Politikk | Urfolk og nasjonale minoriteter

Urfolk og nasjonale minoriteter

Urfolk og nasjonale minoriteter har en viktig plass både i norsk kulturarv og i vår egen samtid. De nasjonale minoritetene som var her da landet ble etablert har rett til å få mulighet til å utøve og videreutvikle sine kulturer.

De Grønne vil:

 • Gjøre samefolkets dag til offisiell fridag i Norge.
 • Styrke forskning og formidling på  urfolk og nasjonale minoriteters historie, språk og kultur i universiteter, museer, arkiver og kulturinstitusjoner.
 • Støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket.
 • Arbeide for å styrke minoritetsspråk, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn.
 • Gi grunnleggende innføring i samisk som del av norskundervisningen for alle skolebarn.
 • Styrke forskning og formidling på  urfolk og nasjonale minoriteters historie, språk og kultur i universiteter, museer, arkiver og kulturinstitusjoner.
 • Gi reindrifta stabile økonomiske rammevilkår og samtidig sikre god dyrevelferd og forvaltning av beiteområder. 
 • Innføre prosedyrer for å gi forutsigbarhet i økonomiske spørsmål for Sametinget og andre samiske budsjettområder
 • Sette i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II, som handler om retten til land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover.
 • At Norge skal være en sterk stemme innad i Europa-samarbeidet for å sikre rom- og romanifolks menneskerettigheter og formelle unnskyldninger og oppreisning for den urett som er begått mot dem.
 • Innføre en ordning med samiske observatører i Stortinget og gi Sametinget forslagsrett i Stortinget.

Norges fem nasjonale minoriteter

Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter i Norge: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner. De Grønne ønsker en aktiv politikk for å ivareta denne delen av den mangfoldige norske kulturarven. Vi vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen. Urfolks rettigheter må spille en avgjørende rolle når det planlegges utbygging og inngrep i deres kjerneområder.

Samisk kultur og historie er en del av vår samtid

Staten Norge er tuftet på områdene til to folk, det norske og det samiske. Samisk kultur har derfor en viktig plass både i norsk kulturarv og i vår egen samtid. Historisk har den samiske befolkningen og minoritetsgrupper i Norge lidd betydelig urett, ikke minst gjennom en fornorskningspolitikk som blant annet har gått utover språkene som kulturbærere. Også i dag er kunnskapen om samisk historie, språk og kultur begrenset i store deler av den norske befolkningen, og samer opplever fremdeles diskriminering. Vi vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen.

Rettigheter og selvbestemmelse er grunnlaget for en levende samisk kultur

Norge har klare forpliktelser til å ivareta den samiske befolkningens rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse. Derfor ønsker Miljøpartiet de Grønne å styrke Sametingets rolle.De Grønne anerkjenner også at samefolkets kultur og bruk av naturressurser henger tett sammen. Vi vil å imøtekomme disse behovene, blant annet gjennom å gi reindriften stabile økonomiske rammevilkår. Vi ønsker også å følge opp forslagene fra kystfiskeutvalget i 2008 om egen lov og forvaltning for kystfisket i Finnmark i tråd med sametingets ønsker.