Politikk | Funkispolitikk

Funkispolitikk

Miljøpartiet De Grønne jobber for et samfunn som faktisk er for alle!

Vi vil blant annet:

 • Ta inn FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven og endre diskriminerende lovverk.
 • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA)-tilbudet bør finansieres av staten, skal være universelt og ikke avhenge av alder, kjønn eller postadresse til de som trenger ordningen.
 • At fritid og samfunnsdeltagelse skal vektlegges like mye som primære behov i tildelingen av BPA-timer og sikre den enkeltes reelle rett til deltakelse i samfunnet.
 • Gi personer med funksjonsnedsettelse mulighet til å ta del i det grønne skiftet gjennom å styrke hjelpemiddelordningene ved å blant annet inkludere elbiler i bilstønad og øke aktivitetshjelpemiddelpotten.
 • At all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming og å fortsette med bygge om kollektivknutepunkt så de er universelt utformede.
 • Myke opp reglene for utdeling av HC- parkeringsbevis, slik at flere som trenger det skal få det og opprette flere HC-plasser.
 • Opprette 500 nye tiltaksplasser for personer med utviklingshemminger og personer med psykiske lidelser (VTA).
 • Sikre retten til å motta beslutningsstøtte, slik at særlig personer med utviklingshemning kan få støtte til å ta valg i egen hverdag og ikke må leve under vergemål.
 • Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne studere.
 • Styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur.
 • Øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elever kan få oppfylt retten til å gå på skole i sitt nærmiljø.
 • Innføre mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere
 • Lytte til organisasjonene som jobber for personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med fagforeninger og næringslivsorganisasjoner når politikk utformes.
 • Sikre tilstrekkelig utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Endre den høyrestyrte regjeringens kutt i velferdsstaten og fokusere på å bedre livskvaliteten, helsa og livsmestringen til mennesker som trenger oppfølging fra NAV på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller skade.

Følg Grønt Funkisnettverk på Facebook!

Et samfunn med plass til alle

For at flere skal kunne leve grønne og fullverdige liv hele livet, må vi prioritere å gi alle tilgang til hele samfunnet, spesielt når det kommer til transport og deltagelse. Folk med alle funksjonsvariasjoner skal kunne få delta i samfunnet og få den tilretteleggingen og de hjelpemidlene de trenger. Eksempler er borgerstyrt personlig assistanse (BPA), nødvendig helsehjelp, økonomisk sikkerhet, trygg persontransport eller kollektivtransport osv.

MDG ønsker et samfunn som er universelt utformet slik at flest mulig kan delta og at de som fortsatt trenger tilrettelegging og hjelpemidler skal få dette.

Et samfunn for alle innebærer også at vi organiserer oss slik måte at folk opplever samordnede og sømløse offentlige tjenester. De som trenger støtte fra systemet for å kunne delta på lik linje med alle andre, skal ikke bruke opp kreftene sine på å skaffe seg den støtten de trenger.

Norge bryter menneskerettighetene til funksjonshemmede.

Hver eneste dag brytes funksjonshemmedes menneskerettigheter. Dette har Norge gjentatte ganger fått kritikk for av FN, blant annet på grunn av at bostedsadresse og kommunal tilhørighet fører til store forskjeller i hvilke rettigheter man har.

Funksjonshemmede ekskluderes fra mange områder i samfunnet, som i arbeid, utdanning og boligmarkedet. Derfor har FN vedtatt en egen konvensjon som omfatter mennesker med funksjonshemninger (CRPD) som forplikter medlemsland til å sikre at alle får oppfylt sine menneskerettigheter. I mars 2021 ble det holdt avstemning om å inkludere denne konvensjonen i Norge, men det ble nedstemt av Høyre, FrP, KrF og Venstre.

De Grønne mener det er uverdig og uakseptabelt at funksjonshemmede ikke har samme rettigheter som alle mennesker. Derfor vil vi ta hele FNs konvensjon inn i norsk lov og endre på diskriminerende lovverk som bryter med konvensjonen.

Arbeidsliv og opplæring for alle

De Grønne ønsker at alle mennesker som ønsker det skal få ta del i både arbeidsliv og utdanning. Over 100 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet, selv om de ønsker å arbeide og mangel på universell utforming og tilrettelegging ekskluderer mange mennesker fra muligheten til å jobbe og til å ta utdanning.

Vi vil sikre et mer fleksibelt arbeidsliv, ved å reversere Regjeringens kutt i velferdsstaten og gjennom forsøksordninger med å fjerne aktivitetskrav og begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. MDG går inn for å jobbe systematisk med å bekjempe stereotypier og fordommer i arbeidslivet for å sikre lønnet arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

MDG vil jobbe for at alle utdanningsinstitusjoner, fra nærskolen til høyere utdanning er universelt utformet og at tjenestene som utdanningsinstitusjonene tilbyr er tilrettelagt for at alle skal delta og sikre at barn med funksjonsvariasjoner eller sykdom får oppfylt sine lovfestede rettigheter til opplæring.

Alle ønsker vi å ha en meningsfull hverdag og et verdig liv. MDG mener det er viktig å skape rom også for de av oss som ikke er i stand til å arbeide på grunn av funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Ingen skal måtte jobbe seg syke for å ha en meningsfull hverdag eller for å ha levelige livsvilkår.

Solidaritet og handling i bygd og by

Miljøpartiet De Grønne skal jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet, verken i by eller bygd. MDG ønsker at både tjenester og fysiske omgivelser er universelt utformet slik at alle personer med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin rett til å delta i samfunnet. Vi vil styrke aktiv bruk av rådet for personer med funksjonsnedsettelser lokalt og nasjonalt, for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne bli hørt i saker om inkludering og lik tilgang i samfunnet.

De Grønne mener personer med funksjonsnedsettelse skal få en likeverdig mulighet til å reise med kollektivtransport eller persontransport. Universelt utformet kollektivtransport, assistanseordninger, HC-bevis og parkering, TT-kort, hjelpemiddelordninger og støtte til pårørende er likestillingsverktøy som sikrer tilgang. Det kan være lurt å prøve ut universelt utformede transportløsninger slik som dør-til-dør transport i noen områder. Personer med funksjonsnedsettelser bor over hele landet og en løsning for inkludering som fungerer i byene, vil ikke nødvendigvis fungere like godt i mindre kommuner eller der det er langt mellom folk og tjenester.

Alle skal kunne reise rundt i egen kommune eller over kommunegrensa, noe dagens regler og vilkår for reise gjør vanskelig for mange med funksjonsnedsettelser. Det å reise på jobb eller fritidsreiser skal være like tilgjengelig for alle. Derfor vil MDG at all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming og at HC- parkeringsbevis tilgjengeliggjøres for flere som trenger det.