Politikk | Utfasing av oljen

Utfasing av oljen

Hvert år bidrar norsk olje og gass til over 500 millioner tonn CO2-utslipp i utlandet. Det er nesten ti ganger mer enn alle utslipp på norsk sokkel. Olje og gass er blant hovedårsakene til klimakrisen, og vi ønsker å gi det norske oljeeventyret en lykkelig slutt.

MDG vil:

  • Stoppe all leting etter mer olje og gass, all ny utbygging og alle utvidelser av eksisterende felt på sokkelen, inkludert tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder.
  • Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.
  • Stenge Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet umiddelbart.
  • Fjerne de gunstige særordningene og skattefordelene som i dag oppmuntrer til investeringer i klimafiendtlig fossil energi, og som øker risikoen for samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer.
  • Stille krav om nullutslippsløsninger fra kraftproduksjonen på oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses.

MDGs plan for å få Norge trygt ut av olja

Mange spør: hva skal vi leve av etter olja? Kort sagt skal vi skal leve av det samme som Sverige, Danmark, Finland og de fleste andre rike land: et mangfoldig næringsliv. De færreste rike land lever av å selge én råvare. Den største verdien Norge har er ikke olja vår, men kompetansen til alle som bor her. Den bør vi utvikle videre for å skape nye, grønne næringer.

De fleste andre partiene har til slutt forstått at oljealderen ikke kommer til å vare evig, men kun MDG har lagt fram en konkret plan for hvordan denne omstillingen kan se ut, og som vi vil invitere partene i arbeidslivet til å diskutere i en oljekommisjon.

I vårt veikart presenterer vi konkrete tiltak for å sikre den nødvendige omstillingen fra en oljebasert økonomi til en grønn, fremtidsrettet og fornybar økonomi. Slik sikrer vi at det skapes nye arbeidsplasser, økt velferd og ny giv over hele landet samtidig som vi lever opp til våre klimaforpliktelser under Parisavtalen.

Her kan du lese vårt veikart for å få Norge trygt ut av olja

MDG vil:

  • Gi oljearbeiderne enn jobbgaranti, gjennom støtte til virksomheter som omstiller seg bort fra olje- og gassvirksomhet, omskoleringstiltak for oljearbeidere og lønnstilskudd til oljebedrifter som midlertidig mangler oppdrag, så de kan beholde ansatte i en overgangsfase.
  • Satse på en aktiv næringspolitikk for å sikre 150.000 grønne jobber innen 2030, innen Havvind, grønn skipsfart, karbonfangst og -lagring, CCS, solenergi og energieffektivisering.
  • Etablere en oljekommisjon der myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, forsknings- og kunnskapsmiljøer, samt næringsliv samarbeider om en plan for å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.
  • Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien.

Norge må ta klimaansvar

Oljeutvinning er den største kilden til forurensing i Norge. Hvert år bidrar norsk olje og gass til over 500 millioner tonn CO2-utslipp i utlandet. Det er nesten ti ganger mer enn alle utslipp på norsk sokkel.

Klimaforskerne advarer oss om at nesten all fossil energi må bli liggende for å unngå katastrofale klimaendringer. Det gjelder ikke minst norsk olje i Arktis, som verken er renere enn andre lands olje, eller kostnadseffektiv i global sammenheng.

En studie i Nature viser at all olje og gass bør bli liggende hvis vi skal unngå to graders oppvarming, og i Paris-avtalen har vi vedtatt at vi ønsker å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Oljebransjen har lenge påstått at norsk olje og gass er “verdens reneste”. Sannheten er at gigantfelter i Saudi-Arabia er både renere og billigere, og ikke ligger i sårbare havområder. I alle tilfeller utgjør utslippene fra oljeproduksjon bare 2-3% av de totale co2-utslippene. Resten kommer ved forbrenning.

Oljebransjen påstår også at fattige land trenger vår olje og gass. Realiteten er at Norge eksporterer olje og gass nesten utelukkende til rike OECD-land, og at disse landene i dag er i ferd med å fase ut sin egen bruk av fossil energi.

Oljesatsing er dårlig butikk

Å fase ut norsk olje og gass er ikke bare viktig for miljøet – det er også det klokeste Norge kan gjøre for å sikre vår egen velstand i framtiden. Det er nemlig stadig mer usikkert om vi vil tjene penger på oljeutvinning i framtida, ettersom behovet for olje vil synke om verden lykkes med det grønne skiftet.

Regjeringen anslår i perspektivmeldingen at hele 90.000 oljerelaterte jobber vil gå tapt innen 2030 hvis oljeprisen faller til 30 dollar per fat. I mai 2021 kom en ny rapport fra det internasjonale energibyrået (IEA) som bekrefter at hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen, vil oljeprisen kunne falle enda lavere enn dette, til 28 dollar per fat innen 2035.

Norge har allerede tapt mye på å satse på gammeldagse næringer. Over to hundre milliarder av fellesskapets penger er tapt i utlandet etter Equinors USA-satsing, som endte i en sløserifest og det som kan ha vært Norges største industriskandale. I Barentshavet har de to eneste feltene som er i drift – Snøhvit og Goliat – gått flere titalls milliarder over budsjett, og blitt ferdig flere år på etterskudd.

Oljefondet

Oljefondet (Statens Pensjonsfond utland) gir Norge et unikt økonomisk handlingsrom som vil bestå også etter at oljeutvinninga avvikles. MDG vil bruke Oljefondet som et verktøy for å løse klima- og naturkrisen. Samtidig vil vi jobbe for å opprettholde fondets størrelse, slik at deler av avkastningen fortsatt kan bidra til å finansiere velferdsoppgaver i Norge i framtida. Det viktigste tiltaket for å nå disse målene er å etablere kriterier som sikrer at alle Oljefondets investeringer blir del av løsningen på klima- og naturkrisen og bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål.

Oljefondet er bygget på inntekter fra olje- og gassvirksomhet som har gitt store klimagassutslipp. Norge må jobbe for å betale ned denne klimagjelden. Oljefondets posisjon som et av verdens største fond underlagt demokratisk kontroll gjør at fondet kan ta en unik rolle i omstillingen av verdensøkonomien. I tillegg til å endre strategien for fondets investeringer vil MDG derfor bruke betydelige midler fra fondet til overføringer til internasjonalt klima og miljøarbeid.

MDG vil:

  • Gi Oljefondet (SPU) et oppdatert investeringsmandat der fondet innrettes mot å oppfylle FNs bærekraftsmål, i tillegg til fortsatt mål om avkastning. Dette innebærer blant annet å trekke fondet ut av investeringer i fossil energi, våpenindustrien og skatteparadiser, redusere karbonintensiteten i porteføljen, etablere minimal naturskade som kriterium for investeringsbeslutninger, og bidra til arbeidsplasser og næringslivsutvikling i utviklingsland.