Politikk | Mat og landbruk

Mat og landbruk

De Grønnes mat- og landbrukspolitikk vil gi god dyrevelferd, trygg mat fra lokale ressurser og bøndene lønn til å leve av.

De Grønne vil:

  • Øke Norges selvforsyningsgrad  basert på norske ressurser til 60 prosent innen 2030, blant annet ved å fase ut import av kraftfor og tilpasse kjøttproduksjonen til det lokale næringsgrunnlaget.  
  • Styrke bøndenes økonomi slik at inntektsutviklingen som et minimum samsvarer med andre inntektsgrupper. 
  • Premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser gjennom tilskuddssystemet.
  • Fjerne merverdiavgiften på frukt, grønt og bær.
  • Styrke målene for økologisk produksjon og sikre at minst 20 prosent av norsk matproduksjon er økologisk innen 2030.  
  • Gi matjord sterkere nasjonalt vern, og ha en nullvisjon for tap av matjord.
  • Finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området.
  • Gjøre landbruket fossilfritt innen 2030, blant annet ved å subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer, avgiftsbelegge CO2- utslipp og gjennomgå Enovas ordninger for primærnæringene slik at også små utøvere får støtte til å oppgradere eksisterende driftsutstyr til lav- og nullutslippsalternativer. 
  • Innføre en matkastelov og stanse destruksjon av fullt brukbar mat som f.eks verpehøns, geitekillinger og ukurante grønnsaker. 
  • Støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat.

Billig mat har en høy pris

Norge har gode forutsetninger for å drive et bærekraftig jordbruk basert på lokale, fornybare ressurser. Vi har store utmarksressurser, god dyrehelse og driver et mindre intensivt jordbruk enn mange andre land. Dette gir Norge et fortrinn i konkurransen på det internasjonale matmarkedet. De Grønne vil føre en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon av frukt, grønnsaker og korn og som gir oss kjøtt, egg og melk basert på norsk fôr og norske beiteressurser. Vi vil gjøre det enklere å ta i bruk miljøvennlige dyrkingsmetoder og ha god dyrevelferd. Ved å sette sunnhet og kvalitet foran billig mat kan fortrinnet i norsk jordbruk utnyttes enda bedre og fremme helse og økt livskvalitet.

Bevare matjorda

Kun tre prosent av Norges areal er dyrkbar jord. Likevel bygges det ned flere tusen dekar med matjord hvert år. Å sikre at matjord brukes til å produsere mat er et nasjonalt og samfunnskritisk ansvar. Det handler om egen matsikkerhet, men også om å bidra med vårt til den globale matforsyningen. De Grønne mener Stortinget må ha en nullvisjon for tap av matjord, og at god matjord kun kan bygges på etter nasjonal godkjenning med strenge kriterier. 

Landbruk over hele Norge!

Jordbruket skal produsere mat av de rike ressursene vi har i Norge. I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på ressurser gir et jordbruk basert på norske ressurser trygg og sikker mat nå og i fremtiden. Næringen har også ansvar for store deler av vårt felles ressursgrunnlag, areal og landskap. Ettersom jordbruksressursene i Norge er spredt, vil De Grønne satse målrettet på de små og mellomstore brukene, gjennom kvote- og tilskuddspolitikken for å utnytte disse ressursene best mulig.