Politikk | Arbeidsliv

Arbeidsliv

Arbeid motvirker fattigdom og sosiale ulikheter og bidrar til inkludering, mestring og helse for alle arbeidstakere. MDG vil verne om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, som fast ansettelse og innflytelse over egne arbeidsvilkår. Vi vil legge til rette for aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten.

Vi vil:

  • Gjennomføre forsøk med fire dagers uke og sekstimersdag i offentlig sektor, både i offentlig administrasjon og for ansatte som leverer tjenester som barnehager og sykehjem.
  • Samarbeide med partene i arbeidslivet om å redusere normalarbeidstiden, med stor fleksibilitet for den enkelte arbeidsplass for hvordan arbeidstid og arbeidstidsreduksjon skal organiseres.
  • Styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå. 
  • Sikre en rettferdig grønn omstilling som er forutsigbar og ivaretar den enkelte arbeidstaker som del av fellesskapet. 
  • Legge til rette for mer arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft.

Det må bli lettere å velge å jobbe mindre

I et grønt samfunn har vi mer tid til hverandre, og økt frihet til å leve meningsfulle, mangfoldige liv. Ved å dele på arbeidet sikrer vi en bedre balanse mellom arbeid og fritid. MDG vil gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid. Ved å dele mer på arbeidet vil vi gi folk mer fritid samtidig som vi reduserer forbruksveksten og tidsklemma, og skaper et mer inkluderende arbeidsliv.

I samarbeid med partene i arbeidslivet vil vi jobbe for at flere skal kunne velge redusert arbeidstid. Forsøk med redusert arbeidstid har vist at det også kan øke produktivitet, redusere sykefravær og øke sysselsetting - samtidig som det gir folk mer frihet til å velge hvordan man skal leve livene sine. MDG vil innføre en prøveordning med 6-timers arbeidsdag innenfor offentlige virksomheter hvor arbeidsbelastningen er særlig stor, og/eller for arbeidstakere med småbarn.

MDG vil utrede full opparbeiding av pensjonspoeng, trygde- og andre rettigheter ved deltidsarbeid, enten det er frivillig eller ufrivillig. 

Et organisert arbeidsliv er et trygt arbeidsliv

Vi vil beskytte den norske modellen med aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten. Dette samarbeidet bidrar til at vi fortsatt har produktive og innovative bedrifter som ivaretar sitt samfunnsansvar. Det legger også til rette for gjensidig tillit mellom partene. Samarbeidet i arbeidslivet bidrar også til å hindre sosial dumping og til å lette inngangen til arbeidslivet for de som trenger ekstra hjelp og støtte.

MDG vil derfor arbeide for at flere arbeidstakere i norsk arbeidsliv skal organisere seg og delta i demokratiet på arbeidsplassen.  Vi vil også legge til rette for økt medeierskap på arbeidsplassen.

MDG mener det er viktig å styrke insentivene for at også arbeidsgiver er organisert gjennom arbeidsgiverforeninger. Vi vil utvide ordningen med bransjeavtaler og allmenngjøring av tariffavtaler til flere fagområder. MDG vil også sørge for at bedrifter innen «delings- og plattformøkonomi» som f.eks formidler oppdrag via mobil-app direkte fra kunde, betaler lønn, skatt, pensjon og avgifter på linje med andre aktører, og at de tilbyr tariffavtale.

Et inkluderende arbeidsliv uten diskriminering

Tilgangen til en jobb skal være basert på kompetanse, og ikke på kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisitet. Det bør innføres et mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere. Vi vil også åpne for uføretrygding i mindre brøker enn 50 prosent. 

Lik lønn for arbeid av lik verdi er et viktig prinsipp for MDG. Vi vil utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker med lav lønn. MDG vil også bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i helse- og omsorgssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Fremtidens arbeidsliv krever omstilling

Vi vil satse på forskning og innovasjon som gir varige arbeidsplasser over hele landet. Vi skal legge til rette for at mange nye arbeidsplasser kan skapes innen bioøkonomi, fornybar energi, offentlige og private tjenester, handel, håndverk, grønn industri og kultur. MDG vil plassere flere nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo for å bidra til regional utvikling i hele landet.

Vi vet at omstillingen til et grønnere samfunn ikke blir gratis, og en del arbeidsplasser som ikke er bærekraftige vil gå tapt. Det er derfor viktig det offentlige har en aktiv politikk for å sikre at arbeidstakere som må finne nye arbeidsplasser får støtte til nødvendig omskolering. Vi vil etablere en nasjonal grønn kompetansereform, knyttet til trepartssamarbeidet, med særlige tiltak overfor spesielt utsatte sektorer og et eget omstillingsfond for grønn videreutdanning i samarbeid med partene i arbeidslivet. 

Også utdanningssystemet må bidra til omstillingen. Personer som velger omskolering eller videreutdanning etter nedbemanning må beholde retten til dagpenger og andre ytelser under utdanning. Det bør også etableres systemer for å kunne gi jobbgaranti til bedrifter og arbeidstakere som tar særskilt ansvar i omstillingen. Offentlige utdanningsinstitusjoner må tilby korte og yrkesrettede moduler for etter- og videreutdanning på ulike nivåer og for en rekke grupper av arbeidstakere som er tilgjengelig i hele landet.

MDG vil også støtte arbeidsgivere som iverksetter ekstraordinære tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. Virksomheter som investerer i kompetanse må kunne avskrive kostnadene over flere år.

MDG vil opprette en norsk oljekommisjon for omstilling etter modell av den tyske kullkommisjonen, der miljøbevegelsen, fagbevegelsen, næringslivets organisasjoner og lokale myndigheter er med. I Norge er det særlig viktig å gi ansatte i oljebransjen og leverandørindustrien stor medvirkning.

Arbeidsinnvandring er et gode for Norge

Vi ønsker å få utredet vilkår for at statsborgere fra land utenfor EU-land skal sikres samme vilkår som EU-borgere når det gjelder midlertidig arbeidstillatelse. Dette vil kunne redusere omfanget av svart arbeid, og vil gi økte skatteinntekter, fordi disse personene kan utføre arbeid innenfor bransjer hvor det er liten tilgang på norsk arbeidskraft.

Samtidig gir arbeidsinnvandring utfordringer i form av økt konkurranse på arbeidsmarkedet, særlig for unge arbeidstakere. Dette krever systematisk innsats mot sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, både på nasjonalt og europeisk nivå. MDG vil bevilge øremerkede midler for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og skattefusk til Arbeidstilsynet og Økokrim.