Politikk | Rasisme

Rasisme

MDG jobber for et samfunn der alle kan være seg selv, hvor etnisitet ikke begrenser individets deltakelse, innflytelse og livskvalitet.

Vi vil: 

  • Styrke arbeidet mot rasisme, antisemittisme og annen kulturell eller etnisk basert diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet og i skole, politi og helsevesen.
  • Sikre at høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal kunne delta.
  • Gjøre det obligatorisk å få kvittering hver gang du blir stoppet av politiet og tollvesenet, for å avdekke mulige fordomsfulle rasistiske mønstre i pågripelser.
  • Ikke gi statsstøtte til organisasjoner som fremmer rasistiske eller diskriminerende holdninger basert på kjønn, funksjonsevne, religiøs eller etnisk tilhørighet og hudfarge.
  • Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssynstilhørighet og kulturell tilhørighet.
  • Tydeliggjøre rasismeparagrafen slik at det blir enklere å rettsforfølge hatefulle ytringer.

Likestilling i utdanning og arbeidsliv

Alle skal ha lik rett og tilgang på utdanning og arbeid. Slik er det ikke i dag. Diskriminering og stigmatisering er et alvorlig demokratisk problem. Diskriminering på bakgrunn av navn, kulturell tilhørighet eller hudfarge foregår i ansettelsesprosesser så vel som på arbeidsplasser. Vi vil gjøre tillitsvalgte på arbeidsplassene i bedre stand til å avdekke og forebygge rasisme og diskriminering. 

Trygghet og rettssikkerhet for alle

Enkelte grupper er systematisk mer utsatt for alvorlige krenkelser enn andre i dagens samfunn. På en rekke arenaer og samfunnsområder utsettes personer for hets, trusler og vold på grunn av blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, hudfarge, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Dette er et samfunnsproblem. Et samfunn hvor flest mulig lever trygge liv, uten frykt for å bevege seg eller ytre seg i det offentlige rom, er et bedre samfunn for alle. 

MDG vil styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold basert på gruppetilhørighet, kjønn, funksjonsevne eller hudfarge, i skolen, arbeidslivet og rettsstaten. Derfor vil vi øke politiets ressurser til å etterforske hatkriminalitet og støtte organisasjoner som jobber mot hatprat, rasisme og diskriminering.