Politikk | Livskvalitet

Livskvalitet

MDG vil redusere forbruket til et nivå som naturen tåler. Vi kan få mer tid til familie og venner, kultur, friluftsliv og frivillighet, fordi vi kan jobbe litt mindre. Vi vil skape en fremtid der mindre stress og forbruks- og prestasjonsjag gir mer rom for rikere og bedre liv.

Vi vil blant annet:

  • Gjøre det enklere for arbeidstakere å velge kortere arbeidstid gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet.
  • Skape grønnere og triveligere lokalmiljø med flere møteplasser og kreative byrom, grønne lunger av natur, sømløse kollektivtilbud og trygge veier for sykkel og gange.
  • Beskytte folk mot gjeldsfeller ved å fjerne retten til fradrag for renter på forbrukslån, innføre et tak for renter på forbrukslån og forby markedsføring av forbrukslån og kredittkort. 
  • Regulere reklame i det offentlige rom strengere, stramme inn regelverket mot oppsøkende reklame, samt utrede en egen skatt på reklame og hvordan fradragsretten for utgifter til reklame kan fases ut på en måte som ikke fører til omfattende digital lekkasje til utlandet.
  • Utrede og gjennomføre pilotprosjekter med borgerlønn, en ikke-byråkratisk minimumsinntekt til alle innbyggere.

Overforbruk gir ikke mer lykke

Vi har altfor lenge tatt det som en selvfølge at vi kan – og skal – forsyne oss av naturen for å skape velferd og framgang. Nå vet vi at vi bruker for mye. Selv om økonomisk trygghet er viktig for å redusere stress og bekymringer, opplever ikke nordmenn flest at det er enda flere og dyrere ting som gir økt livskvalitet.

Mange i verden har rett til økt materiell levestandard, men hvis alle skulle hatt det samme forbruket som nordmenn, ville vi trenge over tre jordkloder. Derfor må rike land som vårt redusere forbruket og øke ressurseffektiviteten – men heldigvis trenger ikke det bety lavere livskvalitet.

Garantert minstelønn

Vi har et politikerskapt system i Norge hvor vi i dag møter de som trenger hjelp med veldig mye mistro. Garantert minsteinntekt (borgerlønn) gjøre at vi slipper å bruke ressurser på NAV på å møte folk med mistenksomhet og gi folk verdigheten tilbake.

De Grønne vil utrede og prøve ut ordninger med borgerlønn for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En slik betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle en større frihet og fleksibilitet til selv å velge hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. En godt fungerende borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig, og slik redusere byråkrati og demotiverende saksbehandlingstid.

Lettere å velge mer fritid

MDG vil gi folk bedre liv, samtidig som vi reduserer presset på naturen. I stedet for å legge opp til at folk skal jobbe stadig mer, for å kjøpe stadig flere ting som vi ikke trenger, vil De Grønne gjøre det enklere å velge mer fritid fremfor høyere lønn.

Da kan vi redusere forbruksveksten og tidsklemma, samtidig som vi skaper et mer inkluderende samfunn, med bedre tid til barn, familie, venner, kultur- og naturopplevelser, demokratisk engasjement og frivillighet.

Vi vil at alle skal leve gode liv

I et grønt samfunn har vi mer tid til hverandre, og økt frihet til å leve meningsfulle, mangfoldige liv. Hele samfunnet, med helsevesenet og skolen i spissen, må fremme gode liv og muligheter for alle. MDG vil satse målrettet på psykisk helse, livsmestring og tidlig innsats. Vårt mål er at alle mennesker skal få mulighet til å realisere sitt fulle potensial.

Natur gir oss livskvalitet

Vi vet at for mange mennesker er tilgjengelig natur, inkludert grønne lunger og parker i byer, en viktig forutsetning for høy livskvalitet. MDG vil føre en revolusjonerende naturpolitikk, som vil bidra til vekst i natur og biomangfold.

Forskning viser at tilgang til natur og grønne lunger kan bidra positivt til fysisk og psykisk helse og livskvalitet, blant annet gjennom å redusere stress, angst og depresjon.

Tilgang til natur kan øke kreativiteten og bidra til økt oppmerksomhet og konsentrasjon. Natur kan også være viktig for å fremme sosial samhørighet og tilhørighet til et sted og øke trivselen i lokalsamfunn.