Politikk | Asyl og innvandring

Asyl og innvandring

MDG vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk.

Vi vil:

 • Grunnlovsfeste retten til å søke asyl og styrke asylsøkeres rettssikkerhet.
 • Ikke returnere mennesker til land som FN definerer som utrygge.
 • Lovfeste tilgang på gratis rettshjelp til barn i UNE-saker og 18-åringer som har hatt tidsbegrenset opphold og ønsker å gjenoppta sin asylsøknad.
 • Ta imot langt flere kvoteflyktninger enn i dag, og som et minimum følge FNs anbefalinger.
 • Bidra til internasjonale løsninger for å gi beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av klimaendringer og naturødeleggelser.
 • Gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse fra dagen de har søkt asyl.
 • Utrede vilkår for at personer med statsborgerskap i land utenfor EU skal kunne gis samme vilkår for midlertidig arbeidstillatelse som EU-borgere. 
 • Senke kravene til å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger.
 • At myndighetene ikke skal tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en foreldelsesfrist for tilbakekallelse. Ingen skal tape sitt statsborgerskap eller sendes ut av landet dersom det er andre familiemedlemmer som forårsaker sak om dette. 
 • Styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBTI+-spørsmål og sikre mulighet til å søke asyl i Norge for mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning.
 • Gi kommunene økonomiske insentiver til å ta imot flere flyktninger.
 • Forkorte saksbehandlingstiden i asyl- og familieinnvandringssaker.

God integrering er jobb nummer én

Alle utredninger av norsk integrerings- og innvandringspolitikk viser at det aller viktigste for å sikre økonomisk og sosial bærekraft i innvandringspolitikken er å styrke integreringen. Det er også dette Norge har størst mulighet til å påvirke. Mengden flyktninger i verden, og tilstrømmingen av arbeidsinnvandrere, påvirkes av mange faktorer utenfor vår kontroll. Men vi kan selv velge hvordan vi hjelper og inkluderer de som ønsker å ta del i vårt samfunn, og hvilke krav vi stiller. De Grønne ønsker raskere behandling av asylsøknader og støtter prinsippet om at de som ikke får opphold må forlate landet. Samtidig bør det tidligere legges til rette for at asylsøkere kan delta i samfunnet gjennom språkopplæring, skole og arbeid.

Barn på flukt

Over 100 millioner mennesker er på flukt, halvparten av disse er barn. Mange av barna ender opp med å miste sine voksepersoner og må flykte alene. Disse barna står i en svært sårbar situasjon, både når de flykter, men også når de ankommer landet. Vi ønsker å styrke rettighetene til barn på flukt, deriblant ved å overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet og sikre at alle barn som oppholder seg i Norge får gå på skole. Barn som kommer som flyktninger uten følge av voksne må tas særskilt godt vare på, og de må ha samme rettigheter som andre barn i Norge.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er først og fremst et gode for Norge. MDG vil legge til rette for mer arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Samtidig anerkjenner vi at arbeidsinnvandring gir utfordringer i form av økt konkurranse på arbeidsmarkedet, særlig for unge arbeids-takere, og i form av sosial dumping. Dette krever systematisk innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, både på nasjonalt og europeisk nivå.

Grønn, solidarisk flyktningpolitikk

FNs klimapanel har advart om at klimaendringer kan innebære store flyktningstrømmer i tiårene som kommer. Å løse klimaproblemene blir avgjørende, sammen med en aktiv fredspolitikk og styrking av demokrati, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Internasjonalt samarbeid for å løse dette er tvingende nødvendig om vi skal skape en verden der færre mennesker fortvilet ser seg nødt til å forlate sine hjem.

Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig, forfølgelse og klimaendringer. MDG vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningepolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for å ivareta både flyktningene og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem.