitrogendioksid fra biltrafikk. 

Vi vil at alle skal kunne bevege seg utendørs. I byene er kampen mot helsefarlig luftforuresning en av hovedsake for MDG i byene. Vi vil skjerpe kravene til luftkvalitet slik at de er i tråd med Folkehelseinstituttets anefalinger. I Oslo har MDG ledet an i kampen mot luftforurensning. I 2018 var lufta for første gang under den lovpålagte grensa for luftforurensning. Bedringen skyldes i hovedsak at biltrafikken går ned, at stadig flere går, sykler og reiser kollektivt, og at vi ser en rekordvekst i bruk av elbil. Det samme ønsker vi å gjøre i alle byer som sliter med helsefarlig luftforurensning.