Politikk | Europa og EU

Europa og EU

Norge trenger en ny folkeavstemning om medlemskap i EU. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, internasjonal solidaritet og norsk økonomi fordrer tett europeisk samarbeid på alle politikkområder. Vi mener at Norge bør delta mer aktivt i dette samarbeidet.

Vi vil: 

  • Gå inn for nye forhandlinger med EU, der en avtale om medlemskap må godkjennes av folkeavstemning.
  • Samarbeide tett med EU om utvikling og gjennomføring av klimapolitikken.
  • Ta initiativ til et felles mål om et fossilfritt Europa innen 2040. 
  • Jobbe for å et raskt og velfungerende jernbanenett som knytter Europa sammen. 
  • Sikre norske primærnæringers interesser og jobbe for felleseuropeiske standarder for dyrevelferd og antibiotikabruk.

Ja til EU-forhandlinger

MDG mener Norge bør gå i forhandlinger med EU med sikte på norsk EU-medlemskap, der avtalen må godkjennes av folkeavstemning. Selv om MDGs vedtak i utgangspunktet er EU-positivt, må også vi ta endelig stilling til medlemskap når vi ser hvordan en fremforhandlet avtale ser ut.

Vi vil bidra til en kunnskapsbasert og opplyst EU-debatt. Vi skal komme med relevant kritikk av usannheter og bygger broer mellom mennesker – uansett standpunkt.

Se video: MDGs EU-debatter i opptak

Et samlet Europa kan løse energikrisen 

Før krigens utbrudd var det utenkelig at EU skulle bli uavhengig av russisk gass innen få år. Nå har EU satt seg mål om å gjøre dette til virkelighet innen 2022 er omme. EUs håndtering av Russlands angrep på Ukraina har vist at EU evner å overkomme indre splid når det virkelig gjelder. 

MDG mener Norge må levere gass mens Europa går over til fossilfritt kraftmarked, og ønsker et langsiktig og solidarisk energisamarbeid med Europa. Mange land har et umiddelbart og tvingende behov for å erstatte russisk gass med annen energi, og Norge bør forbli en stabil leverandør av gass til Europa i årene fremover.

Samtidig er en god klimapolitikk den beste langsiktige investeringen i en trygg framtid i Europa. Dagens behov for norsk gasseksport til Europa må ikke redusere hastigheten og ambisjonen for det grønne skiftet. Krisen i Ukraina gjør ikke klimakrisen mindre alvorlig. Vi mener Norge allerede nå bør varsle Europa om at olje- og gassnæringen i Norge skal utfases i løpet av 2030-tallet, og jobbe målrettet for et fossilfritt europeisk kraftmarked.

Vi vil selge mer kraft til Europa, inkludert havvind. Norge bør gå inn for å øke overføringskapasiteten mellom Norge og Europa. Vi vil omgjøre avgjørelsen om at energien fra havvind ved Nordsjø II kun skal sendes til Norge. MDG vil at Norge skal bidra til et felleseuropeisk energisystem der norskprodusert fornybar energi, særlig havvind, raskest mulig kan dekke en stor andel av EUs energibehov. I tillegg til å bidra til å avkarbonisere Europa, kan en stor satsing på norsk havvind bli meget lønnsomt i den fremtidige grønne økonomien.

Norge må ta ansvar i Europa

Tett og forpliktende europeisk samarbeid er avgjørende også for å løse andre store utfordringer i Europa og globalt. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold, migrasjon og flyktningkriser, terrorisme, økonomisk ulikhet og kapitalflukt til skatteparadiser er noen eksempler. Vi mener at vi i Norge bør engasjere oss i hvordan vi i Europa skal løse utfordringer sammen; både fordi vi har et ansvar for å bidra, og fordi EU-vedtak ofte legger rammer for norsk politikk og økonomi. 

Siden starten har EU bidratt positivt til fred og samarbeid i Europa, og Europa er den fremste foregangsregionen i verden for klimapolitikk. EUs "Grønne giv" (European Green Deal) har som mål å eliminere klimagassutslipp og forurensing til luft, jord og vann, samt innføre en sirkulær økonomi. 

Vi må styrke demokrati og tillit i EU

Som følge av den samlende motstanden mot Russlands angrepskrig står EU sterkere enn på lenge. Men unionen står fortsatt overfor alvorlige utfordringer: svak tillit til EUs institusjoner, store økonomiske forskjeller, frykt for konsekvensene av økt innvandring og demokratisk underskudd. Vi ser autoritære utviklingstrekk og bekymringsverdige brudd på menneskerettighetene også blant EU-medlemmer. 

MDG har grønne søsterpartier over hele Europa. Sammen med dem vil vi arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mål om mer innsyn, mer demokrati og deltagelse, styrkede menneskerettigheter og bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn. Et raskere og mer velfungerende jernbanenett kan for eksempel både redusere klimautslipp og samtidig knytte Europa tettere sammen. 

På noen områder ligger Norge foran EU. Vi vil jobbe for strenge, felleseuropeiske standarder for dyrevelferd og antibiotikabruk, og sikre norske primærnæringers interesser opp mot EU.