Politikk | Samferdsel

Samferdsel

MDG vil gjøre det enklere og billigere for deg å reise miljøvennlig i hele Norge. Her er noe av det viktigste for oss:

Tog, buss og sykkel:

 • Innføre et nasjonalt månedskort som lar deg reise med all kollektivtransport til 499,- i måneden, eller 249,- hvis du er under 18 år.
 • Generelt kutte billettprisene med 20 prosent. 
 • Utrede gratis kollektivreiser i eget fylke for ungdom under 26 år. 
 • Jobbe for kortere reisetid og kapasitetsøkning, slik at det blir lettere å velge tog i stedet for fly på de travle strekningene Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo.
 • Bygge Nord-Norgebanen.
 • Forbedre togforbindelsen til utlandet og få på plass nattog til bl.a. København.
 • Sette i gang en stor satsning for å bygge ut trygge sykkelveier i hele landet.

Vei:

 • Sørge for at det bygges ut et sammenhengende ladenett innen 2023.
 • Satse på bedre vedlikehold og øke sikkerheten på veien.
 • Gå mot alle nye kapasitetsøkende motorveiutbygginger.

Fly og sjøfart:

 • Videreutvikle utdanningstilbudet for elflypiloter og -teknikere ved utdanningsinstitusjoner i Nord- Norge.
 • Gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon.
 • Øke klimaavgiftene på forurensende flyreiser, differensiert ut fra reiseavstand og tilgangen til alternative reisemåter. 
 • Avvikle ordningen med taxfree-handel på flyplasser. 
 • Forby reklame for forurensende flyreiser.

Transport er en av de største kildene til klimautslipp

Det er ikke mulig å føre en ansvarlig klimapolitikk om man ikke gjør noe med utslippene fra transport. I Norge står transport for rundt en fjerdedel av klimagassutslippene. I årevis har man planlagt samferdselspolitikken på bilens premisser. Dette har hatt store negative konsekvenser for klima, luftforurensing, arealbruk, folkehelse, bomiljøer – ja, kort sagt, for mennesker og miljø over hele landet. Samtidig har bilen gitt økt mobilitet, noe som er avgjørende for frihet, næringsutvikling og beredskap. Utfordringen nå er å legge om transportsektoren for framtida. Tiltak som reduserer behovet for transport, og dermed reduserer behovet for investeringer i ressurskrevende infrastruktur, skal alltid vurderes og prioriteres. Jernbane må prioriteres foran nye veier og rullebaner for fly. All transport til havs og på land må foregå uten utslipp.

Bedre og billigere kollektivtransport

Vi vil gjøre kollektivreisen til det naturlige førstevalget for flest mulig. Det krever utbygging av kollektivtilbudet, hyppigere avganger, rimelige billetter, komfort, universell utforming, samordning av brukervennlige billettsystemer som er universell utformet og god korrespondanse mellom ruter. Det er også avgjørende at kollektivtilbudet ikke utkonkurreres av nye vegprosjekter og privatbilisme. Samferdselsmidler må prioriteres til kollektivtrafikken på bekostning av bilen.

Vi vil ha et landsdekkende månedskort til 499 kroner, som skal kunne brukes på alle kollektive reisemidler i hele landet. Da blir det lett og fristende å velge kollektivt.

Et bedre togtilbudet for alle

 • Bygge flere dobbeltspor der det er hensiktsmessig, blant annet på Trønderbanen, Vossebanen, Ofotbanen og Jærbanen.
 • Gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie.
 • Prioritere målrettede tiltak som øker kapasiteten for godstransporten på skinner.

Miljøvennlig transport i hele Norge

Vi mener det er viktig å ha forskjellig politikk i byen og på landet. I byene skal vi ha færre biler og skape mer rom for folkeliv, trivsel, buss, bane, syklende og gående. På bygda skal vi føre en politikk som er bra for både bilister, syklister og kollektivreisende. Miljøvennlig transport skal ikke være noe man bare kan benytte seg av i byene. Mange steder i Norge må man ha bil eller fly for å komme seg rundt, og vi vil legge til rette for at denne transporten kan skje på mest mulig miljøvennlige måte.

På skinner til Europa

Med bedre togtilbud til København og Berlin kan mange flere velge tog i stedet for fly når de skal reise. Vi vil forbedre utlandsforbindelsene med jernbane og samarbeide med våre naboland for å etablere gode nattogtilbud. Bygger vi ut høyhastighetsbaner mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg, får vi en rask og enkel togforbindelse videre til Europa for folk og gods.

Det haster å prioritere løsninger som gjør at det norske jernbanenettet blir koblet på det europeiske togtilbudet, også for høye hastigheter. Dette vil gi flere muligheter, både for passasjerer og godstransport. 

For å gjøre det mer fristende å velge tog, vil vi innføre taxfree-ordning på grensekryssende langdistansetog, og avvikle ordningen med taxfree-handel på flyplasser. 

MDG vil stanse oppsplittingen

Ansvaret for skinner, drift og togmateriell er i dag splittet opp og konkurranseutsatt. Resultatet er et virrvarr av selskaper og direktører, som gjør det svært uoversiktlig og vanskelig å få til en helhetlig utvikling av togtilbudet. Vi vil stanse oppsplittingen av utbygging og drift på norske skinner.